centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 16.11.2010 Koordynator: Agata Soboń

We wrześniu 2010 r., po ponad 2,5 roku prac parlamentarnych, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych. Od 2004 r. to największa zmiana w tej ustawie, która znacząco poszerza kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz modyfikuje niektóre zasady przetwarzania danych osobowych. Dlatego całe obrady IX Forum zostaną poświęcone tematowi nowelizacji ustawy. Jej przyczyny oraz założone cele przedstawi w wykładzie wprowadzającym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Natomiast kolejni wykładowcy wyjaśnią najważniejsze zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych, tak aby obrady Forum dały jego uczestnikom kompleksową wiedzą na temat nowych przepisów prawa.

Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

PROGRAM

16 listopada 2010 r.
09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 Wykład wprowadzający: Konsekwencje nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz kierunki dalszych prac nad zmianami w publicznoprawnej ochronie danych osobowych
 • Pierwotny prezydencki projekt nowelizacji
 • Kontrowersje wokół projektu
 • Konsensus
 • Kwestie podnoszone podczas dyskusji, które nie zostały ujęte w ostatecznym tekście ustawy
  1. Sankcje
  2. Status prawny ABI
  3. Rejestracja zbiorów
 • Stan dyskusji nad zmianami w europejskich ramach ochrony danych osobowych
  1. Zamierzenia Komisji
  2. Globalizacja ochrony danych osobowych (m.in. TFTP, PNR)
  3. Zagadnienia właściwości miejscowej i prawa właściwego
  4. Znaczenie zgody i zgody dorozumianej
  5. "Szczególne rodzaje danych" (art. 8 dyrektywy)
  6. System notyfikacji (art. 18 i 19 dyrektywy)
  7. Problem art. 28(6) dyrektywy
  8. Dyrektywa czy rozporządzenie
 • Europejska Agenda Cyfrowa a ochrona i bezpieczeństwo danych
  1. Zakres zmian omawianych w EAC
  2. Regulacje sektorowe w EAC a ochrona i bezpieczeństwo danych
  3. Zaufanie do usług
  4. Ochrona danych osobowych a budowanie wspólnego cyfrowego rynku
 • Nowe technologie a ochrona danych osobowych
  1. Serwisy społecznościowe
  2. Biometria
  3. RFID i Internet przedmiotów
  4. Dane wizyjne
  5. Cloud computing
  6. Dane geolokacyjne
 • Idea "dużej nowelizacji"
 • Konsultacje społeczne w sprawie "dużej nowelizacji"
dr Wojciech Rafał Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
10:55 Wykład: Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda jako oświadczenie woli
 • Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych a inna podstawa przetwarzania danych osobowych
 • Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przepisach szczególnych
 • Obowiązek informacyjny względem innych administratorów danych w przypadku odwołania zgody i przepisy przejściowe
dr Jan Byrski
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
11:25 Wykład: Udostępnianie danych osobowych po uchyleniu art. 29-30 ustawy o ochronie danych osobowych
 • Udostępnienie danych osobowych "w celu włączenia do zbioru" i "nie w celu włączeniu do zbioru" - znaczenie prawne rozróżnienia
 • Znaczenie obowiązywania dotychczasowych art. 29-30 u.o.d.o. według orzecznictwa GIODO i sądów administracyjnych
 • Kompetencje GIODO w zakresie wydawania nakazu udostępniania danych osobowych po uchyleniu art. 29-30 u.o.d.o.
adw. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
12:10 Przerwa na lunch
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - KOMPETENCJE, USTRÓJ, ZAGADNIENIA PROCEDURALNE
12:40 Wykład: Wystąpienie jako nowy rodzaj kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Charakter prawny wystąpienia
 • Wystąpienia przewidziane w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych
 • Wystąpienie a nakaz przywrócenia stanu zgodnego z prawem - wzajemne relacje
 • Sytuacja prawna administratora i przetwarzającego (adresatów wystąpienia)
 • Postępowanie w sprawie wystąpienia a postępowanie administracyjne prowadzone przez GIODO (wzajemne relacje)
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
13:10 Wykład: Kompetencje egzekucyjne GIODO oraz postępowanie egzekucyjne prowadzone przez organ ochrony danych osobowych
Uchwalona przez Sejm w dniu z dnia 24 września 2010 r. ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw, przekazana do Senatu, wskazuje w znowelizowanym art. 12 pkt 3 ustawy z 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) na zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sferze zapewnienia wykonania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych przez ten organ. Równocześnie ma zostać zmienione brzmienie art. 20 § 2 ustawy z 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) - przepis ten po nowelizacji ma wskazywać na istnienie, wynikających z przepisów szczególnych, uprawnień Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do działania jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym. Istnieją uzasadnione wątpliwości co do celowości tych zmian, w szczególności zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
dr Piotr Przybysz
(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Wykład: Prawnokarna ochrona inspektora ochrony danych osobowych - przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • Przedmiot ochrony i podmiot przestępstwa
 • Strona przedmiotowa typu przestępstwa określonego w art. 54a ustawy o ochronie danych osobowych:
  1. Utrudnienie wykonania czynności kontrolnej
  2. Udaremnienie wykonania czynności kontrolnej
 • Strona podmiotowa (zamiar bezpośredni, zamiar ewentualny)
 • Pozycja procesowa inspektora ochrony danych osobowych
dr Anna Błachnio-Parzych
(Zakład Prawa Karnego Instytut Nauk Prawnych PAN)
15:00 Wykład: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych po wprowadzeniu w ustawie o ochronie danych osobowych elementów treści protokołu
 • Zadania kontrolne GIODO
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy uprawnień kontrolnych GIODO
 • Rodzaje kontroli
 • Uprawnienia inspektora ochrony danych osobowych
 • Przebieg kontroli (obowiązki inspektora, obowiązki kontrolowanego)
 • Dokumentowanie czynności kontrolnych (rodzaje protokołów - protokół kontroli, wnioski z kontroli)
 • Uprawnienia pokontrolne
Bogusława Pilc
(radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji Biura GIODO)
15:30 Dyskusja: Czy zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych są wystarczające i czy wpłyną na wykonywanie obowiązków ochrony danych osobowych?
Udział w dyskusji: dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, dr Grzegorz Sibiga, adw. Xawery Konarski
16:00 Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78