centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VII FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
NOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI AKADEMICKIEJ
Warszawa, 8.10.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Konferencja obejmuje dwa bloki tematyczne.

Pierwszy dotyczy rozwiązań chmurowych w obszarze szkolnictwa wyższego. Głównym powodem, dla którego instytucje poszukują rozwiązań chmurowych jest racjonalizacja kosztów, zaś powodem, dla którego warto teraz przyjrzeć się takim rozwiązaniom jest coraz ciekawsza oferta ze strony firm. Można delegować do chmury obsługę kont pocztowych. Możliwe jest uzyskanie dostępu do systemu obsługi toku studiów w modelu SAAS. Przekazując dane uczelniane poza siedzibę uczelni trzeba działać w zgodzie z obowiązującym prawem. Te tematy zostaną poruszone w pierwszej części konferencji.

Drugi blok tematyczny jest związany z bardzo aktualnym tematem archiwizowania prac dyplomowych, przekazywania ich do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych oraz integracji systemów uczelnianych z systemami antyplagiatowymi. Zgodnie z wymogiem Ustawy uczelnia powinna podpisać umowę z wybranym dostawcą usług antyplagiatowych. Tę decyzję warto podjąć świadomie, po rozpoznaniu oferty rynkowej. Ważna jest nie tylko jakość wybranego systemu antyplagiatowego, ale także sposób jego integracji z systemem do obsługi toku studiów, który przekłada się na wygodę końcowego użytkownika.

