centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.03.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

14 marca 2012 r.
10:00 Wykład wprowadzający i dyskusja: Kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej Jednostkom Naukowym
Piotr Bednarek
(AMbER Project Sp. z o.o.)
10:45 Wykład i dyskusja: Dobre praktyki profesjonalnego prowadzenia projektów badawczych
 • Czym jest, a czym nie jest projekt badawczy?
 • Specyfika projektów badawczych finansowanych przez Komisję UE.
 • Rola w projektach badawczych:
  1. kierownictwo jednostki naukowej
  2. administracja i księgowość jednostki naukowej
  3. lokalny kierownik projektu
 • Rola koordynatora konsorcjum projektu:
  1. być czy nie być?
  2. czynniki sukcesu wniosku konkursowego
  3. wybór managera konsorcjum
 • Budżet projektu badawczego.
  1. wymagania UE
  2. specyfika finansowania polskiej nauki
  3. koszty osobowe dla polskich wykonawców
 • Zarządzanie konsorcjum badawczym.
 • Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE - KRAB.
prof. dr hab. Janusz Hołyst
(Prezes Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów UE, Politechnika Warszawska)
11:30 Wykład i konsultacje: Przedsiębiorczość akademicka - spółki spin-off i spin-out
 • Historia rozwoju spin off/out w Polsce (etapy rozwoju sektora 1990/2010).
 • Warunki skutecznego startu (uczelnia i jej rola w uruchamianiu spin off/out).
 • Źródła finansowania spin off/out (fundusze seed/VC, business angels).
 • Modele działania spółek spin off/out (IP jako produkt, outsourcing).
 • Warunki powodzenia (adekwatny rynek, zarządzanie, innowacyjny produkt).
dr Piotr Tamowicz
(Taylor Economics)
12:15 Lunch
12:45 Case study i konsultacje: Praktyka organizowania i finansowania międzynarodowych projektów badawczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
 • Wstęp:
  1. podstawowe dane o SGGW
  2. zakres zainteresowań badawczych
  3. najważniejsze projekty badawcze - główne źródła finansowania
 • Organizacja realizacji projektów badawczych.
  1. na poziomie administracji centralnej:
   - rola Biura Współpracy Międzynarodowej
   - rola innych jednostek administracyjnych
  2. na poziomie Wydziałów - rola Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
  3. procedura składania aplikacji projektu w SGGW
  4. procedura realizacji projektu w SGGW
 • Podsumowanie i odpowiedzi na pytania.
Agnieszka Wojciechowska
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
13:15 Wykład i konsultacje: Przygotowanie wniosków konkursowych
 • Gdzie szukać środków na finansowanie badań i działania wspierające prace badawcze?
 • Typy projektów dostępne w 7. Programie Ramowym UE (7PR), będącym głównym źródłem finansowania badań na poziomie europejskim.
 • Cykl życia projektu badawczego.
 • Przygotowanie procesu przygotowania wniosku projektowego w organizacji.
 • Kryteria oceny wniosków projektowych w 7PR.
 • Pomysł na projekt, a priorytety Programu, ze szczególnym uwzględnieniem 7PR.
 • Definiowanie konsorcjum międzynarodowego projektu badawczego.
 • Definiowanie celów i kontekstu projektu badawczego. Opis planu pracy projektu na konkursy 7PR.
 • Planowanie zarządzania projektem badawczym.
 • Definiowanie budżetu projektu.
 • Definiowanie wpływu planowanego projektu.
 • Kwestie etyczne we wniosku projektowym.
 • Kwestie równości płci we wniosku projektowym.
Joanna Stalewska
(AMbER Project Sp. z o.o.)
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Wykład i konsultacje: Wybrane aspekty prawne realizacji projektów badawczo-rozwojowych
 • Rodzaje umów w projektach badawczo-rozwojowych.
  1. Umowy usług badawczych
  2. Umowy bilateralne współpracy.
  3. Umowy multilateralne (umowy konsorcjum).
  4. Umowy z osobami fizycznymi.
 • Rola umów w projektach badawczo-rozwojowych.
  1. Współpraca.
  2. Korzyści.
  3. Odpowiedzialność.
 • Własność intelektualna i zasady poufności - wstęp do zagadnień.
Piotr Bednarek
(AMbER Project Sp. z o.o.)
15:45 Wykład i konsultacje: Prawo własności intelektualnej a ochrona wyników badań naukowych
 • Badania naukowe i ich wyniki jako przedmiot prawa autorskiego.
 • Utwór jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Przesłanka oryginalności i indywidualności utworu.
 • Elementy twórcze i nietwórcze badań naukowych i ich wyników.
 • Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej.
 • Prawnoautorska ochrona wyników badań naukowych.
 • Współpraca przy prowadzeniu badań naukowych. Zagadnienie współtwórczości. Wkłady twórcze i nietwórcze.
 • Podmiot praw autorskich do wyników badań naukowych.
 • Ochrona patentowa wyników badań naukowych.
 • Uprawnienia instytucji naukowych w stosunku do wyników badań naukowych.
dr Zofia Zawadzka
(Uniwersytet w Białymstoku)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78