centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.04.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

Nauka jest dziedziną, której rozwój ma ogromne znaczenie dla procesów zachodzących w społeczeństwie oraz gospodarce. Uzależniony jest on od możliwości współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami i badaczami z różnych środowisk i organizacji. Możliwości jakie dają współczesne technologie i rozwiązania informatyczne w znaczący sposób wpływają na ten sektor działalności. Ogromne znaczenie w tym względzie mają dostępne i stosowane przez różnego rodzaju instytucje i jednostki naukowe oraz przez samych naukowców i badaczy narzędzia informatyczne służące do komunikacji, a tym samym wymiany myśli, wyników i raportów z prowadzonych badań.
Podczas seminarium dot. narzędzi informatycznych komunikacji naukowej zostaną przedstawione zagadnienia związane ze sposobami pozyskiwania informacji naukowej przy użyciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, jak również poruszony zostanie problem dostępu do informacji naukowej poprzez repozytoria i czasopisma naukowe w otwartym dostępie.

Uwaga! Zapraszamy również do udziału w konferencji OCHRONA PATENTOWA W NAUCE - ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W UCZELNIACH I OŚRODKACH B-R, która odbędzie się 22 maja 2012 r. w Warszawie.
Przy zgłoszeniu na obydwie konferencje udzielany jest rabat w wysokości 10% od ceny za udział w spotkaniu 17 kwietnia i 10% od ceny za udział w spotkaniu 22 maja.

Prowadzenie obrad: dr Henryk Hollender

PROGRAM

17 kwietnia 2012 r.
10:10 Wykład: SYNAT i inni. Komunikacja zreformowanych instytucji naukowych w Polsce
 • Reforma nauki i szkolnictwa wyższego. Czy komunikacja w nauce służy efektywności badań? Czy biblioteki wspierają konkurencyjność nauki polskiej?
 • Projekt SYNAT: wprowadzenie nauki polskiej do obiegu światowego czy może zasilenie nauki polskiej informacją, jakiej potrzebuje?
 • Produkt SYNAT, czyli "platforma": agregacja zasobów informacji? Publikacja nowych zasobów? Usprawnienie wyszukiwania?
 • Czego brakuje polskim instytucjom naukowym? Jak działają licencje krajowe, wypożyczenia międzybiblioteczne, multiwyszukiwarki, hasła dostępu?
 • Alternatywne drogi obiegu informacji naukowej i ich obsługa informacyjna.
 • Przyszłość digitalizacji.
 • Czy czeka nas nowa faza reformy nauki?
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
11:15 Wykład: Otwarte modele komunikacji naukowej
 • Otwarty dostęp do treści naukowych (czasopisma w otwartym dostępie, otwarte repozytoria, otwarte mandaty).
 • Otwarte dane badawcze.
 • Otwarta e-infrastruktura.
 • Open notebook science.
 • Naukowy networking i crowdsourcing.
 • Otwarty proces peer review.
 • Prawne narzędzia otwartej nauki (wolne licencje).
 • Otwarta nauka w Polsce.
Jakub Szprot
(Centrum Otwartej Nauki)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Wiele twarzy repozytorium instytucjonalnego
 • Repozytorium instytucjonalne, a regionalna biblioteka cyfrowa - analiza na przykładzie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i działań poznańskich uczelni
 • Repozytorium instytucjonalne jako centralny system zarządzania zasobami cyfrowymi instytucji - analiza na przykładzie projektu repozytorium instytucjonalnego PCSS
Marcin Werla
(Lider Zespołu Bibliotek Cyfrowych - Dział Usług Sieciowych Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
13:00 Wykład i dyskusja: Naukowe czasopisma elektroniczne a nowy system kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych
 • Naukowość czasopisma a nośnik informacji.
 • Sytuacja prawna naukowych czasopism elektronicznych.
 • Nowe zasady oceny czasopism naukowych.
 • Spełnianie kryteriów nowego systemu oceny.
 • Przydatne narzędzia związane z redagowaniem elektronicznych czasopism.
 • Zadania wydawców i redaktorów czasopism naukowych.
 • Specyfika polskich czasopism elektronicznych.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
14:00 Przerwa
14:15 Wykład i konsultacje: Infobrokering - praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi informacyjnych
 • Wstęp. Wyjaśnienia terminologiczne. Co to jest infobrokering (jako profesja i jako system kompetencji)? Czym jest informacja naukowa w Internecie? Przedstawienie zakresu zajęć
 • Informacja naukowa online
  1. elementy typologii naukowych źródeł elektronicznych w kontekście ich przydatności dla badań i dydaktyki, zilustrowane przykładami
  2. wybrane zasady wyszukiwania informacji naukowej i konsekwencje ich stosowania dla rzetelności i wiarygodności badań
 • Dyskusja i podsumowanie
dr Sabina Cisek
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego)
15:15 Wykład i dyskusja: Jak naukowcy pozyskują informację? Różne zachowania - różne oczekiwania
 • Potrzeby informacyjne naukowca
  1. formalne i nieformalne
  2. precyzyjne, ukierunkowane i nieukierunkowane
 • Rodzaje zasobów informacyjnych poszukiwanych przez naukowców
  1. wiedza przedmiotowa, metodologiczna, pragmatyczna i o źródłach informacji
  2. dane i źródła oraz informacja przetworzona i usługi informacyjne
 • Pozyskiwanie informacji naukowej jako proces złożony i zróżnicowany
 • Zachowania informacyjne naukowców poszukujących informacji i ich uwarunkowania w cyfrowym środowisku informacyjnym nauki
  1. model zachowań typowych
  2. konteksty różnych zachowań
  3. adaptacja "starych" zachowań i odkrywanie nowych możliwości
 • Warsztat informacyjny naukowca
  1. potrzeba określonych narzędzi, usług i kompetencji
  2. pożądana integracja
dr hab. Remigiusz Sapa
(Uniwersytet Jagielloński)
16:15 Zakończenie programu, rozdanie certyfikatów udziału
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78