centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.11.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

Zapraszamy do uczestnictwa w XIX edycji seminarium nt. archiwizowania dokumentów. Mając na uwadze fakt, że informacje stanowią najwyższą wartość, wynika z tego konieczność ochrony dokumentów. Aby sprostać tej konieczności należy systematycznie porządkować i ewidencjonować powstającą dokumentację i co za tym idzie, archiwizować wszystkie zasoby.
Najbliższa edycja seminarium poświęcona będzie długotrwałemu archiwizowaniu dokumentów elektronicznych. Dowiedzą się Państwo o aspektach technicznych, organizacyjnych i prawnych postępowania z dokumentami elektronicznymi. Powiemy również w jaki sposób należy archiwizować dokumenty związane z realizacją projektów unijnych, poruszymy kwestie archiwizowania treści zawartych w internecie oraz informacji naukowej w postaci elektronicznej. Dowiecie się również Państwo w jaki sposób archiwizować zbiory cyfrowe . Nie zostanie pominięta kwestia archiwizacji danych w połączeniu z ochroną informacji w organizacji.
Do udziału zapraszamy przedstawicieli: administracji publicznej, szpitali, bibliotek, muzeów, wyższych uczelni, przedsiębiorstw i biznesu a w tych organizacjach wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa archiwizować dokumentację elektroniczną.

PROGRAM

14 listopada 2012 r.
10:00 Kilka zdań na początek, przyjęcie prowadzenia obrad Wiesław Paluszyński
10:10 Wykład i dyskusja: Wybrane aspekty techniczne, organizacyjne i prawne postępowania z dokumentami elektronicznymi
W wykładzie zostaną przedstawione kwestie związane z podstawowymi definicjami dokumentów elektronicznych, omówione wymagania prawne, organizacyjne i techniczne związane z ich wytwarzaniem, przesyłaniem i archiwizowaniem. Zostanie także omówione jak należy postępować z dokumentami elektronicznymi aby zapewnić ich podstawowe bezpieczeństwo, czyli integralność, rozłączalność i dostępność
Wiesław Paluszyński
(Polskie Towarzystwo Informatyczne)
10:40 Case study: Archiwizowanie dokumentów, związanych z realizacją projektów unijnych na przykładzie beneficjenta pomocy - Federacji Inicjatyw Oświatowych
 • Podstawy prawne (prawo krajowe i unijne) obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektów unijnych
  1. cele archiwizacji dokumentów
  2. działania i procedury w zakresie archiwizacji dokumentów w projektach unijnych
 • Procedury kompletowania, ewidencji i przechowywania zasobów archiwalnych w Federacji Inicjatyw Oświatowych:
  1. obowiązki i odpowiedzialność pracowników realizujących projekty unijne
  2. procedury dotyczące powstawania i kompletowania dokumentacji oraz postępowania z nią w trakcie realizacji projektów:
   - dokumenty dot. udzielonych dotacji (protokoły, umowy ...)
   - dokumentacja związana z zatrudnianiem personelu w projektach
   - dokumentacja związana z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych w projektach (PEFS, deklaracje udziału w projekcie)
   - dokumentacja księgowa projektu
   - dokumentacja dot. realizacji zadań merytorycznych i wypracowanych rezultatów
   - procedury w zakresie zakupów/zamówień w projektach
   - dokumentacja dot. przeprowadzonych konkursów
   - dokumenty związane z weryfikacją wniosków o płatność
   - procedury wewnętrzne związane z realizacją i/lub zarządzania środkami unijnymi
  3. procedury dotyczące archiwizacji dokumentów po zakończeniu projektu
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych
  1. jakie dokumenty mogą mieć formę dokumentu elektronicznego
  2. archiwizowanie dokumentów elektronicznych u beneficjentów.
Jolanta Oleńska, ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich
11:20 Wykład i dyskusja: Archiwizacja Internetu
 • Rodzaje treści jakie można archiwizować
 • Uzupełnianie treści archiwów przez użytkowników
 • Metodologia, technologie i narzędzia archiwizacji
 • Wyszukiwanie i indeksowanie zarchiwizowanych danych
Marcin Wilkowski
(specjalista)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: Długoletnie Archiwa pod ELO
 • Aktualna sytuacja
 • Wymagania do Archiwum elektronicznego
 • Zasady Archiwum revisionsecurity
 • Rozwiązania i możliwości pod ELO
Elke Schönemann, ELO Digital Office Sp. z o.o.
13:00 Prezentacja: Czy możemy wyszukiwać informacje rozumiejąc jej sens i znaczenie? Autonomy - Archiwizacja danych oraz inteligentne wyszukiwanie informacji.
Robert Lejnert
(HP Information Management)
13:30 Case study: Ochrona informacji w firmie - archiwizacja danych
 • Archiwizacja danych - wprowadzenie
 • Archiwizacja jako składowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Organizacyjne aspekty archiwizacji danych
 • Techniczne aspekty archiwizacji danych
 • Prawne aspekty archiwizacji danych
 • Ryzyka i zagrożenia oraz korzyści związane z archiwizacją danych
 • Archiwizacja danych - role i odpowiedzialność, czyli kto się tym powinien zajmować
 • Dobre praktyki dotyczące archiwizacji danych
 • Podsumowanie i zakończenie
dr inż. Robert Dekowski
(specjalista)
14:10 Przerwa
14:30 Case study: Informacja naukowa w postaci elektronicznej - zasady archiwizacji
 • Informacja naukowa: teksty, access points, serwisy, procedury
 • Obieg informacji. Archiwizacja czy utrzymanie dostępności
 • Techniczne możliwości i wymogi archiwizacji. Nośniki i czytniki. Casus mikrofilmu
 • Archiwa i repozytoria; archiwizacja a deponowanie
 • Wzorcowe praktyki w zakresie archiwizacji opracowań i danych naukowych
Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
15:20 Wykład: Długoterminowa archiwizacja zbiorów cyfrowych A/V w Elektronicznym Archiwum Wieczystym
W prezentacji zostanie przedstawiona problematyka przechowania długoterminowego danych cyfrowych w konstrukcji urządzeń i struktur archiwizacji danych. Ukazane zostaną obecne kierunki zastosowań tego typu struktur od rozległych rastrów danych w Internecie po zagadnienia przechowania długoterminowego danych w rozległych cyfrowych archiwach pasywnych i aktywnych. Poruszone zostanie również zagadnie cechowania cyfrowych dokumentów, przeznaczonych do archiwizacji długoterminowej.
Jerzy Piotr Walczak
(specjalista)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78