centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XII edycja seminarium w cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH
ROZWÓJ TECHNOLOGII DO WDRAŻANIA SMART METERING/GRID W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH
Warszawa, 20.02.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Jolanta Joszczuk-Januszewska

Jolanta Joszczuk-Januszewska

Jolanta Joszczuk-Januszewska

Jest obecnie pracownikiem naukowo-dydaktycznym, zatrudnionym na stanowisku adiunkta na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
Dr Januszewska, doktor nauk technicznych, jest doświadczonym nauczycielem akademickim, prowadzącym wykłady i zajęcia laboratoryjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na dwóch Wydziałach Uczelni - Nawigacyjnym oraz Towaroznawstwa i Przedsiębiorczości z informatyki oraz przedmiotów z nią związanych.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technologii informacyjno- komunikacyjnych, szczególnie zastosowań rozwiązań cloud computing w inteligentnych systemach transportowych i inteligentnych rozwiązaniach dla energetyki oraz wokół metod i zastosowań badań operacyjnych, szczególnie optymalizacji w e-biznesie. Autorka kilku referatów na konferencjach międzynarodowych i kilkudziesięciu na konferencjach krajowych.
Od 1990 roku do czerwca 2007 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Prelegenci | Andrzej Jarosz

Andrzej Jarosz

Andrzej Jarosz

Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o, lat 32, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, współtwórca oprogramowania ANT Studio służącego do budowania aplikacji monitorowania procesów i urządzeń, założyciel firmy ANT, która od 2002 sprzedała ponad 200 aplikacji w różnych dziedzinach przemysłu i usług. Od 10 lat zajmuje się tworzeniem systemów komputerowych łączących świat rzeczywisty z softwarem, realizując swoją pasję zawodową z zakresu automatyki i informatyki.

Prelegenci | Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

International Partner w warszawskim biurze Chadbourne & Parke. Ma bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz polskich i międzynarodowych spółek działających w sektorze energetycznym w Polsce, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, zagadnień regulacyjnych (taryfikacji, świadectw pochodzenia energii i kosztów osieroconych) oraz aspektów prawa antymonopolowego w odniesieniu do ich działalności. Był zaangażowany w szereg procesów fuzji i przejęć, projektów finansowań oraz prywatyzacji w polskim sektorze energetycznym. Mec. Kałek reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne przed Urzędem Regulacji Energetyki, sądami powszechnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami administracyjnymi, a także Sądem Najwyższym w postępowaniach związanych z prawem energetycznym oraz antymonopolowym, jak również w sporach dotyczących eksploatacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych. Jego doświadczenie obejmuje także przygotowywanie i negocjowanie wszystkich typów umów na dostawy energii elektrycznej i gazu oraz umów o bilansowanie (w tym umów opartych na standardzie EFET), jak również umów przyłączeniowych, dystrybucyjnych i przesyłu. Ponadto, doradza wytwórcom i przedsiębiorstwom obrotu energią w zakresie systemów wspierania energetyki odnawialnej i energii wytwarzanej w kogeneracji, a także obowiązku nabywania świadectw pochodzenia takiej energii. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo wiodącym polskim grupom energetycznym w związku z wymogami rozdziału właścicielskiego działalności sieciowej od obrotu i wytwarzania energii (unbundling) w wyniku wprowadzenia drugiego i trzeciego pakietu energetycznego, a także wiodącej polskiej grupie energetycznej w zakresie prawa korporacyjnego, umów oraz wymogów regulacyjnych związanych z restrukturyzacją jej struktury zakupów energii elektrycznej i paliw. Reprezentował RWE Polska, spółkę należącą do Grupy RWE, w sporze z Urzędem Regulacji Energetyki dotyczącym uwolnienia cen energii elektrycznej. Reprezentował też hiszpańskich i niemieckich deweloperów farm wiatrowych w różnych sprawach dotyczących finansowania, budowy oraz eksploatacji projektów farm wiatrowych w Polsce, włącznie z negocjowaniem kontraktów EPC (budowy "pod klucz"), umów na eksploatację i utrzymanie ruchu oraz długoterminowych umów na dostawy energii elektrycznej. Reprezentował jednego z operatorów systemu dystrybucyjnego w postępowaniu przed polskim urzędem antymonopolowym dotyczącym prawnych i technicznych uwarunkowań zasady TPA, a także doradzał wiodącej polskiej spółce paliwowej w zakresie różnych spraw dotyczących przyłączenia elektrociepłowni o mocy 400MW do sieci przesyłowej. Doradzał na rzecz Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w zakresie wymogów prawnych związanych z implementacją inteligentnych systemów pomiarowych. Przemysław Kałek był prelegentem w czasie wielu konferencji i warsztatów dotyczących kwestii prawnych odnoszących się do polskiego rynku energetycznego. Został też powołany na arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. W latach 2003-2009, zanim dołączył do Chadbourne, mec. Kałek był dyrektorem departamentu prawnego w RWE Polska S.A., spółce należącej do Grupy RWE. Mec. Kałek uzyskał tytuł Master of German Law (LL.M.) na Wydziale Prawa Europa Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech oraz tytuł magistra prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Prelegenci | Mariusz Karbowski

Mariusz Karbowski

Mariusz Karbowski

Odpowiedzialny za rozwój oraz sprzedaż rozwiązań Enterasys Networks w Polsce. Doświadczenie zawodowe budował w polskich zespołach koncernów Ericsson (1997-2000), Siemens (2000-2007) i Damovo (2007-2011), pracując z organizacjami administracji państwowej wszystkich szczebli, operatorami telekomunikacyjnymi, przedsiębiorstwami z obszaru bankowości i ubezpieczeń oraz firmami usługowymi (outsourcing).
W ciągu 15 lat kariery zawodowej brał udział w przygotowywaniu i wdrażaniu szeregu projektów informatycznych uwzględniających specyficzne wymagania związane z zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego.
Prywatnie miłośnik win, gotowania, pasjonat fotografii.

