centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.10.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

RADA PROGRAMOWA FORUM:
dr Edwin Bendyk, prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, dr Henryk Hollender, dr Tomasz Makowski, prof. dr hab. Ewa Nowińska, dr Wojciech Wiewiórowski

PROGRAM

19 października 2011 r.
Prowadzenie obrad: prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
09:30 Otwarcie Forum przez Pana Profesora Wojciecha Cellarego
09:45 Dyskusja panelowa: Cyfryzacja zasobów a elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy:
 • Gospodarka to sprzedaż dóbr i świadczenie usług za pieniądze. Gospodarka oparta na wiedzy polega na sprzedaży wiedzy, a elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy - sprzedaż wiedzy przez Internet. Jak sprzedaż wiedzy przez Internet wpłynie na społeczeństwo?
 • Duża część wiedzy ma charakter kulturowy. Czy istnieje sprzeczność między gospodarką a kulturą? Jak cyfryzacja zasobów kulturowych i możliwość jej udostępniania przez Internet wpłynie na społeczeństwo i gospodarkę?
 • Dotychczas twórczość miała przede wszystkim charakter autorski, a prawa autorskie były chronione i eksploatowane gospodarczo. Jaka będzie przyszłość twórców w świetle rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy? Czy twórczość będzie darmowa, a korzyści gospodarcze przejmą pośrednicy?
Moderowanie dyskusji: prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek
10:30 Prezentacja Partnera Forum: Epson - cyfrowe wsparcie organizacji kultury i edukacji
Marek Janowski
(EPSON)
11:00 Prezentacja Partnera Forum: Projekty digitalizacji i budowy cyfrowych instytucji - najlepsze praktyki
Marek Raczyński (IBM)
Krzysztof Komorowski (Web Inn)
11:30 Przerwa, poczęstunek - konsultacje w stoiskach firm
11:50 Wykład i dyskusja: Standardy procesu digitalizacji:
Proces digitalizacji polega na tworzeniu cyfrowej kopii "analogowego" oryginału oraz tworzeniu cyfrowego opisu. Cyfrowa kopia ma umożliwiać dostatecznie wierne przedstawianie analogowego oryginału, zaś opis ma informować o analogowym oryginale, o procesie powstania jego cyfrowej kopii, o parametrach technicznych tej kopii i in. Tym analogowym oryginałem może być fizyczna jednostka biblioteczna, archiwalna bądź muzealna lub jej część, może być film na taśmie filmowej, nagranie dźwiękowe na płycie gramofonowej lub taśmie magnetycznej lub bądź analogowe nagranie wideo. Cyfrowa postać kopii oraz opisu ma ułatwiać ich przechowywanie i przetwarzanie.
Formułuje się różne cele digitalizacji: 1) zachowanie możliwie wiernej kopii cyfrowej dla przyszłych pokoleń, utworzenie kopii cyfrowej do udostępniania; utworzenie kopii cyfrowej do badań naukowych; utworzenie kopii cyfrowej do celów komercyjnych. Cele te nie muszą być traktowane rozłącznie, bowiem z "możliwie wiernej" kopii (1) zazwyczaj można utworzyć kopie do innych celów, zwłaszcza do udostępniania. Dodatkowym motywem digitalizacji może być nietrwałość niektórych typów nośników, na których zapisano analogowe oryginały.
Przydatność tworzonych kopii cyfrowych dla przyszłych, a nawet dla obecnych użytkowników zależy od zachowywania pewnych standardów i zaleceń przy procesie digitalizacji, przy wyborze formatu zapisu informacji cyfrowej oraz przy tworzeniu opisu. Wynika to m.in. z faktu, że sama koncepcja długotrwałego przechowywania informacji cyfrowej zakłada jej wielokrotne kopiowanie, a nawet zmianę formatu zapisu.
