centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.01.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

14 stycznia 2010 r.
10:00 Wykład: Skuteczne nabywanie przez pracodawcę praw do oprogramowania - problematyka prawna umów z programistami
Wykład poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych z nabywaniem przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do oprogramowania stworzonego przez programistę-pracownika. W jego ramach przedstawione zostaną następujące kwestie dotyczące:
 • zatrudnienie programisty w ramach stosunku pracy,
 • swoiste cechy umowy o pracę z programistą
 • szczególne postanowienia umowy o pracę z programistą
 • współudział, a pomoc programisty w tworzeniu oprogramowania
 • praktyczne kwestie nabywania przez pracodawcę praw do oprogramowania
 • wybrane problemy z nabywaniem przez pracodawcę praw do oprogramowania,
 • odpowiedzialność pracownika - programisty za wady oprogramowania.
Celem jest:
 • zapoznanie uczestników z zagadnieniami wzajemnego kształtowania praw i obowiązków stron takiego stosunku pracy
 • zwrócenie uwagi na kwestie, które nie mogą być przez strony pominięte.
mec. Sławomir Ciupa
10:45 Wykład: Zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowach wdrożeniowych dot. systemów informatycznych, których częścią jest zakup oprogramowania
mec. Xawery Konarski
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: Testowanie oprogramowania na rzecz zamawiającego
Przedstawione zostaną informacje dotyczące zapewnienia jakości i testowania oprogramowania na każdym etapie realizacji projektu począwszy od specyfikacji wymagań do wdrożenia i testów akceptacyjnych zwanych UAT lub BAT związane z zabezpieczeniem interesów zamawiającego dotyczących jakości oprogramowania na wszystkich związanych z dostarczeniem jakości oprogramowania na każdym etapie realizacji projektu począwszy od specyfikacji wymagań do wdrożenia i testów akceptacyjnych zwanych UAT lub BAT. Celem prezentacji jest:
 • dostarczenie podstawowej wiedzy na temat testowania oprogramowania i zapewnienia jakości oprogramowania
 • pokazanie zastosowania testowania do oceny jakości oprogramowania i zabezpieczenia interesów zamawiającego
Dariusz Stefaniuk (właściciel Computer Systems & Consulting)
Magdalena Kowalska (właściciel SoftLex Law and Software Quality Consulting, prawnik)
13:10 Wykład: Odpowiedzialność za wady oprogramowania open source
 • wyjaśnienie pojęć: open source, free software
 • klauzule wyłączające odpowiedzialność w licencjach open source
 • różne sposoby obrotu oprogramowaniem open source i związana z tym odpowiedzialność
 • społeczności wolnego oprogramowania i ich wpływ na jakość oprogramowania open source
Krzysztof Siewicz
(prawnik w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński)
13:40 Wykład: Ochrona konsumenta w związku z zakupem licencji na oprogramowanie
Przedstawiona zostanie problematyka zakupu licencji na oprogramowania w aspekcie prawa ochrony konsumentów obejmująca:
 • zastosowanie języka polskiego w umowach licencyjnych i skutki zaniechania tegoż
 • zagadnienie możliwości zakwalifikowania zakupu licencji na oprogramowanie jako sprzedaży konsumenckiej i skutki takiej kwalifikacji dla odpowiedzialności producenta oprogramowania
 • zakupu oprogramowania w umowach zawieranych na odległość
 • zastosowania w umowach licencyjnych tzw. wzorców umownych oraz niedozwolonych klauzul umownych i skutków uznania klauzul za niedozwolone, w szczególności w zakresie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności producenta za wady oprogramowania
 • zagadnienie tzw. zbiorowego naruszenia praw konsumentów poprzez ukształtowanie niedozwolonych praktyk w zakresie obrotu oprogramowaniem
 • roszczenia konsumenta w związku z zakupem licencji na wadliwe oprogramowanie
 • rozstrzygania sporów z konsumentami w związku z zakupem licencji na oprogramowanie.
Celem jest:
 • dostarczenie uczestnikom podstawowych informacji o zastosowaniu prawa konsumenckiego do zakupu licencji na oprogramowania, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za wady oprogramowania,
 • zwrócenie uwagi na najczęstsze przypadki naruszenia praw konsumentów.
mec. Sławomir Ciupa
14:20 Przerwa
14:30 Wykład - dyskusja panelowa: Wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za wady oprogramowania, stosowane w umowach zakupu oprogramowania - a ochrona interesów nabywcy
W praktyce zawierania umów zakupu oprogramowania upowszechniły się wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność producentów i/lub dystrybutorów oprogramowania za wady oprogramowania, za szkody wynikłe z jego wykorzystania oraz szkody u osób trzecich w związku z jego użyciem. Najczęściej następuje to drogą wpisywania do umów klauzul przybierających postać zastrzeżeń typu "as it is" (z góry uprzedzających zamawiającego i przesądzających, że oferowany produkt może być wadliwy lub nie odpowiadać wszelkim czy też określonym jego oczekiwaniom lub wymaganiom), klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność za wady. Można jednak zaobserwować następujące charakterystyczne jej elementy:
 • jest to praktyka z reguły jednostronnie narzucana użytkownikom uzasadniania twierdzeniem, że nie ma oprogramowania czy systemu informatycznego bez wad,
 • często jest ona sprzeczna z zapewnianiem producentów dotyczących cech, korzyści, wartości, możliwości zastosowań ich produktów,
 • pozostaje ona w głębokim związku z kwestią profesjonalnej staranności i odpowiedzialności za oferowany produkt (i skutki jego eksploatacji) po stronie producentów oprogramowania.
Kluczową zatem dla użytkownika kwestią jest to: Czy ma on prawo wymagać i oczekiwać, że dostarczany produkt będzie odpowiednio zaprojektowany, przetestowany, wyprodukowany lub wdrożony ? Jaką moc prawną mają opisane wyżej zastrzeżenia i klauzule umowne w świetle przepisów o odpowiedzialności za wady oraz uprzednich zapewnień ? Jakie instrumenty prawne może on wykorzystać przeciwdziałając niedozwolonym praktykom kontrahentów w tym zakresie ? Jak ma kształtować treść umowy, aby należycie zabezpieczyć swoje interesy.
W ramach wykładu przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia prawne związane z regulacją wymagań i oczekiwań wobec oprogramowania, opisać podstawowe zasady odpowiedzialności za wady oprogramowania, zaprezentować zagadnienie związane z prawnym znaczeniem wybranych zastrzeżeń lub klauzul umownych dotyczących odpowiedzialności za wady, wskazać instrumenty prawne służące ochronie interesów użytkownika w tym zakresie, podać wskazówki dotyczące zasad kształtowania treści umów w zakresie odpowiedzialności za wady.
mec. Sławomir Ciupa
16:00 Zakończenie programu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78