centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.02.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

International Partner w warszawskim biurze Chadbourne & Parke. Ma bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz polskich i międzynarodowych spółek działających w sektorze energetycznym w Polsce, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, zagadnień regulacyjnych (taryfikacji, świadectw pochodzenia energii i kosztów osieroconych) oraz aspektów prawa antymonopolowego w odniesieniu do ich działalności. Był zaangażowany w szereg procesów fuzji i przejęć, projektów finansowań oraz prywatyzacji w polskim sektorze energetycznym. Mec. Kałek reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne przed Urzędem Regulacji Energetyki, sądami powszechnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami administracyjnymi, a także Sądem Najwyższym w postępowaniach związanych z prawem energetycznym oraz antymonopolowym, jak również w sporach dotyczących eksploatacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych. Jego doświadczenie obejmuje także przygotowywanie i negocjowanie wszystkich typów umów na dostawy energii elektrycznej i gazu oraz umów o bilansowanie (w tym umów opartych na standardzie EFET), jak również umów przyłączeniowych, dystrybucyjnych i przesyłu. Ponadto, doradza wytwórcom i przedsiębiorstwom obrotu energią w zakresie systemów wspierania energetyki odnawialnej i energii wytwarzanej w kogeneracji, a także obowiązku nabywania świadectw pochodzenia takiej energii. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo wiodącym polskim grupom energetycznym w związku z wymogami rozdziału właścicielskiego działalności sieciowej od obrotu i wytwarzania energii (unbundling) w wyniku wprowadzenia drugiego i trzeciego pakietu energetycznego, a także wiodącej polskiej grupie energetycznej w zakresie prawa korporacyjnego, umów oraz wymogów regulacyjnych związanych z restrukturyzacją jej struktury zakupów energii elektrycznej i paliw. Reprezentował RWE Polska, spółkę należącą do Grupy RWE, w sporze z Urzędem Regulacji Energetyki dotyczącym uwolnienia cen energii elektrycznej. Reprezentował też hiszpańskich i niemieckich deweloperów farm wiatrowych w różnych sprawach dotyczących finansowania, budowy oraz eksploatacji projektów farm wiatrowych w Polsce, włącznie z negocjowaniem kontraktów EPC (budowy "pod klucz"), umów na eksploatację i utrzymanie ruchu oraz długoterminowych umów na dostawy energii elektrycznej. Reprezentował jednego z operatorów systemu dystrybucyjnego w postępowaniu przed polskim urzędem antymonopolowym dotyczącym prawnych i technicznych uwarunkowań zasady TPA, a także doradzał wiodącej polskiej spółce paliwowej w zakresie różnych spraw dotyczących przyłączenia elektrociepłowni o mocy 400MW do sieci przesyłowej. Doradzał na rzecz Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w zakresie wymogów prawnych związanych z implementacją inteligentnych systemów pomiarowych. Przemysław Kałek był prelegentem w czasie wielu konferencji i warsztatów dotyczących kwestii prawnych odnoszących się do polskiego rynku energetycznego. Został też powołany na arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. W latach 2003-2009, zanim dołączył do Chadbourne, mec. Kałek był dyrektorem departamentu prawnego w RWE Polska S.A., spółce należącej do Grupy RWE. Mec. Kałek uzyskał tytuł Master of German Law (LL.M.) na Wydziale Prawa Europa Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech oraz tytuł magistra prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Prelegenci | Janusz Kurpas

Janusz Kurpas

Janusz Kurpas

Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem w Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z zawodu elektryk - automatyk zabezpieczeniowy.
Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami, posiada certyfikat Masters of Project Management George Washington University School of Business and Public Management.
Członek SEP, członek komisji kwalifikacyjnej URE. Specjalizuje się w nowoczesnym zarządzaniu majątkiem sieciowym.

