centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VI FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
ZARZĄDZANIE ELEKTRONICZNĄ DOKUMENTACJĄ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I JEDNOSTKACH BADAWCZYCH
Warszawa, 25.03.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Janina Mincer-Daszkiewicz

PROGRAM

25 marca 2015 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych - ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) – zarządzanie tożsamością studenta:
 • Podstawowe pojęcia (uwierzytelnianie, autoryzacja, zarządzanie tożsamością i dostępem)
 • Dlaczego centralne uwierzytelnianie i zarządzanie tożsamością w środowisku akademickim jest tak ważne?
 • Aspekty polityki zarządzania tożsamością i dostępem.
 • Aspekty techniczne zarządzania tożsamością i dostępem.
 • Przykłady rozwiązań dla uczelni wyższej.
 • Federacyjne zarządzanie tożsamością.
 • Polska Federacja Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id.
 • Zarządzanie elektroniczną dokumentacją a zarządzanie tożsamością i dostępem.
 • Puśćmy wodze fantazji, czyli gdzie można by wykorzystać federacyjne zarządzanie tożsamością w szkolnictwie wyższym w Polsce.
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
10:50 Prezentacja Sponsorska: DOCUSAFE_EDU. Dobre praktyki automatyzacji procesów biznesowych.
Damian Paja
(COM-PAN SYSTEM)
11:10 Prezentacja: Między uczelnią a ORPD (Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych) - procedury i wsparcie Plagiat.pl gwarancją skutecznego funkcjonowania programu antyplagiatowego.
Dr Sebastian Kawczyński
(prezes zarządu Plagiat.pl Sp. z o.o.)
11:30 Case Study: Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji – cele i zadania w zakresie wdrażania elektronicznej dokumentacji.
 • Przyczyny powstania i zasady działania Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.
 • Projekty realizowane w MUCI.
 • Opiniowanie i przygotowanie projektów dokumentów dla KRUP i KRASP.
 • Przykład realizacji projektu „Otwarty System Antyplagiatowy” – OSA.
Prof. zw. Dr hab. Marek Kręglewski
(Zakład Chemii teoretycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
12:00 Case Study: Jak zintegrować system uczelniany do obsługi toku studiów z EZD i ePUAP?
 • Czy uczelnia wyższa potrzebuje systemu obiegu dokumentów?
 • EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jako opcja dla szkolnictwa wyższego.
 • Do czego uczelnia wyższa może wykorzystać ePUAP?
 • Decyzje administracyjne w praktyce uczelni wyższej.
 • Procedowanie decyzji administracyjnych z pomocą systemu do obsługi toku studiów, EZD i ePUAP.
 • Techniczne aspekty integracji.
Michał Gromisz
(Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Case study: Elektroniczne zarządzanie zasobem archiwum uczelni – aspekty prawne i organizacyjne.
 • Aspekty prawne elektronicznego zarządzania zasobem archiwum uczelni:
  1. prawo archiwalne,
  2. regulacje dotyczące informatyzacji,
  3. dostęp do informacji publicznej,
  4. ochrona danych osobowych i prywatności,
  5. ochrona własności intelektualnej.
 • Aspekty organizacyjne elektronicznego zarządzania zasobem archiwum uczelni:
  1. specyfika zarządzania zasobem w postaci tradycyjnej i elektronicznej,
  2. zarządzanie zasobem archiwum uczelni z punktu widzenie systemów informacji archiwalnej.
dr Marek Konstankiewicz
(Zakład Archiwistyki, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
13:30 Prezentacja: OPTIRCM – workflow i obieg dokumentów jako narzędzia optymalizacji pracy w uczelni na przykładzie wybranych procesów: OPTIRCM (ang. records and case management) – oprogramowanie optymalizujące procesy administracyjne w uczelni.
Systemy informatyczne z grupy OPTIRCM wspierają zarządzanie dokumentami w organizacji poprzez m.in. modelowanie schematów przepływu dokumentów oraz określeniem ról w etapie i czasów ich realizacji. Pozwala to na skrócenie procesów decyzyjnych, ograniczenie kosztów związanych z powielaniem dokumentów oraz obniżenie kosztów ich bezpiecznego przechowywania. Rozwiązania z tej grupy mogą być również integrowane z systemami klasy ERP, systemem dziekanatowym, portalami uczelnianymi, systemami antyplagiatowymi itp. OPTIRCM wdrażany jest odpowiednio do specyfiki uczelni i może obejmować dowolne procedury i procesy uczelniane takie jak np.:
