centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXVIII seminarium w cyklu Gis W Praktyce
MAPY CYFROWE
ASPEKTY PRAKTYCZNE, OBSZARY ZASTOSOWAŃ, NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Warszawa, 19.11.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium „Mapy cyfrowe – aspekty praktyczne, obszary zastosowań, nowe rozwiązania technologiczne” w trakcie, którego zaproszeni specjaliści przedstawią min. nowoczesne systemy produkcji cyfrowych map topograficznych, mapy cyfrowe tworzone i aktualizowane przez społeczności internetowe oraz omówią błędy w procesie ich tworzenia. Ponadto omówiona zostanie rola map cyfrowych w systemach zarządzania nieruchomościami oraz zastosowanie map cyfrowych w analizie awaryjności linii przesyłowych.

Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Dariusz Gotlib, Politechnika Warszawska

PROGRAM

19 listopada 2014 r.
10:00 Rozpoczęcie seminarium, kilka zdań na początek
10:10 Wykład: Realizacja unijnej dyrektywy INSPIRE w Polsce. Wykorzystanie GIS w urzędach państwowych i samorządowych
 • Postęp w budowie krajowej infrastruktury informacji przestrzennej na przestrzeni ostatnich lat, w aspekcie podziału kompetencyjnego w ramach tematów INSPIRE rozdziału administracji rządowej i samorządowej oraz podziału administracyjnego kraju.
 • Przegląd geoinformatyzacji urzędów administracji publicznej pod kątem wdrażania dyrektywy INSPIRE (narzędzia, usługi i serwisy, koszty i źródła finansowania).
 • Aktualny stan formalno-prawny w zakresie INSPIRE i wynikające z niego nowe obowiązki dla organów administracji publicznej, w świetle ostatnich zmian wprowadzonych w przepisach wykonawczych (w 2013 r.) oraz wytycznych technicznych (w 2014 r.).
 • Analiza ostatecznej wersji „mapy drogowej INSPIRE” – co i kiedy?
 • Jak wypełnić role i zadania urzędów administracji publicznej wynikające z dyrektywy INSPIRE? Koncepcje realizacji krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w nowej perspektywie finansowej na poziomie centralnym i lokalnym.
Maciej Rossa
(Politechnika Warszawska)
11:00 Wykład: Nowoczesne systemy produkcji cyfrowych map topograficznych
prof. dr hab. inż. Robert Olszewski
(Politechnika Warszawska)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Mapy cyfrowe tworzone i aktualizowane przez społeczności internetowe - cechy i zastosowania
 • Społeczności internetowe, w tym społeczności konsumenckie - cechy, cele, możliwości
 • Powszechne kartowanie świata (nowe zasoby danych np. Open Street Map, WikiMapia i nowe technologie)
 • Współpraca społeczności z producentami przy aktualizacji map cyfrowych
 • Zjawisko neokartografii i konieczność wspomagania metodycznego społeczności internetowych
 • Wpływ działań społeczności internetowych na rozwój profesjonalnych produktów geoinformatycznych np. map i portali tworzonych przez firmy komercyjne i instytucje.
Prof. Dr hab. Inż. Dariusz Gotlib
(Politechnika Warszawska)
13:10 Wykład i konsultacje: Nowe rozwiązania technologiczne w infrastrukturze INSPIRE w zakresie prezentacji i udostępniania danych
 • To co stosujemy w INSPIRE powstaje w OGC i bywa zatwierdzane w ISO
 • Umowa o współpracy pomiędzy JRC i OGC
 • Technologie zastosowane w INSPIRE już nie są najnowsze
 • Geoinformacja - jak to się zaczęło - trochę historii
 • Podstawy ontologiczne i technologiczne opracowano wiele lat temu
 • Podstawowe standardy CSW, WMS, WFS, WCS i WFS są obecnie doskonalone
 • Nowe kierunki prac w zakresie technologii i jej zastosowań
 • OWS-10
 • Cele OWS-10:
  1. Zmniejszenie ryzyka technologicznego
  2. Zmniejszenie kosztów cyklu życia technologii
  3. Nowe technologie mobilne
  4. Rozszerzenie rynków i poprawić wybór klienta
 • Głównie kierunki prac w OWS-10:
  1. Interoperacyjność miedzy środowiskami
  2. Otwarta mobilność - GeoPackage
  3. Lotnictwo
 • Intensywny rozwój zastosowań SWS w różnych dziedzinach
 • Problematyka transformacji danych pomiędzy modelami
  1. Metody transformacji i LTE
  2. Narzędzia do transformacji i XSLT
  3. Dziedzinowe schematy dla transformacji
 • Geoinformacja na różnym stopniu szczegółowości:
  1. CityGML - od LOD1 do LOD5
  2. GML i IFC
 • Modularyzacja: GML4 i GeoSciML4
 • INSPIRE - prawo vs. życie
Prof. Dr hab. Janusz Michalak
(Uniwersytet Warszawski)
13:50 Przerwa
14:10 Wykład: Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych
 • Błędy w sensie matematycznym i statystycznym
 • Zbiory a problem identyfikacji i klasyfikacji
 • Błędy (niepewność) w naukach przyrodniczych
 • Źródła danych w Systemach Informacji Geograficznej (pierwotne i wtórne)
 • Metody cyfrowej reprezentacji danych przestrzennych
 • Ocena jakości danych w ujęciu klasycznym i w świetle potrzeb GIS
 • Potencjalne błędy na kolejnych etapach tworzenia map numerycznych:
  • skanowanie,
  • kalibracja i rejestracja obrazów rastrowych,
  • wybór obiektów,
  • projektowanie, budowa i normalizacja bazy danych,
  • wektoryzacja i weryfikacja topologii połączeń,
  • generalizacja (graficzna i pojęciowa),
 • Szacunek niepewności wyników (ujęcia graficzne i ilościowe)
Jacek Wolski
(PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)
14:50 Case study: Rola map cyfrowych w systemach zarządzania nieruchomościami:
 • Od bazy danych o nieruchomościach do mapy cyfrowej.
 • Rola mapy w systemach zarządzania nieruchomościami.
 • Możliwości prezentacji cech ilościowych i jakościowych o nieruchomościach na mapie.
 • Przykłady zastosowania map cyfrowych w systemach zarządzania nieruchomościami.
 • Podsumowanie
Anna Bober
(WAT Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji)
15:20 Wykład: Tworzenie map cyfrowych a odpowiedzialność prawna - kierunki rozwoju i dylematy (stan prawny w Polsce i US)
dr Marlena Jankowska
(Wice-prezes Stowarzyszenia SILGIS)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Elżbieta Janus-Kaleta

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78