centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
Metody pomiaru ROI/TCO w inwestycjach Business Process Management System (BPMS), Obieg dokumentów, EAI
Warszawa, 22-23.10.2013 Koordynator:

Cele warsztatu:

 • Poznanie finansowych zasad inwestowania w IT
 • Poznanie i sklasyfikowanie "mierzalnych" i "niemierzalnych" korzyści i kosztów rozwiązań BPMS, DMS, Middleware EAI,
 • Poznanie metod kompleksowej wyceny rentowności inwestycji informatycznej w BPMS, DMS, Middleware EAI:
  1. metod konstruowania rachunku przepływów pieniężnych
  2. kalkulacji Total Cost of Ownership, NPV, IRR, CFROI
Nabycie wiedzy o zasadach tworzenia dokumentacji projektu inwestycyjnego w IT przeznaczonej dla zarządu firmy

Zastosowanie wiedzy i korzyści z warsztatu:
Umiejętność precyzyjniej wyceny korzyści osiąganych na inwestycjach informatycznych z szeroko rozumianej grupy systemów zarządzających zadaniami, dokumentami i komunikacją międzysystemową (BPMS, DMS, Middleware EAI).
Rozumienie zasad rządzących ekonomicznym wymiarem inwestowania w IT (wartość ekonomiczna vs walory jakościowe systemu).
Umiejętność precyzyjnej klasyfikacji efektów ekonomicznych dla wdrożeń informatycznych w obszarze BPMS, DMS, Middleware EAI:

 • inwestycji redukujących TCO: modernizacje/konsolidacje/redukcje nadmiarowych narzędzi (poprawa cash flow w IT)
 • inwestycji zwiększających efektywność biznesu (poprawa cash flow biznesu)
 • inwestycji typu analitycznego, rozwiązań bazujących na zagregowanych danych procesowych i dokumentacyjnych (Hurtownie danych procesowych) (poprawa jakości decyzji biznesowych)
 • budowa i porównanie modeli kosztowych rozwiązań BPMS, DMS on-premise i modeli on-demand (Cloud, SaaS, PaaS)
Podniesienie świadomości istnienia pewnych kosztów i korzyści, które pozostawały dotychczas w sferze "niemierzalnej" i uzyskanie dzięki temu wskazówek do zarządzania tymi obszarami, prowadząc w efekcie do zwiększenia efektywności firmy.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • dyrektorów ds. informatycznych (CIO) i kierowników projektów, z dużych i średnich przedsiębiorstw - firm wykorzystujących omawiane technologie teleinformatyczne
 • dyrektorów ekonomicznych, finansowych, członków zarządów firm - odbiorców systemów IT
 • pracowników controllingu, firm consultingowych i audytorskich
 • dyrektorów handlowych i menedżerów ds. kluczowych klientów firm informatycznych
Materiały warsztatowe obejmują:
 • Oryginalny skrypt będący bazą merytoryczną szkoleń
 • Software demonstracyjny stosowany w badaniach ROI/TCO: aplikacja iGrafx 2003 Six Sigma, aplikacja @Risk Professional
Informujemy, że zajęcia odbywają się w maksymalnie 25 osobowych grupach. CPI zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia z powodu braku wolnych miejsc w wybranym terminie.

Prowadzący: Ernest Syska - doświadczony konsultant i trener analiz ROI of IT, Total Cost of Ownership (ponad 750 przeszkolonych osób). Praktyk wielu badań rentowności informatyki w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Project Manager dużych projektów Business Process Management + Project Portfolio Management. Teoretyk, wykładowca, twórca autorskiej metodologii analizy zwrotu z inwestycji informatycznych. Korzysta z metodyk autorytetów dziedziny: Douglasem Hubbardem (USA) i Danem Remenyi'em (Irlandia) oraz Total Economic Impact firmy MetaGroup.

