centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY
Warszawa, 03.07.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Mariusz Augustyniak

Mariusz Augustyniak

Mariusz Augustyniak

Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim, prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego CANTORES. Odznaczony orderem „Zasłużony dla kultury polskiej”. Autor i koordynator projektów:
- Fińsko Polski Tydzień Muzyki – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Promocja kultury polskiej za granicą” 2007r. i 2009r.
- XXXIII Festiwal Chórów Ziemi Łódzkiej – 100-lecie Stowarzyszenia Śpiewaczo Muzycznego im. F. Chopina – wyłoniony z konkursu otwartego ofert organizacji pozarządowych dofinansowany przez Zarząd woj. łódzkiego 2008r.
- Polsko Fiński Tydzień Muzyki – zadanie sfinansowane ze środków gminy w 2008r.
- Filmowy Ogród Sztuki - projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury” 2009r.
- Cykl warsztatów „W poszukiwaniu kulturowej tożsamości” wyłoniony z konkursu otwartego ofert organizacji pozarządowych dofinansowany przez Zarząd woj. łódzkiego 2011r.
- Współautor projektów: I i II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Środek Europy - wyłoniony z konkursu otwartego ofert organizacji pozarządowych dofinansowany przez Zarząd woj. łódzkiego 2010r. i 2011
- Współautor i koordynator projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.5 Warsztaty edukacyjne szansą na rozwój społeczności lokalnej. 2008-2009
Działanie 9.5 Muzyka chóralna – pasja i rozwój 2009-2010
Autor międzynarodowych projektów z Programu „Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji”: Wizyty przygotowawcze GRUNDTVIGA – Turyn - San Remo 2010 r., Projekty Partnerskie GRUNDTVIGA 2012-2014r.

Prelegenci | Edyta Buras – Gierada

Edyta Buras – Gierada

Absolwentka Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowo – Techniczna o specjalności: dziennikarstwo z prasoznawstwem. W Muzeum Wsi Kieleckiej pracuje od 2012 roku na stanowisku specjalisty ds. marketingu. W swojej pracy zajmuje się promocją oraz kreowaniem wizerunku Muzeum Wsi Kieleckiej.

Prelegenci | Agnieszka Dadak

Agnieszka Dadak

Menadżer projektów, trener – ponad 10 lat doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych; w tym wielo - partnerskich projektów międzynarodowych (m.in. w ramach PIW EQUAL, Leonardo da Vinci - Mobilność, Norweski Mechanizm Finansowy, Erasmus+, Program Nordyckiej Rady Ministrów, Europa dla Obywateli, Program FIO, Program ASOS) na rzecz instytucji kultury, organizacji pozarządowych i MŚP. W 2012 r. uzyskała certyfikat Project Management Professional, potwierdzający kompetencje w zarządzaniu wielo-partnerskimi międzynarodowymi projektami. Magister psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2002); ukończone studia podyplomowe na kierunku “Zarządzanie projektem europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2007); roczne studia w Szwecji, w Tollare Folkhögskola, w ramach stypendium Instytutu Szwedzkiego (2003-2004). Trener warsztatów rekomendowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej “Integracja” (rekomendacja nr 31). Przeprowadziła ponad 400 godzin szkoleń z zakresu zarządzania partnerskimi projektami, w tym międzynarodowymi. Konsultantka sieci Eurodesk.

Prelegenci | Rafał Dadak

Rafał Dadak

Doradca ds. funduszy, trener – 8 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowań projektów ze środków publicznych i ich realizacji, w tym – dotyczącego podejmowania przedsięwzięć partnerskich (m.in. Program Kultura, Erasmus+ , Europejskiego Obszaru Gospodarczego – projekty współpracy kulturalnej, Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; Programu FIO, Programu ASOS, Program REC). Od 2006 r. doradza organizacjom, firmom i instytucjom w sprawach administracyjnych i prawnych oraz dofinansowań. Pracował w Wydziale EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach; członek Komisji Oceny Projektów. Mgr administracji. Studia podyplomowe - “Zarządzanie Projektem Europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2007). Specjalista z zakresu prawa autorskiego i zastosowania licencji Creative Commons (CC). Konsultant sieci Eurodesk.

Prelegenci | Marek Datko

Marek Datko

Marek Datko

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stopień doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uzyskał po obronie rozprawy doktorskiej dotyczącej sponsoringu jako instrumentu promocji. Pracował w wielu firmach produkcyjnych i handlowych, ostatnio jako szef marketingu w Gerflor Polska i product manager w Polon SA. Prowadził szkolenia m. in. na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, Krajowej Izby Gospodarczej, DGA. Obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i PWSZ. Wykłada sponsoring, marketing, public relations. Ponadto prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu sponsoringu i PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i SGH w Warszawie. Autor książek „Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja” i „Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu” oraz licznych publikacji z zakresu sponsoringu. Zainteresowania badawcze: sponsoring, public relations, komunikacja marketingowa.

Prelegenci | Weronika Sobczak

Weronika Sobczak

Weronika Sobczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Ekonomia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania projektami. Posiada certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Od trzech lat pracownik Muzeum Wsi Kieleckiej na stanowisku specjalista ds. funduszy zewnętrznych. W swojej pracy zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na realizację zadań inwestycyjnych i edukacyjnych realizowanych przez jednostkę (w ciągu trzech lat kierowała procesem aplikacyjnym wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości pozyskanych środków ponad 16 mln. zł). Koordynatorka wielu projektów; w tym "Muzeum otwarte na edukację", "Skansen na dłoni. Opracowanie w Parku Etnograficznym w Tokarni integracyjnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z dysfunkcjami wzroku”, "Sztuka bez barier".