Prelegenci | Witold Kuźnicki

Witold Kuźnicki

Witold Kuźnicki

Absolwent SGGW i SGH gdzie studiował planowanie przestrzenne, handel zagraniczny i komunikację marketingową . Pracował w zakładzie Geoinformatyki Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie zajmował się zagadnieniami planowania przestrzennego i rozwiązaniami GIS. Następnie zdobywał doświadczenie w informatycznej spółce giełdowej gdzie był odpowiedzialny za segment administracji samorządowej i internetowe portale mapowe. Od szczęściu lat pracuje w MGGP Aero, lidera rynku rozwiązań opartych na skaningu laserowym i cyfrowych zdjęciach lotniczych. Odpowiedzialny jest m.in. za rozwój oferty dla administracji samorządowej i branży sieciowej.

Prelegenci | Edmund Łobocki

Dr inż. Edmund Łobocki

Edmund Łobocki

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Od ponad 15 lat związany jest z pracą na rzecz sektora energetycznego. W tym okresie był zaangażowany głownie w projekty zarządzania majątkiem sieciowym dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych i gazowniczych oraz dla przedsiębiorstwa rurociągów naftowych i firmy telekomunikacyjnej.
W latach 1997 - 1999 był dyrektorem Departament Telekomunikacji i Informatyki Polskich Sieci Elektroenergetyczne SA.
Obecnie jest niezależnym konsultantem specjalizującym się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania majątkiem sieciowym, modelowania procesów, zarządzania projektami, audytu projektów, strategii i koncepcji informatyzacji oraz opracowywania SIWZ i negocjowania umów wdrożeniowych.

Prelegenci | Wiktor Matuszek

Wiktor Matuszek

Wiktor Matuszek

Pełnomocnik ds. GIS w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.
Ukończył studia dzienne na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w zakresie Geodezji Inżynieryjno Przemysłowej na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe w zakresie Systemy Informacji Geograficznej na Politechnice Wrocławskiej.
Wdrożył System Paszportyzacji w GSG.
Systemami GIS zajmuje się od 1993 r.

Prelegenci | Roman Stolarski

Roman Stolarski

W 1993 roku ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek studiów Geodezja i Kartografia.
W latach 1993 - 2006 zatrudniony w dużych przedsiębiorstwach geodezyjnych (OPGK Sp. z o.o. w Krakowie a następnie KPG Sp. z o.o) na stanowiskach począwszy od starszego asystenta geodety do głównego specjalisty ds. geodezji.
Od roku 2006 zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
Z początkiem roku 2008, z chwilą rozpoczęcia wdrożenia systemu GIS w MPEC brał udział pracach zespołu wdrożeniowego.
Obecnie pełni funkcję Kierownika Zespołu w Biurze Infrastruktury Technicznej MPEC S.A. w Krakowie.
W roku 2011 ukończył studia podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prelegenci | Katarzyna Zalewska-Wojtuś

Katarzyna Zalewska-Wojtuś

Katarzyna Zalewska-Wojtuś

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka Wydziału Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Rennes we Francji.
Od 2003 r. świadczy pomoc prawną dla podmiotów sektora energetycznego, specjalizując się w prawie energetycznym, prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz kwestiach posadowienia infrastruktury na gruntach nienależących do przedsiębiorstw energetycznych. Szczególne doświadczenie zdobywa zajmując się analizą zagadnień prawnych dotyczących elektroenergetyki z obszaru prawa energetycznego, przepisów regulujących prowadzenie inwestycji liniowych i prawa zamówień publicznych oraz opiniowaniem - w ramach pracy w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej - projektów ustaw z tego zakresu oraz projektów kolejnych ustaw nowelizujących. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed sądami, w tym przed Sądem Najwyższym. Wykładowca podczas szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz prawa energetycznego dedykowanych przedstawicielom przedsiębiorstw energetycznych, autorka wystąpień podczas konferencji i sympozjów poruszających problematykę prawną z obszaru elektroenergetyki.
Autorka i współautorka publikacji w miesięczniku "Energia Elektryczna" poświęconych m.in. zamówieniom publicznym w energetyce, przepisom ustawy - Prawo energetyczne oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, a także innym zagadnieniom prawnym związanym z działalnością przedsiębiorstw sektora energetycznego.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78