Prowadzenie obrad: dr Janina Mincer-Daszkiewicz

PROGRAM

8 października 2015 r.
10:00 Rozpoczęcie Forum, przedstawicie programu, wykład prowadzający.
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
10:20 Wykład:ePUAP2 - nowa jakość w relacjach student<->uczelnia.
 • Stosowanie dokumentów elektronicznych drogą do poprawy sprawności administracji.
  Elektroniczne systemy zarządzania dokumentami (EZD) znakomicie wspomagają procesy rejestracji, przekazywania dostępu do dokumentów, rejestracji wszelkich działań względem tych dokumentów, ich przesyłanie i archiwizację. Poprzez skracanie czasu wyszukiwania dokumentów obniżają koszty pracy ludzi i zmniejszają uciążliwość czynności wyszukiwania.
 • Wiarygodność i kompletność dokumentów podstawą poprawy funkcjonowania administracji.
  Dokumenty wewnętrzne – z uwagi na same mechanizmy EZD są dokumentami wiarygodnymi. Jednak przesłanie ich na zewnątrz instytucji (uczelni) wymaga zastosowania podpisu elektronicznego. Podobnie przyjęcie dokumentu z zewnątrz wymaga, by był on wiarygodny i integralny, tzn. by było wiadomo kto, kiedy, w jakim celu go wytworzył, do kogo skierował – i by istniała pewność, że treść dokumentu u odbiorcy jest identyczna z treścią, jaką wysłał nadawca.
 • Automatyzacja i algorytmizacja czynności dziekanatów w relacjach ze studentami i pracownikami uczelni.
  Tworzenie dokumentów elektronicznych o ściśle określonej strukturze umożliwia automatyzację ich przetwarzania – humanizuje pracę dziekanatów i ułatwia dokumentowaną komunikację ze studentami i pracownikami uczelni. ePUAP2 jest „brakującym ogniwem” aktualnie stosowanych systemów uczelnianych, które powinny składać się z trzech współpracujących ze sobą podsystemów:
  1. USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów)
  2. EZD (system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych)
  3. ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
Rygorystyczne podejście do kompleksowego uregulowania komunikacji elektronicznej i cyfryzacji dokumentów umożliwia rzeczywistą zmianę jakościową funkcjonowania uczelni.
dr Kajetan Wojsyk
(CSIOZ)
Blok: Usługi w chmurze dla uczelni wyższej
11:00 Wykład: Chmura publiczna w działalności szkół wyższych
 • przykłady zastosowań chmury obliczeniowej na uczelniach wyższych
 • wykaz problemów (dane osobowe, IP, prawa i obowiązki użytkownika i dostawcy chmury)
 • obowiązki uczelni jako administratora danych w chmurze
adw. Xawery Konarski
(Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
11:30 Wykład: System do obsługi toku studiów w chmurze.
to e-usługa oferowana przez Uniwersytet Warszawski zainteresowanym uczelniom z Mazowsza. W ramach projektu zbudowano infrastrukturę pozwalającą na udostępnianie uczelniom USOS i aplikacji powiązanych w modelu SAAS. Takie rozwiązanie umożliwia uczelniom korzystanie z systemu do obsługi toku studiów bez konieczności inwestowania w sprzęt, licencje, zasoby ludzkie oraz kompetencje techniczne. Jeśli taką usługę może oferować UW na Mazowszu, to mogą także inne uczelnie bądź firmy w swoim środowisku. Warto o tym podyskutować.
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
12:10 Wykład: Poczta elektroniczna na Uczelni - on-premise, outsourcing czy hybryda?
 • Modele udostępniania poczty elektronicznej na uczelniach.
 • Integracja z USOS i rozwiązaniami IDM.
 • Outsourcing, on-premise czy hybryda - które rozwiązanie wybrać i dlaczego?
 • Poczta elektroniczna na Uniwersytecie Warszawskim - case study.
Maciej Jan Broniarz
(Pion Zastępcy Kanclerza ds. Informatycznych, Uniwersytet Warszawski)
12:40 Prezentacja: Rozwiązania mobilne w zakresie tożsamości, ochrony informacji i zarządzania urządzeniami dla uczelni.
Jacek Skrzydło
(Microsoft)
13:00 Przerwa, obiad
Blok: Systemy antyplagiatowe na uczelni wyższej w świetle nowelizacji Ustawy
13:20 Wykład: System antyplagiatowy z punktu widzenia praktyka. Przemyślenia „łowcy plagiatów”.
dr hab. Marek Wronski
(profesor nadzwyczajny na Wydziale Medycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu)
14:00 Prezentacja firmy Spełnienie wymogów ustawy PSW o współpracy uczelnianych systemów z ORPD - zintegrowane rozwiązania antyplagiatowe Plagiat.pl
System Plagiat.pl to funkcjonalny, sprawdzony system antyplagiatowy, od 12 lat funkcjonujący na uczelniach w Polsce i za granicą. Stosowany przez Plagiat.pl algorytm sprawdzania prac jest światowym standardem. Z algorytmów opartych na podobnych założeniach i mechanizmach (porównywanie fraz) korzysta ponad 20 tys. uczelni na całym świecie, w tym najbardziej renomowane placówki amerykańskie i brytyjskie (Cambridge, Oxford, Princeton, Stanford). Aplikacja jest intuicyjna, a wyniki weryfikacji są łatwe w interpretacji.
 • System Plagiat.pl oferuje przeszukiwanie najobszerniejszej bazy referencyjnej, spośród rozwiązań dostępnych na polskim rynku – zasobów Internetu, tekstów 70 tys. prac dyplomowych obronionych przed 2009 r. oraz bazy wszystkich aktów prawnych obowiązujących w Polsce.
 • W ramach prac nad integracją z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych opracowaliśmy własny algorytm, który za pomocą metod analizy języka oraz jednostronnych funkcji skrótu sprowadza treści prac do postaci, z której nie można odtworzyć oryginalnej treści pracy. Jednocześnie metoda ta nie tylko pozwala na bardzo szybkie i precyzyjne przeszukiwanie dużych baz tekstów, jaką jest ORPD, ale jest również w stanie wskazać zapożyczenia w tekstach zmodyfikowanych w stosunku do oryginału.
  Plagiat.pl oferuje Uczelniom elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane zarówno z systemem antyplagiatowym, jak i ORPD, zapewniające obieg pracy dyplomowej zgodny z wymogami art. 167 a i b PSW.
 • Nasze rozwiązania zostały zintegrowane z największą liczbą systemów informatycznych funkcjonujących na uczelniach: USOS/APD, e-HMS (Kalasoft), ProAkademia (APR System), e-Dziekanat (iNet Projekt), eOrdo (Unold Comp), OptiCamp (OPTeam), UczelniaXP (Partners in Progress).
Dr Sebastian Kawczyński
(Prezes Zarządu Plagiat)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Integracja procesów, integracja systemów (uczelniane archiwum prac dyplomowych, systemy antyplagiatowe, Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych).
Ustawa narzuca uczelniom obowiązek przekazywania prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych oraz sprawdzania prac przed obroną systemem antyplagiatowym. Jak wprząc te nowe obowiązki w procedurę obsługi egzaminów dyplomowych, tak by nie odbyło się to kosztem użytkowników - autorów i opiekunów prac? Jak w krótkim czasie przekazać do ORPD prace obronione od 2009 roku? Nowe zadania stoją zarówno przed uczelnianą administracją, jak i dostawcą systemów informatycznych dla uczelni. Warto podzielić się doświadczeniami.
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
15:20 Wykład: Otwarty System Antyplagiatowy OSA.
OSA to system niekomercyjny wykorzystujący zaawansowane metody sztucznej inteligencji. Do porównania tekstów, nie korzysta się w nim bezpośrednio z oryginalnej ich postaci, lecz ze struktur danych przechowujących częściową informację o tekstach. Są to skróty nieodwracalne zwane mapami. Takie podejście ma dwie zasadnicze zalety.
 • Stwarza możliwość indeksacji wielkich baz prac referencyjnych (np. Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych) poprzez mapy. Z bazy tych map nie można odtworzyć żadnego z tekstów, który posłużył do jej utworzenia (co prowadzi do bezpiecznej wymiany danych pomiędzy tym repozytorium i systemem).
 • Porównanie map w bazie prowadzi do wskazania podobieństwa między badanymi pracami ze znacznie lepszą efektywnością niż porównanie oryginalnych tekstów jeden do jednego. Przeprowadzone dotychczas testy wykazały wielką odporność systemu na takie metody kamuflażu nieuprawnionych zapożyczeń jak zmiana szyku, przestawianie zdań, zastąpienie części słów ich synonimami, kompilacja z wielu źródeł, podstawienia czcionek.
Potencjalne zastosowania systemu, poza działaniami antyplagiatowym, dotyczą działalności wydawniczej, badań literackich, kryminalistyki i przeciwdziałania cyberterroryzmowi.
prof. dr hab. Marek Kowalski
(Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
16:00 Zakończenie forum
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78