Prelegenci | Marek Stoliński

Marek Stoliński

Marek Stoliński

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu kier. Oświata Dorosłych i Podyplomowego Studium Uniwersytetu Warszawskiego spec. Marketing Kultury. Z instytucjami kultury związany jestem zawodowo od 30 lat. Obecnie pracuję w Bałuckim Ośrodku Kultury w Łodzi na stanowisku Kierownika BOK Rondo. Oprócz koordynacji pracy, planowania i zarządzania placówką, moja praca polega również na poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków finansowych na realizację przedsięwzięć kulturalnych z zakresu rozwoju i animacji społeczności lokalnych, animacji społeczno-kulturalnej i ogólnie upowszechniania kultury. Specjalizuję się i posiadam doświadczenie w przygotowaniu, pisaniu wniosków, koordynacji i realizacji projektów miękkich w programach operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konkursów ogłaszanych przez lokalne władze samorządowe (Prezydent Miasta, Marszałek Województwa). Mam też orientację w programach FIO, POKL, EOG, i w grantach ogłaszanych przez Fundacje m.in. Fundację Kronenberga. Realizuję autorskie projekty i przedsięwzięcia z dziedziny animacji społeczno- kulturalnej (porozumienia partnerskie, festyny, kluby zainteresowań), pedagogiki zabawy (gry i zabawy animacyjne), działań interdyscyplinarnych, imprez okolicznościowych (festiwale, konkursy, koncerty), upowszechniania kultury, edukacji regionalnej (tradycja lokalna, wystawy), warsztatów (film komórkowy, budowa latawców, plenery plastyczne). W tym zakresie można liczyć na moją pomoc, na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu. Od 2009 r. posiadam Certyfikat Trenera Regionalnego NCK. Swoją pomoc oferuję instytucjom, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym w obszarze kultury i realizującym projekty kulturalne. Funkcję Trenera traktuję jako możliwość podzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Mam również doświadczenie w pracy w Domach i Ośrodkach Kultury na obszarach wielkomiejskich. Znam specyfikę i strukturę tych placówek, mogę doradzić jak zmienić lub przemodelować taką instytucję i dostosować do obecnych realiów. Od roku 2010 posiadam Certyfikat Krajowego Konsultanta ds. Planowania Strategii Rozwoju Lokalnego dla Instytucji Kultury. Prowadzę szkolenia w zakresie przygotowania, pisania wniosków, koordynacji i realizacji projektów w ramach różnorodnych programów operacyjnych, konkursów i grantów ogłaszanych przez samorządy, ministerstwa i podmioty prywatne. Doradzam również jak zmieniać lub przemodelować instytucje kultury. Od 2009 r. współpracuję z Narodowym Centrum Kultury w zakresie szkoleń i konsultacji dla podmiotów kulturalnych w dziedzinie pozyskiwania środków na realizację projektów i planowania strategii ich rozwoju.

Prelegenci | Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Dr nauk humanistycznych w zakresie zarządzania kulturą, teatrolog, adiunkt w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, pracownik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem. Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej 2004-2006 (dwa lata pracy na Uniwersytecie im. Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bułgaria). Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Zarządzanie w kulturze”. Sekretarz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności.
Obszary zainteresowań naukowych: polityka kulturalna i strategie rozwoju kultury w Polsce i Europie, zarządzanie publicznymi instytucjami kultury, zarządzanie teatrami w Europie, monitoring i ewaluacja w sektorze kultury. Autorka kilkunastu artykułów naukowych oraz opublikowanej w 2009 roku w serii Biblioteka Zarządzania Kulturą książki: Polityka kulturalna w Krakowie. W latach 2009-2010 koordynowała prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014, przyjętej przez Radę Miasta Krakowa. Autorka lub współautorka kilkunastu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju instytucji kultury, głównie małopolskich. Inicjatorka debat „Z KULTURĄ O KULTURZE – KULTURA POD ŚCIANĄ” realizowanych przez Instytut Kultury UJ wspólnie z Fundacją dla Modrzejewskiej oraz Dziennikiem Polskim (od IX 2013).
W ramach zajęć dydaktycznych prowadzi wykłady m. in. z zakresu zarządzania publicznymi instytucjami kultury, polityki kulturalnej oraz strategii rozwoju kultury w Polsce.

Prelegenci | Małgorzata Ustymowicz

Małgorzata Ustymowicz

Pracownica Instytutu Adama Mickiewicza. Od sześciu lat zarządza procesem naboru wniosków i rozliczania umów w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzonych przez IAM. Są to programy kierowane do podmiotów prawa polskiego, dotyczą wydarzeń kulturalnych odbywających się poza granicami kraju. Największym wyzwaniem był program Polska Prezydencja 2011 – Promesa, mający na celu przygotowanie programu kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011. Ważnym aspektem pracy związanej z prowadzeniem programów Ministra KiDN są szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane były ze sferą edukacji, informacji naukowej i kultury. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursów i studiów podyplomowych.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78