centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT


ASPEKTY PRAWNE ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W UCZELNIACH WYŻSZYCH I INSTYTUTACH BADAWCZYCH
Warszawa, 12.02.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marta Grzebalska

Marta Grzebalska

Radca prawny, ekonomista, absolwentka Instytutu Prawa oraz Instytutu Informatyki w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie. Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem nabytym m.in. w Biurze Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, a także, jako zamawiający w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w firmie informatycznej. Praktyczne doświadczenie w zakresie zamówień publicznych zdobyła jako pracownik podmiotu specjalizującego się we wszechstronnym doradztwie zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i na etapie wykonywania zamówień. Pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współautor wielu publikacji dziedzinowych, w tym m.in. dotyczących rodzajów dokumentów żądanych przez zamawiających w zamówieniach publicznych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych.

Prelegenci | Hubert Izdebski

Hubert Izdebski

Hubert Izdebski

Radca prawny, adwokat; profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Dyrektor Instytutu Prawa; do 1.10.2015 r. prof. zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1994-98; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2003 r.); wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, m in. we Francji, Szwajcarii, W. Brytanii i USA; autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego (w tym komentarzy do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy o fundacjach i prawa o stowarzyszeniach, oraz Kodeksu cywilnego); od1991 r. zaangażowany w prace – w których uczestniczyli też pozostali Partnerzy- nad reformą administracji publicznej, w szczególności reformą „centrum rządu” (1991-93),kształtowaniem nowego ustroju Warszawy (1993-94), reorganizacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1993-94) i reformą centrum gospodarczego i administracyjnego Rządu (1995-97), ekspert OECD w zakresie zarządzania publicznego; autor lub współautor wielu aktów normatywnych; członek Polskiego Towarzystwa Legislacji;

Prelegenci | Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Prelegenci | Tomasz Krzyżanowski

Tomasz Krzyżanowski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, British Centre for English Legal Studies Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe z zamówień publicznych). Ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem nabytym m.in. w Biurze Inwestycji i Zamówień Kancelarii Sejmu oraz w kancelariach prawnych. Praktyczne doświadczenie w zakresie zamówień publicznych zdobył jako pracownik podmiotu specjalizującego się we wszechstronnym doradztwie dla zamawiających i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i na etapie wykonywania zamówień. Pełnomocnik stron w postępowaniach sądowych oraz odwoławczych przed Krajową Izba Odwoławczą. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Prelegenci | Wojciech Kulis

Wojciech Kulis

Wojciech Kulis

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie własności intelektualnej. Reprezentuje klientów, prowadząc postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym RP oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Ma również bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa autorskiego, czynów nieuczciwej konkurencji oraz zamówień publicznych. Autor publikacji Samodzielna znacząca pozycja rynkowa w nowym Prawie telekomunikacyjnym [w:] Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, nr 3/2005 oraz Promocja towarów a zakaz praktyk ograniczających konkurencję [w:] Prawo reklamy i promocji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i The Catholic University of America oraz International Legal Studies Programme Wydziału Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. Zastępca Przewodniczącego Zarządu międzynarodowej organizacji Licensing Executives Society (LES) zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz różnych formami transferu własności intelektualnej. W latach 2003–2007 doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prelegenci | Andrzej Siemaszko

Andrzej Siemaszko

Ekspert w zakresie polityki naukowej i technologicznej oraz polityki regionalnej i spójności UE. pracujący w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W latach 1999 – 2014 pełnił funkcję Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE odpowiedzialnego za przygotowanie polskich partnerów do uczestnictwa w 5., 6., i 7. Programie Ramowym UE oraz w Programie Ramowym HORYZONT 2020. Nadzorował pracę Sieci KPK liczącej ok. 200 jednostek naukowych i przedsiębiorstw.
W latach 1991-94 pracował w projekcie europejskim Brite/Euram w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie. Od tego czasu uczestniczył z sukcesem w około 80 projektach europejskich w 3. – 7. Programie Ramowym UE. Był delegatem i ekspertem w wielu Komitetach Programowych (Growth, Structuring ERA, Integrating and Strenghtening ERA, Cooperation, Regions of Knowledge, NCP Coordinators). Uczestniczył w programowaniu 6. i 7. Programu Ramowego UE. W latach 2006-7 pracował jako ekspert prof. Jerzego Buzka, - posła sprawozdawcy ds. 7. Programu Ramowego. W latach 2003-2006. pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w programowaniu i implementacji funduszy strukturalnych w Polsce. W latach 2003-2004 uczestniczył w przygotowaniu Sektorowego Programu Operacyjnego “Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” oraz przygotowywał Narodowy Program Rozwoju na lata 2007-2013. Aktywnie uczestniczył w rozwijaniu infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy – centrów doskonałości, centrów zaawansowanych technologii i klastrów technologicznych. Dr Siemaszko aktywnie uczestniczył w rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji (RIS), budowie Regionów Wiedzy i regionalnych klastrów. Jest współautorem podręcznika „Jak zostać regionem wiedzy?” pod redakcją Jerzego Buzka. Dr Siemaszko był inicjatorem tworzenia Polskich Platform Technologicznych (PPT). Obecnie zaangażował się w tworzenie Polskiego Instytutu Technologii – wirtualnego instytutu integrującego polską sferę B+R. Pełni w nim funkcję Sekretarza Generalnego.
A. Siemaszko uzyskał doktorat w dziedzinie mechaniki konstrukcji i jest autorem ponad 50 publikacji naukowych.

Prelegenci | Michał Żukowski

Michał Żukowski

Radca prawny, Kierownik Działu Prawnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Specjalizuję się w zagadnieniach prawnych finansowania badań naukowych i prac rozwojowych, były pracownik renomowanych warszawskich kancelarii i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat tegorocznej edycji programu „Rising Stars Prawnicy-Liderzy jutra" organizowanego przez Lexis Nexis i Dziennik Gazetę Prawną.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78