W prezentacji zostaną przedstawione wybrane standardy i zalecenia. Omówione zostanie ich znaczenie. Prezentacja oparta będzie na materiałach zawartych w opracowaniu: "Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego", udostępnionym w bibliotece cyfrowej Politechniki Warszawskiej bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra, oraz na materiałach zebranych w toku prac dotyczących digitalizacji materiałów audiowizualnych.
dr Grzegorz Płoszajski
(Politechnika Warszawska, Biblioteka Główna Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej)
12:20 Prezentacja Sponsora Forum: Baza wiedzy o zabytkach na platformie OfficeObjects
Krzysztof Hunia
(Rodan Systems SA)
12:50 Przerwa na kawę, konsultacje w stoiskach firm, pokaz w Planetarium (godz. 13:00 grupa I)
13:10 W czasie przerwy dodatkowa prezentacja fakultatywna (w jez. angielskim) dla uczestników nieuczestniczących w pokazie w Planetarium:: ONEMuseum Matriz 3.0 - kompletne narzędzie do inwentaryzowania oraz zarządzania zasobami dziedzictwa narodowego
Przedmiotem prezentacji jest aktualna wersja systemu MATRIZ stworzonego przez firmę BOND Building On Network Dynamics oraz Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Dziedzictwa Narodowego Portugalii. Projekt był i jest wspierany przez portugalskie Ministerstwo Kultury i obejmuje swym zakresem zarówno materialne jak i niematerialne zasoby.
MATRIZ jest unikalnym i technologicznie wysoce zaawansowanym narzędziem informatycznym, które znalazło swoje zastosowanie w ponad 100 muzeach w Portugalii. Jednym z przykładów jest aplikacja internetowa MatrizWeb do prowadzenia i zarządzania Narodowym Katalogiem Zbiorów Niematerialnych - www.matrizpci.imc-ip.pt stworzonym zgodnie z konwencją UNESCO Art 12 IMC. Ponadto system wspiera proces rozpowszechniania informacji cyfrowej za pośrednictwem portalu EUROPAEANA jak również przenośne urządzenia stosowane w muzeach jako przewodniki.
MATRIZ w swojej wersji 3.0 jest całkowicie zintegrowanym systemem zgodnym ze standardem ISO 21127:2006 dotyczącym wymiany informacji dziedzictwa kulturowego i naturalnego w zakresie zasobów materialnych (ruchomych i nieruchomych) i niematerialnych.
Paulo Costa
(dyrektor Departamentu Zbiorów Niematerialnych przy portugalskim Instytucie Muzealnictwa (Sekretariat Stanu w Ministerstwie Kultury))
13:30 Przerwa, konsultacje w stoiskach firm
13:45 Wykład i dyskusja: Cyfrowe biblioteki i archiwa - w świetle polskiego i europejskiego prawa autorskiego:
 • Podstawowe założenia ochrony utworów wykorzystywanych w bibliotekach i archiwach. Jak ustalić czy materiał podlega ochronie autorskoprawnej?
 • Podmioty prawa autorskiego - jak ustalić komu i jakie prawa przysługują do materiałów wykorzystywanych w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych? Czy rozwiązanie problemu utworów osieroconych jest możliwe?
 • Uregulowania unijne dotyczące zbiorów bibliotecznych i archiwalnych (m.in. dyrektywa 2001/29 o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym; Green paper - prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy 2008; przygotowany dla Komisji raport grupy Sages z 2011 r.; strategia Komisji Europejskiej dotycząca praw własności intelektualnej z 2011 r.)
 • Rola polskiej ustawy o prawie autorskim w procesie tworzenia cyfrowych archiwów i bibliotek - czy dozwolony użytek z art. 28 pr. aut. jest zgodny z prawem unijnym? Czy dozwolony użytek z art. 28 pr. aut. należycie zabezpiecza interesy bibliotek i archiwów?
