centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.11.2011 Koordynator: Jakub Nawrocki

PATRONAT HONOROWY

PROGRAM

8 listopada 2011 r.
10:00 Wykład: Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce
Jakub Wojnarowski
(Dyrektor ds. Działalności Programowej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
10:50 Wykład i dyskusja: Dlaczego granty w Polsce i Europie przekładają się tylko w niewielkim stopniu na rozwój innowacji?
 • Zapaść edukacyjna na poziomie podstawowym, średnim i wyższym
 • Luka pokoleniowa
 • Fikcja polityki naukowej (wyboru najistotniejszych tematów badań i koncentracji na nich środków finansowych)
 • Nowa infrastruktura badawcza zbudowana ze środków UE: szansa na rozwój Polski czy zmarnowane pieniądze?
prof. dr hab. Michał Leszczyński
(Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk)
11:30 Wykład: Ewaluacja badań naukowych
 • Oceny wpływu ewaluacji instytucjonalnej i ewaluacji projektów na badania naukowe: jakość, nowatorstwo i oryginalność, potencjał badawczy, współpraca z otoczeniem
 • Główne dylematy:
  1. Ewaluacja instytucjonalna: problem "wspólnego mianownika", problem gry z systemem (system jest grą; uczestnicy uczą się jego reguł i obracają je na swoją korzyść; old boys network), problem spadku "zwrotu z ewaluacji"
  2. Ewaluacja projektów: problem badań inter-i-multidyscyplinarnych, problem badań przełomowych, problem badań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów, nowe formy badań i ewaluacji
 • Najważniejsze mechanizmy poprawy:
  1. Ewaluacja instytucjonalna: staranne badanie opcje, ocena "badań w kontekście", wielostronny ranking
  2. Ewaluacja projektów: "otwarte peer review", peer review z użyciem wskaźników, ocena wielo-kryterialna
Jan Kozłowski
(Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Case study: Praktyczne wnioski z doświadczeń kontraktora i koordynatora projektu badawczego
W wystąpieniu zostaną poruszone następujące kwestie:
 • programy ramowe UE - ograniczenia, możliwości, perspektywa
 • projekt REASON - best practices
 • projekt EduMEMS - wnioski od strony koordynatora i kontaktora
 • doświadczenia z prowadzenia projektów europejskich vs grantów KBN
prof. dr hab. Andrzej Napieralski
(Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, Politechnika Łódzka)
13:30 Wykład: Rozliczanie dotacji na badania naukowe
Wynagrodzenie, amortyzacja sprzętu, podwójne finansowanie, podatki pośrednie. Które zagadnienia powinny być szczegółowo przemyślane przez beneficjenta, jakim jest jednostka badawczo-rozwojowa, już na etapie planowania projektu, aby jego realizacja nie niosła ze sobą niespodzianek?
Janusz Kobeszko
(audytor, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. finansów publicznych)
14:10 Przerwa
14:40 Wykład: Praktyczne aspekty dotyczące możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach umów o pracę z tytułu rozporządzania prawami autorskimi
 • Opodatkowanie wynagrodzenia twórców - podstawy prawne w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Przedmiot prawa autorskiego:
  1. pojęcie pracy twórczej
  2. utwory pracownika
  3. koncepcja współautorstwa i utworu zbiorowego
 • Praktyczne aspekty wdrażania i funkcjonowania struktury wynagradzania pracowników opartych na rozporządzaniu prawami autorskimi:
  1. konstrukcja systemu wynagradzania
  2. wycena i akceptacja utworów
  3. dokumentacja prac twórczych przez pracodawcę
Tomasz Socha
(Partner, Ernst Young)
15:20 Wykład: Prawa autorskie w badaniach naukowych - jak prawo autorskie chroni badania naukowe?
 • Ustalenie, kiedy określone badania naukowe spełniają cechy utworu, czyli charakteryzują się oryginalnością i indywidualnością
 • Zdefiniowanie przesłanek oryginalności i indywidualności
 • Zbudowanie katalogu wkładów twórczych i nietwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków płynących z analizy orzecznictwa sądowego
 • Rozważenie, jak należy oceniać współpracę kilku osób w ramach prac badawczych i jaki charakter ma utwór, który powstaje w rezultacie tej współpracy w zależności od charakteru wkładów wnoszonych w proces powstawania utworu
 • Wskazanie, jak się kształtuje problematyka podmiotu praw autorskich - osobistych i majątkowych i komu przysługują prawa autorskie do rezultatów badań naukowych
 • Omówienie problematyki i zasad zarządzania prawami autorskimi
 • Określenie granic dozwolonego użytku publicznego w zakresie korzystania z badań naukowych
 • Ustalenie, przedmiotem jakich umów prawnoautorskich mogą stać się rezultaty badań naukowych, jakie są istotne postanowienia takich umów, z uwzględnieniem ograniczeń swobody kontraktowej w odniesieniu do badań naukowych
dr Zofia Zawadzka
(Zakład Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78