Prelegenci | Andrzej Olszewski

Andrzej Olszewski

Kierownik projektu wdrożenia pilotażowego systemu typu Smart Metering dla ponad 21 tys. punktów pomiarowych na obszarze Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Od ponad 20 lat uczestniczy w budowie lub kieruje projektami wdrożeń automatycznych systemów pomiarowych i systemów przetwarzania informacji pomiarowej budowanych na potrzeby hurtowego rynku energii i rozliczeń OSD. Jest absolwentem pierwszej edycji studiów podyplomowych Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE), a także uczestniczył wielu specjalistycznych szkoleniach i konferencjach w tym zakresie.

Prelegenci | Andrzej Ożadowicz

Dr inż. Andrzej Ożadowicz

Andrzej Ożadowicz

Od roku 2002 pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Adiunkt. Prowadzi prace naukowo-badawcze związane z zastosowaniami sieciowych systemów automatyki, w tym w szczególności systemów automatyki budynkowej – standardy LonWorks, KNX i inne. Kierunki prac badawczych i rozwojowych to: integracja funkcjonalności automatyki w celu poprawy efektywności energetycznej budynków, zgodnie z wymogami właściwych norm i przepisów w tym zakresie. Ponadto: aplikacje sieciowych systemów sterowania i monitoringu w realizacji zdalnego opomiarowania i inteligentnych sieci elektorenergetycznych – Smart Grid, obsługa systemów sterowania oświetleniem przestrzeni publicznych – Street Lighting w ramach rozwoju idei tzw. Inteligentnych Miast (Smart Cities) oraz implementacja systemów zarządzania energią EMS, również z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy w budynkach. Autor wielu publikacji związanych z analizą techniczną i zastosowaniami systemów automatyki budynkowej oraz ich wykorzystaniem w działaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Prelegenci | Mariusz Przybylik

Mariusz Przybylik

Mariusz Przybylik

Jest dyrektorem w warszawskim biurze firmy doradztwa strategicznego A.T. Kearney. Posiada tytuł magistra inżyniera zdobyty na Politechnice Wrocławskiej oraz tytuł MBA zdobyty na INSEADzie w Fontainebleau.
Swoje 14 letnie doświadczenie w doradztwie zdobył pracując w projektach w Polsce jak również w innych krajach w Europie. Specjalizuje się w doradztwie dla firm z sektorów elektroenergetycznego, gazowniczego oraz paliwowego. Mariusz prowadził wiele projektów w zakresie definiowania strategii, rozwoju inteligentnych sieci jak również i transformacji dla firm energetycznych. Mariusz jest autorem wielu artykułów w zakresie energetyki oraz częstym prezenterem na najważniejszych konferencjach w Polsce i Europie Wschodniej.

Prelegenci | Waldemar Skomudek

Waldemar Skomudek

Waldemar Skomudek

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Posiada ponad 26-letni staż pracy w energetyce zawodowej. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. W latach 2001 - 2008 pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych województw opolskiego i dolnośląskiego (Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A.), a w latach 2008 - 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Polskie Sieci Eelektroenergetyczne Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył m.in. grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A., TAURON S.A., a także Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
W roku 1998 uzyskał tytuł doktora, a w roku 2009 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. Ponadto ukończył 3-letnie studia doktoranckie, studia podyplomowe w zakresie "Rachunkowość i finanse" (Politechnika Opolska) oraz studia menedżerskie w zakresie "Nowoczesne zarządzanie finansami" - Wirtschaftsforderungsinstitut der Wirtschaftskammer - Osterreich Institut w Wiedniu.
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, zarządzaniem dużymi projektami inwestycyjnymi (w latach 2008-2010 pełnił funkcję Sponsora projektu połączenia systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy oraz Sponsora projektu zarządzania inwestycjami), wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w krajowym sektorze energetycznym (w latach 1998-2009 był autorem lub współautorem 14 prac wdrożeniowych w przemyśle), zarządzaniem podmiotami podsektora elektroenergetycznego w warunkach konkurencji, problematyką stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, problematyką eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych, problematyką oceny stopnia zagrożenia i skuteczności ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i stanami zakłóceniowymi w sieciach elektroenergetycznych.
W ramach prowadzonych badań opublikował ponad 120 artykułów naukowych i referatów, jest autorem dwóch monografii i współautorem dwóch książek. Uczestniczył w wielu kongresach, konferencjach i sympozjach w kraju (m.in. Polski Kongres Elektryki, Warszawa 2009, Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 2010; EUROPOWER, Warszawa 2011, 2012) i za granicą (m.in. w Delft Holandia 2003; Cleveland, Ohio USA 2008; Karlova Studianka, Czechy 2008; EdF de France, Paryż 2008; Wilno, Litwa 2009; Ankara, Turcja 2010, Washington District of Columbia, USA 2010, Bruksela, Belgia 2011).
Jest m.in. członkiem Zespołu Doradców Ministerstwa Gospodarki do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspertem Komisji Europejskiej ds. badań naukowych, Senior Member IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), wiceprezesem O/Opolskiego SEP, członkiem Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRE, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, a także biegłym sądowym oraz rzeczoznawcą SEP.
Od 1 września 2012 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Prelegenci | Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78