centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
III FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ
Warszawa, 26.02.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Tomasz Nitecki

Tomasz Nitecki

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach kierunek informatyka i ekonometria.
Od 2001 roku pracownik Starostwa Powiatowego w Zawierciu na stanowisku informatyka.
Opracowywał i realizował plany finansowe dotyczących informatyzacji, planował i projektował rozwoju sieci LAN i WAN. Administrator serwerów Microsoft, administrator infrastruktury sieciowej Cisco, administrator strony www urzędu, autor urzędowego BIP.
Od 2004 roku ściśle związany z projektem SEKAP.
Od 2007 roku Naczelnik Wydziału Informatyki w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Pełnił funkcję koordynatora ds. technicznych dla wdrożenia projektu SEKAP, członek zespołów roboczych ds. infrastruktury oraz ds. oprogramowania i analiz w projekcie SEKAP, Administrator SOD.
Jako członek zespołu "Ogólnego przeglądu jakości" dla projektu SEKAP, był autorem wielu zgłoszonych i zaimplementowanych poprawek i modyfikacji dla systemu.
Koordynator projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim" budowa sieci szerokopasmowej. Uczestniczył w przygotowaniu i realizacji projektu "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP", którego celem było zapewnienie Jednostką Organizacyjnym Powiatu możliwości wymiany informacji drogą elektroniczną.
W roku 2008 uczestniczył jako ekspert w przygotowaniu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Śląskim.
Podejmowane działania w obszarze informatyki w administracji zostały zwieńczone przyznaną w 2010 roku Złotą @ dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Od roku 2012 Auditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001.

Prelegenci | Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, członek Rady i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współtwórca Inspekcji Ochrony Środowiska i Systemu Informatycznego dla potrzeb Ochrony Środowiska w Polsce. W czasie procesu akcesyjnego związanego z wstępowaniem Polski do NATO był Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W końcu lat 90. zrealizował, jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, powrót druku do Polski banknotów, oraz system produkcji i dystrybucji nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. Był członkiem Rady Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, oraz ekspertem Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz inicjatorem prac nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2000 roku był Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. , a także od 2002 roku pełnomocnik Prezesa ARiMR ds. Systemu IACS. W 2003 roku zastępca Prezesa ARiMR. Obecnie od 2003 roku Prezes Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne, laureat nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci | Artur Prasal

Artur Prasal

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie zatrudniony w komórce odpowiedzialnej za: wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, zarządzanie usługami elekotronicznymi, nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji kancelaryjnej. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elekotronicznej. Autor i współautor kilkunastu publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Prelegenci | Jolanta Rybińska

Jolanta Rybińska

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1999 r. do 2005 r. pracownik wydziału odpowiedzialnego za organizację Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie zatrudniona w komórce odpowiedzialnej za: wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, zarządzanie usługami elektronicznymi, nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji kancelaryjnej. W 2010 r. weszła w skład zespołu roboczego powołanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w zakresie dotyczącym opracowania projektu nowej instrukcji kancelaryjnej. Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Łodzi. Kilkakrotnie prezentowała doświadczenia Urzędu w zakresie wdrażania wyjątków w systemie EZD oraz przepisów Instrukcji kancelaryjnej na ogólnopolskich konferencjach. Autorka i współautorka publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Prelegenci | Magdalena Sawicka

Magdalena Sawicka

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W latach 2000- 2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku.
W latach 2008-2010 pracownik Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami.

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Obecnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W latach 2010 - 2011 był Głównym specjalistą w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW (1993). Interesuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, a od 2010 MSWiA). Autor artykułów, a także aktywny uczestnik forów internetowych, związanych z archiwizacją dokumentów elektronicznych oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.

Prelegenci | Iwona Woźniak

Iwona Woźniak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Od początku pracy zawodowej związana z Urzędem Miasta Lublin, w którym m.in.:
- wdrażała system zarządzania jakością oparty na serii Norm ISO 9001
- wdrażała pracę w metodyce PRINCE2.
Obecnie w Urzędzie:
- Dyrektor Biura Obsługi Kancelaryjnej w Departamencie Organizacji Urzędu Miasta Lublin
- koordynator czynności kancelaryjnych
- zarządza i administruje elektronicznym systemem obsługi spraw i dokumentów
- członek zespołu ds. systemu zarządzania jakością.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78