PROGRAM

Dzień I - 22 października 2013 r.
09:15 ROI/TCO w zarządzaniu. Matematyka finansowa. Analiza NPV
Umiejscowienie analizy ROI/TCO w zarządzaniu - prezentacja roli analizy ekonomicznej w relacji ze strategią firmy i zarządzaniem konkretnym projektem informatycznym. Podstawy matematyki finansowej na przykładzie wskaźników NPV, IRR, WACC, ROI, CF ROI, PP (Payback Period). Interpretacja kosztu kapitału własnego w praktyce polskich przedsiębiorstw (podejście CAPM i CFROI). Ćwiczenia w obliczaniu oraz interpretacji wskaźników.
10:15 - 13:00 Analiza scenariuszy ekonomicznych - tworzenie modelu przepływów pieniężnych
Ocena rentowności projektu inwestycyjnego w nową działalność biznesową firmy telekomunikacyjnej oraz usprawnienie tej firmy w obszarze BPMS, EAI, DMS. Modelowanie wszystkich istotnych elementów rachunku przepływów pieniężnych w czasie: EBITDA, EBIT, Majątek obrotowy netto, finansowanie kredytem, kapitałem własnym. Zasady obliczania i interpretacji Net Cash-Flow. Interpretacja zasad zarządzania majątkiem obrotowym firmy: rotacja należności, rotacja zapasów, zobowiązań i gotówki.
Analiza wrażliwości inwestycji w oprogramowaniu Palisade Top Rank. Analiza ryzyka inwestycyjnego - symulacje Monte Carlo w Palisade @Risk (do tej części zajęć konieczne jest posiadanie wersji MS Excel 2010+ oraz uprawnień administratora na PC). Analiza scenariuszy ekonomicznych jako podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych. Klasyfikacja inwestycji informatycznych w/g schematu: innowacja/konkurencja/pogoń za konkurencją (maruderzy)/tonący, must-do investment.
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 17:00 Analiza scenariuszy ekonomicznych - samodzielne Case Study na bazie zidentyfikowanych efektów ekonomicznych
Przygotowanie przez każdego z uczestników własnego modelu analizy scenariuszowej dla inwestycji w system BPMS, DMS, Middleware EAI. Zastosowanie poznanych technik modelowania i interpretacji danych. Zastosowanie technik izolacji zmiennych i minimalizacji liczby założeń. Wykonanie analizy wpływu efektów cząstkowych na bazie zmian NPV. Samodzielne wykonanie analizy wrażliwości i analizy ryzyka inwestycyjnego. Przedstawienie i omówienie wyników.
17:00 Zakończenie I dnia warsztatu
Dzień II - 23 października 2013 r.
08:45 Kompleksowa klasyfikacja efektów BPMS, EAI, DMS
Prezentacja katalogu efektów ekonomicznych możliwych do uzyskania dla podanych typów inwestycji w podziale na:
- inwestycje TCO - centryczne
- inwestycje podnoszące efektywność biznesu
- inwestycje podnoszące trafność taktycznych i strategicznych decyzji biznesowych (inwestycje w analitykę)
Prezentacja typów i pozycjonowania narzędzi BPMS na przykładzie raportu Forrestera q1'2013
10:15 - 11:00 Analiza efektów BPMS, EAI, DMS w obszarze Total Cost of Ownership
Koncepcja Total Cost of Ownership. Identyfikacja sfery Direct TCO i Business TCO w procesach biznesowych. Koszty rozwoju i utrzymania systemów BPMS, DMS, Middleware EAI.
Punkt funkcyjny (function point) jako narzędzie pomiaru kosztu jednostkowego rozwoju systemów BPMS, DMS, Middleware EAI. Przykłady praktyczne. Modele kosztowe dostarczania rozwiązań: SaaS, PaaS i modele on-demand. Porównanie efektywności kosztowej.
11:15 - 13:00 Samodzielne Case study z obszaru Direct TCO oraz Business TCO (zmiana architektury rozproszonej na zintegrowaną w obszarze BPMS/Middleware EAI + systemy grupy ERP).
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 Analiza efektów BPMS, EAI, DMS podnoszących efektywność biznesu
Cześć 1. Metodyka analizy zmian w produktywności zasobów pracy (Symulacyjna analiza ekonomiczna). Koncepcja wskaźnika produktywności i kosztu jednostkowego produktu. Modelowanie produktywności pracowników biznesu z wykorzystaniem oprogramowania iGrafx Six Sigma w notacji BPMN 2.0. Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą inwestycji IT oraz symulacji procesów po zmianie.
Część 2. Analiza pozaprocesowych wpływów ekonomicznych. Metody ankietowe w badaniach ROI/TCO. Benchmarking ROI. Metody pozyskiwania danych. Modelowanie zależności ekonomicznych. Efekty bezpośrednie i pośrednie. Moment pojawiania się efektu. Moment kumulacji i transformacji efektu.
Cześć 3. Organizacja badania (projektu badawczego).
15:00 - 16:00 Analiza efektów podnoszących jakość podejmowania decyzji - Expected Value of Information (EVI)
Mierzalne i "niemierzalne" efekty ekonomiczne wdrażania BPMS, Middleware, DMS. Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu pomiaru wartości informacji: Expected Value of Information. Praktyczne wykorzystanie EVI w inwestycjach w systemy wspomagania decyzji bazujących na zagregowanych danych procesowych.
16:00 - 16:30 Test wiedzy o metodach analizy ROI/TCO w BPMS, EAI, DMS
Test podsumowujący zdobytą wiedzę, polegający na uporządkowanym opisaniu własnej inwestycji informatycznej w kontekście efektów ekonomicznych. Dla przygotowanej listy efektów uczestnicy dopasowują znane metody pomiarowe dbając od odpowiednią wiarygodność, wykonalność i koszt każdej z metod.
16:30 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78