 • Rejestr faktur i dokumentów kosztowych - tworzenie centralnego rejestru faktur zakupowych trafiających do uczelni wraz z obiegiem ich akceptacji.
 • Rejestr umów – elektroniczna – rejestracja umów podpisanych przez uczelnię oraz ich archiwizowanie.
 • Archiwum dokumentów - zarządzanie i obsługa archiwum dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o zasobach archiwalnych i archiwach, w tym również archiwizację prac dyplomowych studentów wraz z powiązaniem z system antyplagiatowym.
 • Kancelaria – obsługa kancelarii uczelnianej, rejestrowanie i archiwizację korespondencji przychodzącej, wychodzącej oraz wewnętrznej, realizowanej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uczelni.
 • Intranet.
Przykładowe inne procesy i związane z nimi dokumenty:
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, naukowego, mieszkaniowego
 • Zgoda na realizację semestru na uczelni zagranicznej, powtarzanie semestru, wpis warunkowy, zmianę kierunku/ specjalności, zmianę promotora
 • Umorzenie odsetek, rat czesnego, przesunięcie terminu płatności czesnego
 • Przeksięgowanie nadpłaty
 • Odwołanie od decyzji
 • Prośba o wydanie odpisu i duplikatu dyplomu, dokumentów i odpisów w języku angielskim itp.
 • Prośba o wydanie certyfikatu/ zaświadczenia potwierdzającego ukończenie drugiej specjalności, specjalizacji, przedmiotu itp.
Artur Kania
(Product Manager OPTiRCM, OPTEAM SA)
14:00 Prezentacja: Ochrona własności intelektualnej, zarządzanie użytkownikami i elastyczność infrastruktury dzięki Microsoft Cloud Platform.
Maciej Sobianek
(Microsoft Cloud Platform Product Manager)
14:30 Case study: Archiwum uczelni w USOS.
 • Historia powstania archiwum elektronicznego w Uniwersytecie Warszawskim.
 • Problemy i ustalenia związane z informatyzacją Archiwum,
 • Archiwum w USOS,
 • Funkcjonalność modułu,
 • Zasady archiwizowania teczek studenckich.
 • Zasady archiwizowania teczek przewodów doktorskich.
 • Przykłady formularzy i raportów USOS.
 • Ostateczny cel informatyzacji archiwum.
Grażyna Kurzyna
(Uniwersytet Warszawski)
15:00 Przerwa
15:20 Case study: Praktyka zarządzania elektroniczną dokumentacją w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • APD a Uniwersytecki System Obsługi Studiów.
 • Nowe funkcje APD (stan na koniec 2014 roku).
 • Przebieg procesu archiwizacji prac dyplomowych w APD.
 • Zasady korzystania z APD.
Krzysztof Pilecki
(Dyrektor Archiwum, Uniwersytet Warszawski)
15:50 Case study: Integracja APD z Otwartym Systemem Antyplagiatowym OSA i Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych (POL-on):
 • APD jako uczelniane archiwum prac dyplomowych i doktorskich.
 • Potrzeby integracji z zewnętrznymi systemami.
 • Modele integracji.
 • Integracja z lokalnym Repozytorium BUW.
 • Integracja z Systemem antyplagiatowym OSA.
 • Integracja z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych (CRPD) systemu POL-on.
 • Protokół OAI-PMH.
Łukasz Karniewski
(Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
16:20 Wykład: Prawo własności intelektualnej w akademickich projektach IT. Zarządzanie prawami własności intelektualnej w świetle wprowadzania na uczelnie technologii informatycznych.
 • ułatwienia dla uczelnianych projektów IT wynikające z przepisów o dozwolonym użytku praw autorskich,
 • znaczenie regulaminów własności intelektualnej uchwalanych przez szkoły wyższe
 • przeszkody dla wdrożeń projektów informatycznych wynikające ze specyfiki szkół wyższych i obowiązujących je reguł Prawa Zamówień Publicznych.
dr Zbigniew Pinkalski
(Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki)
17:00 Zakończenie obrad

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Sponsorzy
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78