centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.08.2011 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Arkadiusz Michalak

Dr Arkadiusz Michalak

Radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney. Absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również szkoły prawa amerykańskiego organizowane przez m.in Columbia Law School oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa własności przemysłowej. W latach 2002-2005 pracownik departamentu prawnego Philip Morris Polska S.A. W latach 2006-2010 związany z jedną z największych warszawskich kancelarii prawnych, a od 2010 r. prowadzi własną kancelarią wyspecjalizowaną w prawie własności intelektualnej. Wykładowca na wydziale prawa Krakowskiej Akademii im A.F. Modrzewskiego i Centrum Praw Własności Intelektualnej im H.Grocjusza w Krakowie. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, znaków towarowych, prawa patentowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ekspert prawny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych. Arkadiusz Michalak specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną i transferem własności intelektualnej, postępowaniami przed Urzędem Patentowym, postępowaniami sądowymi z zakresu własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji, prawie eventowym, prawie reklamy, IT oraz tworzeniem centrów innowacji i wdrażaniem projektów typu R&D i spin-off. Członek AIPPI (The International Association for the Protection of Intellectual Property).

Prelegenci | Ewa Nowińska

Ewa Nowińska

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
Specjalista prawa konkurencji i prawa mediów.
Autorka 120 prac naukowych z tego zakresu, recenzent projektów legislacyjnych ( prawo prasowe, prawo konkurencji, ustawa o radiofonii i telewizji ), uczestnik szeregu badań naukowych z tego zakresu wykonywanych w ramach projektu PHARE.
Do najważniejszych publikacji należą monografie: Prawo prasowe dla dziennikarzy prasy lokalnej, 1998, Prawo dla dziennikarzy. Poradnik kieszonkowy, Warszawa 1998, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Prawo Handlowe t. 5), 2000, współaut. M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2001, (wyd. popr. i uzupełn.) współaut. M. du Vall, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne, 2002.
Kierownik Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania, kierownik podyplomowego studium prawa autorskiego, wydawniczego i konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej.
Laureatka nagrody Prezesa Urzędu Patentowego za rozprawę doktorską, odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prelegenci | Justyna Ożegalska-Trybalska

Dr Justyna Ożegalska-Trybalska

Adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa patentowego i prawa Internetu. Członek Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ. Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Ekspert w unijnych projektach: IPR-Helpdesk, PILA, IP-Unilink, Merkury. Autorka monografii "Adresy internetowe - zagadnienia cywilnoprawne" oraz innych polskich i zagranicznych publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu szeroko pojętej problematyki własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

Prelegenci | Janusz Raglewski

Dr hab. Janusz Raglewski

Jest adwokatem (członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie), adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz profesorem Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach.
Odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.
W 1999 r. uczestniczył w pracach Zespołu Prawa Karnego Skarbowego działającego w ramach Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości opracowującego projekt ustawy kodeks karny skarbowy.
W latach 2002-2003 Sekretarz działającego w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości zespołu opracowującego projekt ustawy nowelizującej kodyfikację karną skarbową.
W okresie 2000-2006 r. prowadził zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 2008 r. członek Komisji Bioetyki przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie.
Wykładowca Studium Podyplomowego UJ Prawa Skarbowego i Gospodarczego, Studium Podyplomowego Karnego Gospodarczego w Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Podyplomowego "Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek" w Szkole Głównej Handlowej. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów, prokuratorów, aplikantów adwokackich, pracowników aparatu skarbowego oraz osób zajmujących się praktyką gospodarczą.
Autor (współautor) kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografie, komentarze (kodeks karny, kodeks karny skarbowy, kodeks spółek handlowych, prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), artykuły oraz glosy.
Autor opinii na zlecenie Biura Analiz Sejmowych dotyczących unormowań kodeksu karnego oraz prawa wykroczeń.
Sekretarz Redakcji "Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych" wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie.
Członek Komisji Prawnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prelegenci | Sybilla Stanisławska-Kloc

Sybilla Stanisławska-Kloc

Sybilla Stanisławska-Kloc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, adwokat, arbiter sądu domenowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Wykładowca prawa cywilnego, autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka monografii "Ochrona baz danych" oraz autorka (współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu). W latach 2005-2007 koordynator polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law). Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą problematyce ochrony prawa do autorstwa oraz plagiatu.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78