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Uniwersytet Jagielloński)
14:15 Dyskusja panelowa: Cyfryzacja dzieł kultury - konsekwencje cywilizacyjne - przemiany mentalne i społeczne (psychologiczne aspekty cyfryzacji):
 • W każdej epoce społeczeństwo posiadało system komunikacyjny oparty na dominującym medium. W każdym społeczeństwie są punkty węzłowe, w których akumuluje się wiedzę i z których się ją przekazuje. Przez wieki takimi punktami były uniwersytety i biblioteki, obecnie rolę takiego węzła zarówno akumulacji informacji i wiedzy, jak i ich transmisji pełni, zwłaszcza w młodych pokoleniach, Internet.
 • Znikają fizyczne bariery bliskości, które ograniczały interpersonalne przepływy informacji. Normy społeczne i kulturowe, zwyczaje i przepisy prawne pozwalały dotychczas na rozeznanie, czym są przestrzeń publiczna i prywatna. Dziś technologie cyfrowe przenoszą sferę publiczną do prywatnej i vice versa: dom, praca, środowisko: rodzinne, szkolne, krajowe czy międzynarodowe i inne - nie są już całkiem oddzielnymi środowiskami. Powstaje jedno wspólne terytorium cyfrowe, które jest emergencją miliardów nowych interakcji dokonujących się na "cyfrowej planecie", które poddane analizie dostarczają bogatej wiedzy o społeczeństwie.
 • "Miękkie" technologie kulturowe - bo tak należałoby przetłumaczyć termin "software" w różnych wcieleniach cyfrowych z interfejsem użytkownika na czele, towarzyszą nam każdym kroku. Dziś rozwój tych technologii to przede wszystkim rozwój software'u/interfejsu użytkownika. To wielka zmiana kulturowa. Żadna praktyka społeczna dokonująca się w cyfrowym świecie nie jest taka sama, jak w świecie analogowym. Rośnie liczba działań i zdarzeń społecznych, które są Web-native - mają postać wyłącznie cyfrową. Bez cyberprzestrzeni by ich po prostu nie było i to jest "wartość dodana" technologii kulturowych. Transformują one całą współczesną kulturę, a także inne sfery.
 • Software staje się powszechnym, dostępnym każdemu technologicznym elementem codziennej rzeczywistości, a także istotnym elementem regulacji społecznej, podstawą nowej ekonomii, statusu jednostki w społeczeństwie, nowych form innowacyjności i twórczości itp.. Komunikowanie się zapośredniczone przezeń zyskuje rangę zwyczajnie kultywowanej na co dzień praktyki społecznej. Jeszcze mało wiemy, co się dzieje ze społeczeństwem, w którym styczności fizyczne są zastępowane, czy choćby tylko uzupełniane przez te wirtualizowane.
 • Rozszerzać się będzie nie tylko sztuka "czytania" (dostęp do kultury i wiedzy online), ale także "pisania" - tworzenia własnych kodów, interfejsów i oprogramowania, czyli przeniesienia modelu kultury read-write w XXI w. To jest przyszłość nowych mediów; których użytkowanie to już nie tylko społeczne tworzenie rzeczywistości, ale także technologii.
 • Żyjąc w koegzystencji z komputerem i Internetem, ludzie powinni je wykorzystywać do tego, co one "potrafią", i pozostawać suwerenni w tym co tylko oni potrafią. Musimy umieć wydawać im mądrzejsze polecenia. Komputer będzie coraz bardziej dzięki software'owi i algorytmom uwalniać nas od myślenia o drodze osiągania celu (processing), a my sami powinniśmy się skupić na celu.
 • Rośnie waga kompetencji sieciowych. W miarę jak rosną ilościowo informacja, wiedza, kultura, grupy o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym i wyższym wykształceniu przyswajają nową wiedze szybciej niż grupy o niższym statusie, słabiej wykształcone, co zwiększa lukę kompetencyjną miedzy obu grupami.
