centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
V FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
Warszawa, 05.03.2015 Koordynator: Iwona Brokowska
Firma w programie:

Zadania Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych wykraczają coraz bardziej poza dotychczasowe zadania archiwistów. Archiwiści coraz częściej uczestniczą w procesach informatyzacji urzędów. Zwrócić należy uwagę, iż nawet dla urzędów tradycyjnych – papierowych coraz szerzej wykorzystuje się narzędzia informatyczne przy realizacji bieżących obowiązków. Przykładem jest nowa ustawa o petycjach, w których elektroniczne załatwianie spraw jest obowiązkiem nawet dla urzędów dotychczas wyłącznie papierowych. W pewnych przypadkach przepisy dopuszczają dobrowolność w wyborze sposobu wymiany danych między podmiotami. Zaprezentowane zostaną możliwości elektronizacji postępowania z dokumentacją sprawozdań budżetowych i finansowych, ale również postępowanie z fakturami w postaci elektronicznej. Omówione zostaną również wątpliwości dotyczące postępowania z aktami sprawy w ramach postępowania administracyjnego i Instrukcji kancelaryjnej. Odpowiemy również na pytania dotyczące zawsze aktualnego tematu – dokumentacji z wyborów samorządowych. Nie może zabraknąć również analizy nowych zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, które obowiązywać będą od 1 marca 2015 r. Serdecznie zapraszamy również informatyków, redaktorów BIP, osoby odpowiedzialne za organizację urzędów.

PROGRAM

5 marca 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek Artur Prasal, Urząd Miasta Łodzi
10:10 Wykład i dyskusja: Nowe wymagania prawne dotyczące petycji
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy petycji
 • Wymagania formalne petycji
 • Dokumentowanie spraw dotyczących petycji, petycji wielokrotnych i petycji dotyczących spraw wcześniej rozpatrzonych
 • Udostępnianie petycji w internecie
Artur Prasal
(Urząd Miasta Łodzi)
10:40 Case study: Elektronizacja sprawozdań budżetowych i finansowych - uwarunkowania organizacyjne, prawne postępowanie z dokumentacją w JST
 • Wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości budżetowej; rodzaje sprawozdań w urzędach gmin/miast i ich dokumentowanie w ramach JRWA.
 • Organizacja przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną w JST:
  1. Organizacja komunikacji urząd gminy/miasta a jednostki organizacyjne, zoz-y, instytucje kultury, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie,
  2. Warunki techniczne dla sprawozdań, wymagania ESP, podpis elektroniczny, formularze elektroniczne,
  3. Weryfikacja dokumentacji dot. sprawozdań, harmonogram wdrożeń, wsparcie,
  4. Przykładowe problemy i rozwiązania.
 • Dokumentowanie spraw dla sprawozdań elektronicznych.
Jolanta Rybińska
(Urząd Miasta Łodzi)
11:10 Wykład: Akta spraw w postępowaniu administracyjnym (podatkowym) a zarządzanie dokumentacją w świetle wymagań Instrukcji kancelaryjnej
 • Sprawa, akta sprawy, postać dokumentu, sposoby doręczania dokumentu – wprowadzenie do problematyki
 • Dokumentowanie postępowania administracyjnego (podatkowego) w systemie tradycyjnym i systemie EZD
 • Udostępnianie akt sprawy
 • Postępowanie odwoławcze – przekazywanie akt sprawy
 • Postępowanie sądowo administracyjne – przekazywanie akt sprawy
 • Przechowywanie, porządkowanie i zabezpieczanie akt spraw (archiwizacja) – co wolno archiwistom?
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), archiwistyki i prawa archiwalnego)
12:20 Przerwa na lunch
12:50 Wykład i dyskusja: Ewidencja ludności i dowody osobiste - realizacja wymagań w zakresie dokumentowania spraw papierowych i elektronicznych
 • Nowe przepisy - ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych, które wchodzące w życie 1 marca 2015 r, zmieniają wymagania z zakresie dokumentowania spraw:
  1. związanych z nadawaniem numeru PESEL,
  2. dotyczących wykonywania obowiązku meldunkowego,
  3. wydawania, wymiany i unieważniania dowodu osobistego,
  4. dokumentowanie spraw realizowanych w ramach odmiejscowionych usług
 • Uwarunkowania związane z uruchomienie Systemu Rejestrów Państwowych (obejmującego m. in. rejestr PESEL, rejestr dowodów osobistych i rejestr stanu cywilnego):
 • dokumenty elektroniczne przekazywane do systemu rejestrów – w szczególności rejestracja zdarzeń i zmian w rejestrze PESEL dokonywana przez kierownika USC,
 • dokumentowanie spraw związanych z usuwaniem stwierdzonych niezgodności w rejestrach.
Jan Krzysztof Wojtala
(Analityk, Technika IT S.A)
13:30 Wykład: Faktury elektroniczne - warunki przyjęcia, rejestrowania, udostępniania
 • E-faktury – otoczenie prawne.
 • Definicja e-faktury.
 • Zgoda na e-fakturę a weryfikacja autentyczności jej pochodzenia.
 • Zasady wystawiania e-faktur.
 • Zasady dostarczania e-faktury.
 • Weryfikacja poprawności elektronicznego dokumentu.
 • Zasady rejestracji i ewidencji e-faktury.
 • Przechowywanie i archiwizowanie e- faktur.
 • Status zeskanowanego dowodu księgowego w prawie polskim.
 • Korzyści z fakturowania elektronicznego.
 • E-faktury a zamówienia publiczne w świetle prawa unijnego.
 • Porady praktyka.
Jacek Zgutczyński
(Starszy specjalista ds. obsługi systemów EZD i SENTE oraz koordynacji budżetowania w układzie zadaniowym)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład i dyskusja: Postępowanie z dokumentacją z wyborów samorządowych
 • Pojęcie dokumentacji z wyborów
 • Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją z wyborów
 • Zakres stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Zakres odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego.
 • Wartość archiwalna i czas przechowywania dokumentacji z wyborów
 • Przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji z wyborów
 • Procedura brakowania dokumentacji z wyborów
 • Przekazywanie dokumentacji z wyborów stanowiącej materiały archiwalne do archiwów państwowych
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), archiwistyki i prawa archiwalnego)
16:00 Zakończenie Forum, wręczenie Certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78