centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
Metody pomiaru ROI/TCO w inwestycjach Business Process Management System (BPMS), Obieg dokumentów, EAI
Warszawa, 21-22.05.2014 Koordynator: Paulina Solińska

Prowadzący: Ernest Syska - doświadczony konsultant i trener analiz ROI of IT, Total Cost of Ownership (ponad 750 przeszkolonych osób). Praktyk wielu badań rentowności informatyki w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Project Manager dużych projektów Business Process Management + Project Portfolio Management. Teoretyk, wykładowca, twórca autorskiej metodologii analizy zwrotu z inwestycji informatycznych. Korzysta z metodyk autorytetów dziedziny: Douglasem Hubbardem (USA) i Danem Remenyi'em (Irlandia) oraz Total Economic Impact firmy MetaGroup.

PROGRAM

Dzień I - 21 maja 2014 r.
09:15 - 10.15 Wprowadzenie - plan zajęć, nazewnictwo, definicje
10:15 - 12:00 Finansowe wskaźniki decyzyjne NPV, IRR, PP
Umiejscowienie analizy ROI/TCO w zarządzaniu - prezentacja roli analizy ekonomicznej w relacji ze strategią firmy i zarządzaniem konkretnym projektem informatycznym. Podstawy matematyki finansowej na przykładzie wskaźników NPV, IRR, WACC, ROI, CF ROI, PP (Payback Period). Interpretacja kosztu kapitału własnego w praktyce polskich przedsiębiorstw (podejście CAPM i CFROI). Ćwiczenia w obliczaniu oraz interpretacji wskaźników.
12:00 - 12:30 Lunch
12:30 - 13:30 Modelowanie scenariuszy ekonomicznych
AS-IS (do nothing) | TO BE (invest)
Ocena rentowności projektu inwestycyjnego w nową działalność biznesową firmy telekomunikacyjnej oraz usprawnienie tej firmy w obszarze BPMS, EAI, DMS. Modelowanie wszystkich istotnych elementów rachunku przepływów pieniężnych w czasie: EBITDA, EBIT, Majątek obrotowy netto, finansowanie kredytem, kapitałem własnym. Zasady obliczania i interpretacji Net Cash-Flow. Interpretacja zasad zarządzania majątkiem obrotowym firmy: rotacja należności, rotacja zapasów, zobowiązań i gotówki.
13:40 - 14:00 Analiza ryzyka i wrażliwości
Analiza wrażliwości inwestycji w oprogramowaniu Palisade Top Rank.
Analiza ryzyka inwestycyjnego - symulacje Monte Carlo w Palisade @Risk (do tej części zajęć konieczne jest posiadanie wersji MS Excel 2010+ oraz uprawnień administratora na PC). Analiza scenariuszy ekonomicznych jako podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych.
14:15 - 14:45 Typy inwestycji, Efekty ekonomiczne
Klasyfikacja inwestycji IT z punktu widzenia struktury Cash Flow AS IS , TO BE
Definicje, Katalogi efektów ekonomicznych.
Prezentacja katalogu efektów ekonomicznych możliwych do uzyskania dla podanych typów inwestycji w podziale na:
- inwestycje TCO - centryczne
- inwestycje podnoszące efektywność biznesu
- inwestycje podnoszące trafność taktycznych i strategicznych decyzji biznesowych (inwestycje w analitykę) Mierzalne i "niemierzalne" efekty ekonomiczne wdrażania BPMS, Middleware, DMS.
14:45 - 16:45 Samodzielne tworzenie modelu inwestycyjnego
Opracowanie na podstawie dotychczasowego materiału modelu inwestycyjnego ASIS, TOBE, NPV obejmującego efekty ekonomiczne:
- wzrost lojalności klienta (poprawa poziomu i stabilności przychodów)
- redukcję kosztów operacyjnych:
Automatyzacja procesu
Redukcja zdarzeń procesowych (redukcja instancji procesów)
- zmiany w kosztach IT

Analiza wrażliwości
Klasyfikacja typu inwestycji
Dzień II - 22 maja 2014 r.
08:45 - 10:00 Analiza efektów ekonomicznych: TCO inwestycji BPM, DMS, EAI
Koncepcja Total Cost of Ownership. Identyfikacja sfery Direct TCO i Business TCO w procesach biznesowych. Koszty rozwoju i utrzymania systemów BPMS, DMS, Middleware EAI.
Punkt funkcyjny (function point) jako narzędzie pomiaru kosztu jednostkowego rozwoju systemów BPMS, DMS, Middleware EAI. Przykłady praktyczne.
Modele kosztowe dostarczania rozwiązań: SaaS, PaaS i modele on-demand.
Samodzielny case z zakresu Direct TCO i Business TCO.
10:15 - 11:00 Analiza efektów ekonomicznych: Produktywność
Metodyka analizy zmian w produktywności zasobów pracy (symulacyjna analiza ekonomiczna). Koncepcja wskaźnika produktywności i kosztu jednostkowego produktu. Modelowanie produktywności pracowników biznesu z wykorzystaniem oprogramowania iGrafx Six Sigma w notacji BPMN 2.0. Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą inwestycji IT oraz symulacji procesów po zmianie.
11:00 - 12:00 Analiza efektów ekonomicznych: Satysfakcja klienta
Analiza pozaprocesowych wpływów ekonomicznych. Metody ankietowe w badaniach ROI/TCO. Benchmarking ROI. Metody pozyskiwania danych. Modelowanie zależności ekonomicznych. Efekty bezpośrednie i pośrednie.
12:00 - 12:30 Lunch
12:30 - 13:15 Analiza efektów ekonomicznych: EVI
Analiza efektów ekonomicznych wynikających z transparentności procesów biznesowych. Wycena oczekiwanej wartości informacji (Expected Value of Information). Ćwiczenia koncepcyjne, aplikacje praktyczne.
13:15 - 14:00 Analiza efektów ekonomicznych: Opcje strategiczne
Analiza opcji strategicznej. Ocena wartości dodatkowego potencjału wynikającego z posiadanych rozwiązań procesowych. Wycena elastyczności w procesach biznesowych. Wycena wartości ekonomicznej tzw "agility" i zmian w zakresie time-to-market.
14:15 - 15:45 Przypadki biznesowe BPMS, ECM, ESB
Omówienie modelowych typów inwestycji w BPMS, DMS/ECM, ESB. Katalog efektów ekonomicznych dla tego rodzaju inwestycji.
15.45 - 16.45 ROI Case study
Warsztat - analiza zwrotu z inwestycji dla wdrożenia BPMS, ECM, ESB dla przypadku zgłoszonego przez uczestników zajęć.
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78