centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.06.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

Biblioteka cyfrowa jest "prawdziwą" biblioteką: gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory, toteż jej najważniejszym zadaniem jest taka organizacja zasobów, by były one jak najpełniej wykorzystywane. Środki informatyczne nie automatyzują procesu podejmowania decyzji przez zarządzającego, choć bez wątpienia upraszczają wdrożenie i kontrolę. Postrzeganie takiej biblioteki jako wystawy cyfrowych wtórników jest błędem, który na ogół prowadzi do lekceważenia poważnego użytkownika - zarówno tego, który potrzebuje trudno dostępnych źródeł i opracowań do pracy naukowej, jak i tego, który szuka w Internecie przeżyć intelektualnych lub estetycznych, nie mając koniecznie na myśli jakiegoś systematycznego przedsięwzięcia. Jest dobrą tradycją krajów zaawansowanych w digitalizacji, że obie te funkcje realizowane są w ramach jednego serwisu. Oznacza to konieczność przemyślenia na nowo tradycyjnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych, pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje technika, oraz rozwiązanie nieznanych tradycyjnym bibliotekom problemów prawnych. O tym będą na naszym seminarium mówili teoretycy i praktycy informacji naukowej, twórcy repozytoriów i prawnicy.

PROGRAM

26 czerwca 2012 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
10:15 Wykład: Systemy organizacji wiedzy w środowiskach sieciowych
 • Organizacja wiedzy - nowe podejście do organizowania dostępu do zasobów utrwalonej wiedzy
 • Systemy organizacji wiedzy - próba doprecyzowania pojęcia
 • Rodzaje systemów organizacji wiedzy stosowanych w środowisku sieciowym - wstępna typologia
 • Najważniejsze aspekty i kryteria oceny współczesnych systemów organizacji wiedzy
Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Warszawski)
10:55 Wykład: Budowanie repozytorium instytucjonalnego
 • Ruch Open Access
 • Otwarty model komunikacji w nauce
 • Repozytoria - zielona droga (green road)
 • Etapy budowy repozytorium
 • Standardy i polityka funkcjonowania repozytoriów
 • Strategia promująca otwartą naukę
 • Zrównoważony rozwój archiwum
 • Aspekty prawne dotyczące udostępniania prac
 • Korzyści wynikające z funkcjonowania repozytoriów
Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
11:30 Wykład: Proces doboru dokumentów do biblioteki cyfrowej i kontekst prawny: casus Biblioteki Cyfrowej Polskiego Instytutu Antropologii
Budowa tematycznej biblioteki cyfrowej na przykładzie powstania BC Polskiego Instytutu Antropologii:
 • omówienie procesu rozpoznania potrzeb środowiska antropologiczno/etnologicznego, zdefiniowanie zakresu i określenie typu dokumentów stanowiących podstawę kolekcji
 • kryteria selekcji dokumentów, specyfika tematyczna i dokonanie ostatecznego wyboru kanonu stanowiących podstawę zasobu BC PIA
 • ustalenie zasad publikacji czasopism on-line zgodnych z oczekiwaniami użytkowników (ewaluacja środowiskowa), przyjęcie za podstawę publikacji wydzielonych artykułów a nie tomów czasopism
 • plany rozwoju kolekcji ( wprowadzenie kolekcji książkowej w/g określonych zasad)
 • charakterystyka problemów prawnych wynikających z przyjętego profilu publikacji - współcześnie ukazujących się czasopism i książek ( podpisywanie licencji z wydawcami i autorami, implikacje wynikające z dynamicznie zmieniającej sie sytuacji w związku z nową zasadami dot. parametryzacji czasopism
Joanna Koźmińska
(Polski Instytut Antropologii oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski)
12:00 Dyskusja i sesja konsultacyjna
moderator dr Henryk Hollender
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Indeksowanie tekstów w zasobach bibliotek cyfrowych
 • Indeksowanie zasobów bibliotecznych
  1. indeksowanie tradycyjne
  2. indeksowanie automatyczne
 • Formaty plików w księgozbiorach cyfrowych i ich podatność na automatyczne indeksowanie
  1. format DJVU
  2. format PDF
  3. inne formaty
 • Metody i problemy konwersji plików do formatu tekstowego
 • Tagi jako sposób opisu treści dokumentów cyfrowych
Dr Piotr Malak
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
13:20 Wykład: "Głęboki Internet" a zasoby bibliotek cyfrowych
 • krótkie przypomnienie cech "głębokiego internetu"
 • biblioteki cyfrowe w indeksach wyszukiwarek - analiza kilku przypadków
 • biblioteki cyfrowe w najważniejszych serwisach sieciowych (np. Wikipedii)
 • jak zwiększać widoczność kolekcji cyfrowych w sieci
Lidia Derfert-Wolf
(bibliotekarz dyplomowany w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy)
14:00 Dyskusja i sesja konsultacyjna
moderator dr Henryk Hollender
14:15 Przerwa
14:40 Dyskusja panelowa: Problemy prawno-autorskie w bibliotekach cyfrowych
 • Ryzyka prawne w tworzeniu i prowadzeniu działalności bibliotek cyfrowych;
 • Biblioteki cyfrowe a udostępnianie otwarte;
 • Wypożyczenia biblioteczne publikacji elektronicznych;
 • Prawa autorskie w kontekście swobody zamieszczania dzieł w bibliotekach cyfrowych;
 • Konteksty prawne archiwizacji dzieł cyfrowych;
 • Inicjatywa Centrum NUKAT na rzecz wypożyczeń międzybibliotecznych.
Moderowanie dyskusji: dr Henryk Hollender, adwokat Piotr Łada, dr Zofia Zawadzka (Uniwersytet w Białymstoku), Barbara Szczepańska (Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
16:30 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78