centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
V FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
KLIENT W CENTRUM UWAGI - INFORMATYKA JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI STRATEGII BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
ASPEKTY BIZNESOWE, NADZORCZE I SPOŁECZNE
Warszawa, 05.11.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marek Broda

Marek Broda

Marek Broda

Product Manager produktu SALESmanago. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W firmie Benhauer zajmuje się edukacją rynku w zakresie Marketing Automation oraz funkcjonalności systemu SALESmanago. W obszarze edukacji prowadzi szkolenia online, przygotowuje materiały i artykuły informacyjne oraz organizuje wydarzenia dotyczące Marketing Automation w Polsce.

Prelegenci | Wojciech Cellary

Wojciech Cellary

Wojciech Cellary

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary w 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki, przemianowanym później na Instytut Informatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską z informatyki, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora.
W latach 1974 - 1992 pełnił funkcję wicedyrektora ds. badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992 - 1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Jako profesor wizytujący wykładał i prowadził badania naukowe na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech.
Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych. Prowadzi badania naukowe finansowane z Programów Ramowych Unii Europejskiej, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przemysł polski, francuski i amerykański. W trakcie swojej kariery zawodowej kierował licznymi projektami z zakresu zastosowań informatyki w przemyśle, zakończone wdrożeniami. Pełnił funkcję konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Łączności, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komitetu Badań Naukowych, komisji sejmowych i senackich. Jest autorem i współautorem 10 książek i ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Był głównym organizatorem 25 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, ponadto uczestniczył w pracach Komitetów Programowych 115 konferencji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem IEEE Computer Society, Polskiego Towarzystwa Informatycznego (w latach 1983 - 1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa). Jest członkiem Komitetu Informatyki PAN, w latach 2004 - 2006 był członkiem prezydium Komitetu PAN "Polska w Zjednoczonej Europie". Od 2003 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2004 ekspertem Komisji Europejskiej. W latach 2003 - 2004 był członkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu, a w latach 1999 - 2000 był przedstawicielem Polski w Information Society Forum, organie doradczym Komisji Europejskiej w sprawach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Był również redaktorem naukowym Raportu o Rozwoju Społecznym: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, opracowanego pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W 2002 roku reprezentował Polskę na sesji zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconej tematyce: "Technologie Informacyjno-komunikacyjne dla rozwoju". W 2001 roku, opracowany pod jego kierunkiem Internetowy System Obsługi Zamówień e-MAX wdrożony w Philips Lighting Poland, a obejmujący swym zasięgiem 27 krajów z Europy i Azji otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego i zajął II miejsce w europejskim konkursie "Award of Logistics Excellence 2001" organizowanym przez European Logistics Association.
Rocznie prowadzi wykłady z elektronicznego biznesu w języku polskim i angielskim dla ponad 700 studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2000 roku kierowana przez niego Katedra Technologii Informacyjnych zajęła pierwsze miejsce w konkursie "Ekonomia internetowa na polskich uczelniach" sponsorowanym przez korporację Intel w ramach programu "Internet w Szkołach - Projekt Prezydenta RP".

Prelegenci | Maciej Kubat

Maciej Kubat

Od 10 lat pracuje w branży IT. Ma bogate doświadczenie w problematyce zarządzania sieciami i infrastrukturą. Dołączył do Axence w 2011 roku, zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz prezentacją oprogramowania.

Prelegenci | Jacek Orzeł

Jacek Orzeł

Jacek Orzeł

Jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podypolomowe bankowości na SGH. Jest specjalistą z zakresu ryzyka operacyjnego i strategicznego, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, a także ekspertem procesowym i projektowym. Jest także autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych a w roku 2012 opublikował pierwszą książkę. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Obecnie jest ekspertem ds. bezpieczeństwa w GUS, a wcześniej pracował w INVEST-BANK S.A. i NBP.

Prelegenci | Marek Paszkowski

Marek Paszkowski

Zastępca dyrektora Handlowego HEUTHES. Reprezentuje firmę w kontaktach z kontrahentami na najwyższym szczeblu z obszaru ERP oraz oprogramowania bankowego. Osobiście prowadzi współpracę z największymi Klientami i koordynuje procesy wdrożeniowe

Prelegenci | Krzysztof Rozanka

Krzysztof Rozanka

Od 13 lat związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Absolwent studiów MBA na Akademi Leona Koźmińskiego. Od 8 lat pracuje IBM Polska gdzie w zespole Systemów i Technologii odpowiada za prowadzenie złożonych projektów konsolidacyjnych i wirtualizacyjnych. Obecnie jest odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek polski nowej linii produktów infrastrukturalnych.

Prelegenci | Albert Sadowski

Albert Sadowski

Albert Sadowski

Od 17 lat jest Kierownikiem Zespołu Audytorskiego i Prezesem spółki Kerberos OCHRONA INFORMACJI. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem zespołu audytorskiego i realizacją audytów bezpieczeństwa oraz audytów wdrożenia Rekomendacji D / Wytycznych IT KNF.
Brał udział w ok. 120 takich projektach w Bankach Spółdzielczych oraz w blisko 200 projektach dla dużych organizacji z bankowości komercyjnej, administracji i korporacji. Jest współautorem i prelegentem szkoleń z zakresu ochrony informacji (w szczególności szkolenia „Kurs ABI”).
Wcześniej pracował na wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska dotyczyła kryptologii i ochrony informacji i zatytułowana była "Design and Implementation of the Bit Permutations of the Substituton Permutation Networks".
Obecnie jest także etatowy pracownikiem Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
Jest autorem książki "Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji" (Wyd. Helion 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu dla pism branżowych i informatycznych (m.in. BS.net, Networld, Unixforum, Netforum, IT Security Magazine). Jest prelegentem kilkunastu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów poświęconych ochronie informacji (m.in. Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA, Krajowe Sympozujm Telekomunikacji, Konferencje a cyklu Secure CERT NASK, międzynarodowa konferencja Crypt).
Regularnie publikuje artykuły w portalu i dwumiesięczniku „BS.net”. Jest także wydawcą i publicystą portala „BS BLOG”.

Prelegenci | Krzysztof Wawrzyniak

Krzysztof Wawrzyniak

Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz SGH (Podyplomowe Studium: Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie). Od początku pracy zawodowej związany z bankowością a z bankowością spółdzielczą od roku 2008. W latach 2008 – 2011 Dyrektor Departamentu Informatyki w Banku Polskiej Spółdzielczości. Od października 2011 zatrudniony w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie gdzie w latach 2012-2013 piastował funkcję Dyrektora Biura Teleinformatyki a od listopada 2013 do października 2014 Doradcy Zarządu, Pełnomocnika Zarządu ds. realizacji projektów.

Prelegenci | Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Partner
Sponsor
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78