 • Żyjemy i działamy w akceleratorze. Im szybciej przepływają dane przez komputery, tym szybciej powinny być analizowane, a wyniki tej analizy docierać do naszej świadomości. Powoduje to przyrost i przerost informacji i nowej wiedzy. Działa tu mechanizm kumulacji, pozytywne sprzężenie zwrotne: im więcej wiedzy, tym więcej nowej informacji, ergo tym większy jej dalszy wzrost.
 • Rośnie przestrzeń dostępnych możliwości gromadzenia wiedzy. Można to także nazwać spiralą kognitywną: im więcej informacji zintegrowanych z posiadaną już wiedzą i ją poszerzających, tym więcej się otwiera się nowych źródeł sygnałów, które "przestają milczeć".
 • Z dnia na dzień rośnie masa danych pozostawionych przez ślady po użyciu technologii cyfrowych, ponieważ rośnie skala zapośredniczonych przez nie relacji społecznych. Jeszcze do niedawna to był straszak - Stanisław Lem nazywał ją bombą mega bitową, a Paul Virillo - bombą informacyjną. Były obawy, że utoniemy w infomasie, bo nie było narzędzi analitycznych, aby ten zalew przekuć w zasoby. Dziś tych narzędzi jest coraz więcej.
 • "Infomasa" nie jest już czymś, co straszy, a staje się żyznym złożem, z którego można czerpać "pełną myszką". Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z rosnącą skalą produkcji informacji. Stąd priorytet ma analityka sieciowa, która ma porządkować i organizować olbrzymie "hałdy" informacji.
 • Ludzie nie są już w stanie sobie z tym poradzić, ich mózgi nie mają wystarczającej mocy analitycznej. Oddaje się więc w "ręce maszyn" analytical power, dotychczas przynależną człowiekowi. Ich zadaniem jest wyłowić potrzebne dane i informacje just in time 2.0 - w odpowiednim czasie, miejscu i pod kątem potrzeb odpowiedniego użytkownika.
 • Chodzi o technologie monitorowania tych trendów, obniżenie bariery ich postrzegania i przewidywania ekspansji. Największe superkomputery są wprzęgane do analityki kulturowej - data mining - m.in. milionów zdjęć i filmów w cyfrowych archiwach. To interesuje wszystkich: badaczy kultury, ale także polityków i biznes. Bez rozeznania trendów nie ma szans na jakąkolwiek kontrolę nad przyszłością, bo stanie się ona niezarządzana.
 • Jest olbrzymia pokusa, aby maksymalizować pozyskiwanie danych, co stwarza szanse śledzenia trendów i domyślania się przyszłości, a tym samym zmniejszania niepewności. Ale gdzieś natykamy się na punkt krytyczny krzywej dzwonowej, kiedy maksymalizacja danych nie zwiększa tej niepewności, a może ją nawet zmniejszać, zamulać wiedzę. Może coraz bardziej aktualne staje się prawo Sturgeona: 90% wszystkiego to śmieci. Jak zrzucić z siebie te 90% i dotrzeć do reszty? Rośnie koszt dotarcia do tych 10% lepszych procent.
 • Dzięki potęgowemu rozkładowi relacji w sieciach dokonuje się multiplikacja zawartości, która staje się coraz bardziej redundantna. Bezprecedensowe możliwości techniczne kopiowania, naśladowania owocują wykładniczym przyrostem danych, które przyrastają jak rafa koralowa, ale niepomiernie szybciej. Mówiąc za H. Jenkinsem mamy do czynienia z kulturą konwergencji - migrowaniem zawartości między platformami komunikacyjnymi. Media stają się omni- i ubimediami. Rodzi się pytanie w odniesieniu do mediów masowych, czy nie mamy do czynienia z przemediatyzowaniem, które rodzi afazję, zaburzenie komunikacji.
