centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 31.05.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Prowadzenie obrad: Grzegorz Nowak, Ratowniczy.net

PROGRAM

31 maja 2011 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Nowe zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej w służbach ratowniczych
 • Podmioty upoważnione do stosowania dokumentacji w postaci elektronicznej
 • Rodzaje i zakres dokumentacji
 • Systemy zarządzania elektroniczna dokumentacją
 • Archiwizowanie i kontrola dostępu
 • Jednolite wzory dokumentacji dla ratownictwa
Dr n. med. Leszek Sikorski
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
11:00 Wykład: Uwarunkowania informatyczne funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Zastępowalność CPR w przypadku awarii i zagrożeń technicznych
 • Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego:
  Omówienie modułowej budowy SIPR i jego komponentów: Systemu Informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz systemów dziedzinowych służb takich jak: Policja, Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne w powiązaniu z otoczeniem projektu, czyli Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną, Centralnym Punktem Styku i Uniwersalnym Modułem Mapowym.
  1. Architektura SIPR jako przykład systemu informatycznego wykorzystującego usługi świadczone przez poszczególne elementy.
  2. Elastyczna architektura systemu i jego funkcjonalności jako przykład użytecznego podejścia do potrzeb głównego użytkownika.
 • Elektroniczny przepływ informacji w SIPR:
  Realizacja procesu biznesowego związanego z obsługą zgłoszenia alarmowego w ramach systemu do momentu zadysponowania właściwych służb ratowniczych.
  1. Wykorzystanie technologii informatycznych do przyspieszenia pracy i koordynacji działań podmiotów ratowniczych.
 • Dokumentacja elektroniczna w SIPR:
  Formatka zdarzenia alarmowego i treść nagrania audio osoby wzywającej (jakie zawiera informacje, jak jest przechowywana, archiwizowana).
  1. Wykorzystanie informacji w SIPR na potrzeby rozliczalności służb.
  2. Formatki w SWD PRM
   - przykład praktycznego podejścia do obowiązku tworzenia dokumentacji medycznej i jej przechowywania w okresie 20 lat - wymogi rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia m.in. na potrzeby rozliczalności z NFZ: książka pracy pogotowia ratunkowego, karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, karta medycznych czynności ratunkowych, karta drogowa, karta medyczna dla potrzeb lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
dr inż. Zbigniew Olejniczak
(dyrektor CPI, MSWiA)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: Zarządzanie obiegiem dokumentacji elektronicznej w szpitalnym oddziale ratowniczym
 • Szpital vs. Szpitalny Oddział Ratunkowy - różnice i podobieństwa
 • Szpitalny System Informatyczny (SzSI)- komponenty i zależności
 • System informatyczny SOR na tle SzSI
 • Komunikacja w SOR
 • Perspektywy rozwoju systemu informatycznego i komunikacji w SOR
ppłk. mgr inż. Piotr Murawski
(Szef Wydziału Teleinformatyki WIM)
13:20 Prezentacja: Informatyzacja ratownictwa medycznego w skali województwa. Studium przypadku projektu: "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce"
 • Zakres informatyzacji
 • Obsługa zdarzeń dotyczących kilku jednostek ratownictwa medycznego
 • Obsługa systemu na miejscu akcji
 • Wymiana informacji ze szpitalami
 • Możliwości integracyjne z Systemem Informatycznym Powiadamiania Ratunkowego
Władysław Mizia
(Zastępca Dyrektora Departament Sprzedaży, WASKO S.A.)
13:50 Przerwa
14:10 Wykład: Zintegrowane systemy zarządzania w Stacjach Pogotowia Ratunkowego
 • System zarządzania Pogotowiem Ratunkowym w dobie informatyzacji - na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym
 • Struktura systemu zarządzania i perspektywy rozwoju w najbliższych latach
  1. Zdarzenia rutynowe
  2. Zdarzenia nierutynowe (sytuacje kryzysowe)
 • System Wspomagania Dowodzenia (SWD) - rola i znaczenie w zarządzaniu Pogotowiem Ratunkowym i lokalnym systemem ratowniczym
 • Integracja wewnętrzna systemu - wzrost efektywność podmiotu ratowniczego
  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  2. Zarządzanie informacją
  3. Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Integracja zewnętrzna - wzrost efektywności lokalnego systemu ratowniczego
  1. Integracja w ramach Systemu Ratownictwa Medycznego
  2. Integracja z podmiotami spoza Systemu Ratownictwa Medycznego
 • Wykorzystanie teleinformatyki w zarządzaniu pomocą medyczną w zdarzeniu masowym - opis przypadku (prezentacja filmowa z komentarzem)
 • Współpraca międzynarodowa - perspektywy integracji służb ratowniczych przy wykorzystaniu teleinformatyki
dr Arkadiusz Trzos
(Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
15:10 Wykład: Informatyzacja placówek ratownictwa medycznego
 • wskaźniki w zakresie e-zdrowia - wytyczne komisji europejskiej
 • przedmiot badań w obszarze informatyzacji placówek ratownictwa medycznego
 • jak można mierzyć efektywność informatyzacji placówek ratownictwa medycznego (propozycje wskaźników)
Krzysztof Nyczaj
(GUS)
16:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78