centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.07.2011 Koordynator:

PROGRAM

7 lipca 2011 r.
10:00 Wykład: Mechanizmy ochrony danych osobowych w bankach - analiza obowiązujących regulacji
 • Szczególna ochrona danych osobowych i klientów banku - tajemnica bankowa
 • Udostępnianie danych osobowych na potrzeby badania zdolności kredytowej
 • Warunki przetwarzania danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej
Jerzy Bańka
(wiceprezes ZBP)
10:45 Wykład: Outsourcing czynności z zakresu technologii informatycznych w świetle obowiązujących regulacji i zmian projektowanych w prawie bankowym - wybrane zagadnienia
 • Czynności faktyczne z zakresu technologii informatycznych jako przykład "czynności faktycznych związanych z działalnością bankową" w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego
 • Wymagania stawiane przed bankiem i przed wykonawcami powierzonych czynności z zakresu technologii informatycznych w świetle obowiązujących regulacji i zmian przewidywanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe (druk Sejmu VI kadencji nr 4216)
 • Outsourcing czynności z zakresu technologii informatycznych a przepisy o tajemnicy bankowej - stan obecny i projektowane zmiany
 • Wybrane skutki wprowadzenia projektowanych zmian dla stosowania przepisów prawa bankowego w przypadku outsourcingu czynności z zakresu technologii informatycznych.
dr Marcin Olszak
(Narodowy Bank Polski)
11:30 Konsultacje i dyskusja
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: Ochrona danych osobowych i tajemnica bankowa w praktyce
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy Ochrony Danych Osobowych
 • Porównanie zakresów Ochrony informacji o klientach, określonych w przepisach o tajemnicy bankowej i o ochronie Danych Osobowych, z uwzględnieniem w szczególności oceny dopuszczalności stosowania jako podstawy ujawniania informacji przepisów ustawy o ochronie Danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych Osobowych, a w szczególności:
  1. Podstawy przetwarzania Danych Osobowych, z uwzględnieniem problemów dotyczących m.in. przetwarzania Danych niedoszłych klientów oraz usuwanie Danych z kopii zapasowych
  2. Prawa klienta w stosunku do banku jako administratora Danych
  3. Obowiązki informacyjne
  4. Problemy dotyczące przetwarzania przez bank Danych wrażliwych np. w procesach windykacyjnych
  5. Obowiązki towarzyszace powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych
  6. Zasada adekwatności i inne podstawowe zasady przetwarzania danych
 • Uprawnienia kontrolne banku, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Komisji Nadzoru Finansowego. Nowelizacja ustawy o ochronie Danych Osobowych i jej skutki, w szczególności nadanie GIODO statusu organu egzekujacego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz przyznanie uprawnienia do stosowania grzywny w celu przymuszenia
 • Obowiazek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane klientów
 • Zarządzanie w praktyce nadawaniem upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych i prowadzeniem ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych
 • Sprzedaż wierzytelności a ochrona danych Osobowych i tajemnica bankowa
 • Przekazywanie Danych osobowych za granicę
dr Mariusz Krzysztofek
(Instytut Prawa Bankowego)
14:30 Przerwa
14:45 Ciąg dalszy wykładu i konsultacji
 • Tajemnica bankowa - charakter prawny ochrony
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy tajemnicy bankowej
 • Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, a w szczególności outsourcing na podstawie przepisów o tajemnicy bankowej i ustawy o ochronie Danych Osobowych, sprzedaż wierzytelności
 • Podmioty uprawnione do i warunki dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową, w szczególności: sądy, prokuratorzy, komornicy, naczelnicy urzędów skarbowych, Policja
 • Prawa i obowiązki banku dotyczące danych klientów, których dane znajdują się na jego wniosek w zbiorach BIG i MIG-BR
 • Projekt liberalizacji przepisów o outsourcingu bankowym a tajemnica bankowa
 • Przepisy karne
dr Mariusz Krzysztofek
(Instytut Prawa Bankowego)
16:30 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78