 • Silny jest trend do przechowywania wszystkiego i coraz głębszego wyszukiwania informacji. Mózg w toku ewolucji nauczył się zapominać to, co nie jest istotne dla przetrwania. Sztuczne systemy informacyjne tego nie potrafią. Cały wysiłek twórców takich systemów szedł na "pamiętanie", a nie selektywne "zapominanie", bo do tego potrzeba refleksyjności, a to z kolei wymaga zmysłu krytycznego, inteligencji.
 • Media cyfrowe i kultura remiksu.
 • Media, interfejsy, kultury. Od baz danych do chmur informacyjnych.
 • Interaktywność. Nowe strategie komunikowania.
Moderowanie dyskusji: prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek
15:00 Wykład: Udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego przez Internet. Ochrona danych w zbiorach cyfrowych
dr Wojciech Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
15:30 Przerwa, poczęstunek, konsultacje w stoiskach firm
16:20 Trzy Sesje Tematyczne (każda 80 minut w oddzielnych salach, równolegle)
Sesja: Wirtualne Muzea
moderator sesji: prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
16:20 Wykład: Cyfryzacja w procesie konserwacji zasobów muzealnych i dziedzictwa:
 • Wprowadzenie: ewolucja standardów dokumentacji i cyfryzacji w muzeach po 2000 r. (teza: Coraz większe możliwości dokumentacji cyfrowej obiektów muzealnych prowadzą do rozszerzenia wymagań w zakresie oprogramowania oraz podniesienia kwalifikacji opisu, w tym rozpoznania materiałowego i konserwatorskiego)
 • Rola dokumentacji konserwatorskiej w procesie gromadzenia danych o obiektach. (teza: Dokumentacja konserwatorska w postaci cyfrowej staje się jednym z najważniejszych obszarów dokumentacji obiektowej i podstawą do badań naukowych)
 • Wielość i złożoność technologii konserwacji. (teza: Badania konserwatorskie korzystają z programów specjalistycznych w zakresie fizyki, chemii, biochemii, badań molekularnych , medycyny, badań nad środowiskiem i jego skażeniem. Różnorodność stosowanego oprogramowania (np. różni producenci aparatury laboratoryjnej) powoduje wiele problemów w zakresie dokumentacji i jej standardów. Działania muzeów powinny zmierzać do uzgodnienia nie tylko podobnych standardów opieki nad zbiorami, ale także podobnych metod ich oceny)
 • Monitoring klimatu i środowiska. (teza: Potrzebne jest opracowanie podobnych metod badań oraz standardów wymiany informacji na ich temat).
 • Konserwator - artysta i konserwator-badacz - cyfryzacja i rejestracja procesu konserwacji (teza: Jednym z najtrudniejszych problemów jest odmienne traktowanie roli konserwatora, z jednej strony - jako artysty, zachowującego tajemnicę procesu, z drugiej strony - badacza dokumentującego te procesy. Zarówno jedna jak i druga postawa ma wpływ na bezpieczeństwo wiedzy o obiekcie, ważne jest rozpatrzenie zagadnień przeciwdziałania falsyfikatom i produkcji kopii).
 • Model idealny: cyfryzacja badań konserwatorskich w sieci. (teza: Idealny model cyfryzacji badań i procesów konserwatorskich to stworzenie oprogramowania do wymiany informacji na poziomie "pozaobiektowym").
prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
16:40 Prezentacja: iMuseum - przyszłość jest już dzisiaj:
 • Wirtualne muzea to nie przyszłość.
 • Wirtualne muzeum to gmach zbudowany z ludzi i wokół kolekcji.
 • Wirtualne muzea to teraźniejszość, z którą musimy umieć sobie poradzić.
Wirtualne muzeum to jednak także więcej problemów niż tradycyjne muzeum - prawa autorskie, najnowsze technologie i dodatkowe, skomplikowane urządzenia. Prezentujemy koncepcję rozwiązania tych problemów: iMuseum, czyli wirtualne muzeum "od obiektu do reprezentacji cyfrowej w nowych mediach".
W iMuseum cyfrowa reprodukcja obiektu jest kluczowa dla dwubiegunowego systemu.
