centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VII edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE COPYRIGHT W PUBLIKACJACH I W BADANIACH NAUKOWYCH
Warszawa, 08.05.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium poświęconemu tematyce prawa autorskiego w publikacjach i badaniach naukowych. Podczas tego wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi prawa własności intelektualnej w odniesieniu do dziedziny badań naukowych i ich wyników. Zaproszeni specjaliści omówią problematykę wykorzystania dzieła współautorskiego, plagiatu dzieła naukowego, jak również przedstawią nowe zasady rozliczania kosztów uzyskiwania przychodów w przypadku działalności naukowej.

Prowadzenie obrad: dr Zofia Zawadzka

PROGRAM

8 maja 2013 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Umowy wydawnicze w sferze nauki. Uprawnienia instytucji naukowej w stosunku do utworu naukowego pracownika. Sytuacja prawna twórcy utworu naukowego w świetle umowy wydawniczej - prawa i obowiązki stron umowy wydawniczej. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego.
 • Pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika (art. 14 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
 • Uprawnienia instytucji naukowej z art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
 • Licencje ustawowe, ograniczające prawa twórców:
  1. Licencja z art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  2. Ogólne, dozwolone prawo cytatu,
  3. Cytaty w podręcznikach, wypisach i antologiach,
 • Pokrewne prawa wydawnicze,
 • Stosowanie do umów wydawniczych na wydanie utworów naukowych ogólnych zasad prawa autorskiego.
Mecenas Rafał Golat
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
11:00 Wykład i dyskusja: Prawo własności intelektualnej a ochrona wyników badań naukowych. Elementy twórcze i nietwórcze utworu naukowego.
 • Utwór jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Przesłanka oryginalności i indywidualności utworu.
 • Badania naukowe i ich wyniki jako przedmiot prawa autorskiego. Prawnoautorska ochrona wyników badań naukowych.
 • Elementy twórcze i nietwórcze badań naukowych i ich wyników.
 • Wyłączenia spod ochrony prawno autorskiej.
 • Podmiot praw autorskich do wyników badań naukowych.
 • Ochrona patentowa wyników badań naukowych.
 • Uprawnienia instytucji naukowych w stosunku do wyników badań naukowych
dr Zofia Zawadzka
(Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Porozumienie twórców a powstanie dzieła współautorskiego
 • Pojęcie i istota współtwórczości.
 • Charakter prawny, treść i forma porozumienia.
 • Porozumienie a powstanie dzieła współautorskiego - analiza orzecznictwa sądowego.
dr Joanna Banasiuk
(Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku)
13:00 Wykład: Dopuszczalność i zakres samodzielnego wykorzystywania utworu współautorskiego przez poszczególnych współtwórców.
 • Zasady wykorzystywania dzieła naukowego przez poszczególnych współtwórców.
 • Dopuszczalność i zakres wykorzystania twórczych i nietwórczych elementów utworu naukowego
 • Dopuszczalność i zakres wykorzystania utworu naukowego w zależności od jego rozłącznego lub nierozłącznego charakteru
 • Możliwość wykorzystywania elementów utworu naukowego przez twórcę jego elementów nie posiadającego statusu współtwórcy w rozumieniu prawa autorskiego
Mecenas Grzegorz Szudy
(Kancelaria Porwisz i partnerzy sp. p.)
13:30 Wykład: Ghostwriting na tle zasad prawa autorskiego
 • Prawo do autorstwa - doniosłość prawdziwego oznaczenia autorstwa.
 • Ghostwriting w orzecznictwie polskich sądów.
 • Dopuszczalne i niedopuszczalne przypadki zamiany autorstwa utworu.
dr Damian Flisak
(Kancelaria Wardyński i Wspólnicy)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład i dyskusja: Problematyka plagiatu dzieł naukowych. Zjawisko autoplagiatu w twórczości naukowej
 • Konstytucyjne gwarancje wolności prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników.
 • Pojęcie i istota plagiatu w twórczości naukowej
 • Zjawisko autoplagiatu
dr Joanna Banasiuk
(Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku)
14:50 Wykład i konsultacje: Nowe zasady rozliczania kosztów tzw. Kosztów uzyskania przychodów w przypadku działalności naukowej
 • Koncepcja 50% kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zmiany w zasadach rozliczania kosztów z tytułu rozporządzania i korzystania z praw autorskich w roku 2013.
 • Wdrożenie i zarządzanie systemem wynagradzania opartego o rozporządzania prawami autorskimi.
 • Praktyka rynkowa, podejście sądów administracyjnych oraz organów skarbowych do wynagrodzeń (przychodów) korzystających z 50% kosztów uzyskania przychodów.
Michał Grzybowski
(Ersnt&Young)
15:30 Wykład: Autorstwo i współautorstwo rezultatów działalności twórczej pracowników naukowych.
 • Przesłanki powstania współautorstwa utworów naukowych.
 • Zagadnienia ghostwritingu i problem "dopisywania" współautorstwa.
 • Autorstwo "zbiorowe" na przykładzie Wikipedii.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2011 r. ? stan faktyczny i problemy prawne.
 • Współtwórczość w zakresie wynalazczości.
dr Zofia Zawadzka
(Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku)
16:10 Zakończenie programu
Program
Zamów materiały
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78