centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.02.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Teresa Curzytek

Teresa Curzytek

Posiadam wykształcenie, administracyjno - prawne, psychologiczne oraz uprawnienia kancelaryjno - archiwizacyjne I i II - go stopnia, Trenera NLP, ukończyłam kursy: Ochrony informacji niejawnej, Akademię Sekretarek, Skuteczną Komunikację, Akademię Sztuki Piękności.
Należę do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
Jestem ekspertem, teoretykiem, praktykiem z zakresu prowadzenia dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej, archiwizacji dokumentacji oraz ZFŚS. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stanowiskach, które umożliwiły mi pogłębianie wiedzy we współdziałaniu w zespołach oraz zarządzaniu. Pracowałam na stanowiskach: sekretarki, obsługi klienta, archiwisty, Pełnomocnika ds. uzależnień, byłam Koordynatorem "Strategii rozwoju Miasta i Gminy".
Staż mojej pracy to ponad 20 lat w administracji samorządowej, w prowadzeniu szkoleń ponad 10 lat. Zagadnienia zawarte w moich szkleniach, oparte są na kilkudziesięcioletniej praktyce połączonej z teorią.
Specjalizuje się w wybranych dziedzinach prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Ochrona danych osobowych, Ochrona informacji niejawnych) oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności i zarządzania zasobami ludzkimi.
Jestem autorką m.in. takich aktów normatywnych dla firm jak - "Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt", "Instrukcji Kancelaryjnej", "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt", "Regulaminu ZFŚS", "Umowy porozumienia prowadzenia wspólnej działalności ZFŚS" oraz artykułów do "Finanse - kariera" - "Zdaniem Eksperta", "Twoja firma", "Euro bankier".
Prowadzę szkolenia otwarte i zamknięte dla administracji rządowej, państwowej, samorządowej oraz podmiotów o działalności gospodarczej na terenie całej Polski.
Jednostki szkolone przeze mnie to m.in.: Ministerstwa, Kancelaria Prezydenta RP, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Starostwa Powiatowe, Urzędy Gminy oraz podległe im jednostki organizacyjne, podmioty o działalności gospodarczej w tym koncerny oraz spółki.
Szkolenia prowadzę z:
1. Archiwizacja dokumentacji księgowej własnej oraz projektów unijnych,
2. Kancelarii - Archiwizacji dokumentacji aktowej oraz technicznej w wersji papierowej i elektronicznej,
3. Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji,
4. Ochrony danych osobowych
5. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Dr Ewa Perłakowska

Ewa Perłakowska

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997). Stażystka Międzynarodowego Technicznego Stażu Archiwalnego w Paryżu (1999) oraz stażu "Teorie i praktyki archiwalne" w ramach programu Courants du Monde w Paryżu (2001). Ukończone studia podyplomowe z administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2004). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009).
Autorka publikacji i komunikatów w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją w administracji oraz wartościowaniem archiwalnym dokumentacji. Specjalizuje się zwłaszcza w opracowywaniu instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla administracji. Pomysłodawca, organizator i koordynator kwalifikacyjnych kursów kancelaryjno-archiwalnych i licznych szkoleń kancelaryjnych skierowanych do archiwistów i urzędników. Obecnie koordynuje prace grupy roboczej przygotowującej projekt nowej instrukcji kancelaryjnej uwzględniającej zarządzanie dokumentem elektronicznym, a także projekty jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji archiwalnej dla administracji.


Magdalena Sawicka

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W latach 2000- 2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku.
W latach 2008-2010 pracownik Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami.



Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW (1993). Interesuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, a od 2003 do końca 2009 - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).
Autor artykułów, a także moderator i jednocześnie aktywny uczestnik forów internetowych, związanych z archiwizacją dokumentów elektronicznych oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78