Biegun centralny to oprogramowanie wewnętrzne muzeum:
 • system katalogujący i dokumentujący zbiory,
 • system zarządzania kolekcjami (z modułem praw autorskich),
 • system zarządzania wystawami ( rzeczywistymi i wirtualnymi),
 • system zarządzający plikami medialnymi.
Biegun zewnętrzny to aplikacje przeznaczone dla szerokiej publiczności:
 • prezentacja kolekcji w internecie,
 • tematyczne wystawy i muzea wirtualne,
 • aplikacje mobilne,
 • portal społecznościowy,
 • system edukacyjny i e-learning muzealny,
 • gry, zabawy i konkursy w sieci,
 • sklep muzealny.
Wszystkie moduły iMuseum są elastyczne, wygodne w obsłudze, zgodne z obowiązującym ustawodawstwem i w pełni zabezpieczają prawa autorskie. iMuseum jest syntezą prawdziwego i wirtualnego świata muzealnego; opiera się na wypracowanych przez lata metodach pracy muzealników i na najnowszych zdobyczach technologicznych; jest odpowiedzią na zmiany społeczne, przez które przechodzi Polska i cały świat. W świecie, w którym galerie muzealne muszą rywalizować z galeriami handlowymi na polu czasu wolnego, iMuseum daje narzędzia do wygrania tej bitwy, wspomagając jednocześnie instytucje kultury w ustawowej działalności edukacyjnej.
dr Anna Gabryś
(Ontia)
17:00 Studium przypadku: Cyfryzacja obszarów otwartych - muzea rezydencjonalne w otoczeniu przyrody:
 • Zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie-muzeum w otoczeniu przyrody.
 • Potrzeba cyfryzacji przestrzeni otwartej.
 • Dane opisujące przestrzeń otwartą - pozyskiwanie i wykorzystywanie.
 • Zarządzanie zbiorem cyfrowym - GIS dla muzeum.
 • Kierunki rozwoju
Waldemar Markiewicz
(kierownik Działu Dokumentacji Muzeum Pałac w Wilanowie)
17:20 Wykład: Sfederowane muzea wirtualne:
 • Problemy w rozwoju muzeów wirtualnych:
  1. problemy organizacyjne
  2. problemy finansowe
  3. problemy z nastawieniem do technologii
 • Koncepcja sfederowanych muzeów wirtualnych:
  1. organizacja sfederowanego muzeum wirtualnego
  2. poziomy organizacji
  3. wirtualne muzea regionalne vs. ponadregionalne
 • Modele biznesowe
dr inż. Wojciech Wiza
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Sesja: Cyfrowe Biblioteki
moderator sesji: dr Henryk Hollender
16:20 Wykład: Polskie biblioteki cyfrowe na tle europejskim:
 • Regulacje unijne dotyczące tworzenia bibliotek cyfrowych
 • Charakterystyka polskich bibliotek cyfrowych, z uwzględnieniem podstawowych problemów utrudniających ich rozwój
 • Porównanie skali digitalizacji w Polsce na tle Europy (na podstawie opracowań programów Numeric i Enumerate)
 • Udział polskich bibliotek cyfrowych w Europeanie
 • Udział polskich instytucji w programach unijnych związanych z digitalizacją
 • Podsumowanie i próba nakreślenia wizji kierunków rozwoju
Katarzyna Ślaska
(zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej ds. rozwoju, przewodnicząca Podzespołu ds. projektów międzynarodowych Zespołu ds. Digitalizacji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
16:40 Prezentacja: Digitalizacja I OCR gwarancją wzrostu czytelnictwa
Wychodząc naprzeciw nowoczesnym technologiom oraz coraz bardziej wymagającym czytelnikom, wiele bibliotek na świecie i w Polsce decyduje się na digitalizację swoich zbiorów, umożliwiając tym samym bardzo szybki dostęp do ich postaci elektronicznej. Zachowanie książek i czasopism w postaci cyfrowego obrazu to znany i z pewnością wielki krok w kierunku ochrony zasobów bibliotecznych. Jednak dopiero wykorzystanie technologii OCR sprawia, że dostęp do zdigitalizowanych zasobów dla przeciętnego czytelnika jak i dla badacza jest wystarczająco szeroki. Prezentacja ma na celu przedstawienie najnowszych technologii oraz narzędzi umożliwiających przetwarzanie zasobów bibliotek w postać przeszukiwaną.
