centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXI seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO
ZNACZENIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY WDRAŻANIU NOWYCH TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Warszawa, 10.09.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

10 września 2015 r.
10:00 Wykład: Wspomaganie decyzji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem GIS:
 • Współczesne koncepcje zarządzania kryzysowego.
 • Model systemu zarządzania kryzysowego.
 • Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
 • Koncepcja ekspertowego systemu wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem GIS.
 • Przykłady wykorzystania GIS w systemach zarządzania kryzysowego.
 • Skuteczność zarządzania kryzysowego; wpływ ICT.
ppłk dr inż. Krzysztof Żwirek
(starszy specjalista w Zakładzie Analiz Systemowych i Prognozowania Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej)
11:00 Wykład: Koordynacja działań oraz zmiany w standardowych procedurach operacyjnych Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
 • koordynacja działań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w fazie reagowania,
 • przepływ informacji pomiędzy podmiotami zarządzania kryzysowego, w tym rola i zadania Centralnej Aplikacji Raportującej,
 • zmiany w procedurach operacyjnych KPZK, m.in. działania w przypadku masowego napływu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, procedura obiegu informacji pomiędzy krajowymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego czy procedura organizacji ewakuacji obywateli polskich spoza granic kraju.
Grzegorz Świszcz
(Szef Centrum Operacyjno-Analitycznego Biura Analiz i Reagowania, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Rola i znaczenie organów administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym:
 • Wprowadzenie.
 • Administracja rządowa
  1. Administracja rządowa szczebla centralnego:
   1. Urząd Prezydenta
   2. Rada Ministrów
  2. Administracja rządowa szczebla wojewódzkiego:
   1. Urząd Wojewody
   2. Wojewódzka administracja zespolona
   3. Organy administracji niezespolonej
 • Administracja samorządowa:
  1. Administracja samorządowa szczebla wojewódzkiego
  2. Administracja samorządowa szczebla powiatowego
  3. Administracja samorządowa szczebla gminnego (miejskiego)
 • Zakończenie.
prof. dr hab. Józef Stępak
(kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)
13:10 Wykład: Ochrona cywilna w administracyjnym systemie zarządzania kryzysowego:
 • Teoretyczne aspekty obrony cywilnej (tzw. wymiary postrzegania OC).
 • Prawno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania Obrony Cywilnej w administracji publicznej.
 • Możliwości działania OC (w ujęciu legislacyjnym, organizacyjnym, logistycznym, szkoleniowym).
 • Propozycja modyfikacji działania OC w świetle obiektywnie obserwowanych trudności w jej funkcjonowaniu.
dr Paweł Szmitkowski
(kierownik Pracowni Reagowania Kryzysowego, Instytutu Nauk Społecznych UP-H w Siedlcach)
13:50 Przerwa na kawę
14:10 Case study: Wykorzystanie GIS w projektowaniu systemu ratowniczego na poziomach gminy, powiatu i województwa. Uniwersalny Moduł Mapowy w Systemie Powiadamiania Ratunkowego - stan, istota i zasady współpracy.
Projektowanie systemu ratowniczego ma na celu jego optymalne działanie ukierunkowane bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli danej społeczności. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii pozwala na połączenie wysiłku różnych służb, straży i inspekcji prowadząc tym samym do osiągnięcia efektu synergii. Spójne wykorzystanie posiadanego potencjału, jednakowe procedury działania, określenie odpowiedzialności za działania, a także planowanie w oparciu o wiarygodne dane, usprawnią system ratowniczy, podnosząc realne bezpieczeństwo obywateli. Wynika to z potrzeby kompleksowej analizy i oceny zagrożeń oraz ryzyka, a także zastosowania odpowiednich rozwiązań funkcjonalnych, systemowych, logistycznych oraz profilaktycznych.
Dzięki danym historycznym oraz zaawansowanym algorytmom można także określić poziom ryzyka, w tym ryzyka zredukowanego, i w odpowiedni sposób zarządzać systemem ratowniczym.
Brak narzędzia do wspomagania projektowania systemu ratowniczego sprawia, że system ten może funkcjonować w sposób mniej efektywny. Jednolite kryteria pozwalające na określenie występujących na danym obszarze zagrożeń i ryzyk, oprogramowanie pozwalające na dostęp do danych, możliwość szybkiego transferu informacji i wykorzystania potencjału, spowodują wzrost możliwości skutecznej reakcji na zagrożenia, nie dopuszczając do pojawiania się sytuacji kryzysowych.
dr inż. Paweł Kępka
(kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
14:50 Wykład: Techniki satelitarne w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym
 • Emergency Management Service – serwis programu Copernicus dostarczający zobrazowań satelitarnych dla zarządzania kryzysowego,
 • działalność ośrodków zagranicznych przetwarzających dane satelitarne na przykładach ZKI (Niemcy) i SERTIT (Francja),
 • przykłady produktów Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN,
 • usługa publiczna o regulowanym dostępie (PRS) – serwis europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo dla organów administracji państwowej oraz władz odpowiedzialnych za ochronę cywilną i bezpieczeństwo narodowe,
 • środowisko wymiany informacji między uczestnikami procesu zarządzania kryzysowego,
 • demonstracja łączności satelitarnej Inmarsat i aplikacji wykorzystujących dane satelitarne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa.
dr inż. Anna Foks-Ryznar
(Centrum Badań Kosmicznych PAN)
15:30 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78