Jacek Wójcik
(Product manager rozwiązań OCR ABBYY Fine Reader oraz ABBYY Recognition Server, AutoID)
17:00 Wykład: Wykorzystanie bibliotek cyfrowych w dydaktyce akademickiej i pracy badawczej:
 • Dokumenty cyfrowe jako teksty źródłowe: użyteczność i wartości
 • Pojemnik, zawartość i punkty dostępu: sposoby publikowania pełnych tekstów w Internecie
 • Z badań nad wykorzystaniem bibliotek cyfrowych przy tworzeniu list lektur (literatura polska i historia)
 • Struktura i organizacja dostępu w bibliotekach cyfrowych a potrzeby dydaktyki
 • Przedsięwzięcie digitalizacyjne projektowane na potrzeby konkretnego tematu badawczego: możliwość, najlepsze praktyki, utopia? A może niepotrzebna pedanteria?
 • Zbiór tekstów źródłowych a kanon piśmiennictwa
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
17:20 Studium przypadku: Czy jest szansa na ujednolicenie metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych?
 • Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych - stan obecny i jego konsekwencje
 • Agregacja metadanych - praktyczne aspekty przetwarzania metadanych w Federacji Bibliotek Cyfrowych
 • Integracja metadanych z wykorzystaniem technologii semantycznych - działania PCSS w projekcie SYNAT
 • Bazy danych centrum NUKAT, biblioteki cyfrowe i otwarte dane
Marcin Werla
(Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
Sesja: Elektroniczne Archiwa
moderator sesji: dr Sylwia Kotecka
16:20 Wykład: Zarządzanie dostępem do cyfrowego archiwum:
 • Normy i standardy archiwizacji danych cyfrowych
 • Prawne aspekty dokumentu elektronicznego i jego metadanych
 • Wybrane aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych i zarządzania dostępem
 • Definiowanie ról i uprawnień użytkowników cyfrowego archiwum
dr Sylwia Kotecka
(CBKE Uniwersytetu Wrocławskiego)
16:40 Prezentacja: Długoletnie archiwa realizowane pod ELO
Możliwości pod ELO:
 • możliwy zapis statusem revisionsecurity
 • możliwość przenoszenia plików na inny nośnik
 • możliwość konwertowania pliku na inny format
Elke Schönemann
(ELO Digital Office)
17:00 Studium przypadku: Konsolidacja zasobów archiwów cyfrowych:
 • Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych
 • Ekonomiczne aspekty ochrony danych cyfrowych
 • Organizacyjne zagadnienia archiwów
 • Prawne aspekty ochrony danych cyfrowych w praktyce
dr Aneta Januszko-Szakiel
(Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego)
17:20 Wykład: Aspekty prawne archiwizacji danych w modelu Cloud Computing
 • Ochrona danych osobowych
 • Kopie bezpieczeństwa w modelu CC
 • Przekazywanie danych za granicę
 • Prawo autorskie w modelu CC
dr Arkadiusz Lach
(Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu)
17:40 Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów
18:00 Pokaz w Planetarium (grupa II)

Firmy zainteresowane udziałem w programie forum
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
POD PATRONATEM HONOROWYM:

PARTNER MERYTORYCZNY FORUM:

Instytut Muzeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
PARTNER PROMOCYJNY FORUM:

PATRONAT MEDIALNY:

dołącz do nas na

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78