centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Warszawa, 14.12.2016 Koordynator: Paulina Solińska

Cel szkolenia:
Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację sektora publicznego podlegającą ponownemu wykorzystywaniu, ułatwić zastosowanie właściwego trybu udostępnienia informacji sektora publicznego i odróżnienie go od dostępu do informacji publicznej, określenie warunków ponownego wykorzystywania, dokonania oceny, co do możliwości żądania opłaty. Wiedza zdobyta podczas szkolenia ma usprawnić realizację zasady udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, zapobiegać bezczynności, a także rozwiązać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania. Uczestnik dowie się kiedy można odmówić zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w jakie warunki ponownego wykorzystywania można określić, kiedy wydaje się decyzję administracyjną, a w jakich sytuacjach do wnioskodawcy kieruje się ofertę.

Adresaci szkolenia:
Osoby zaangażowane w udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz udostępnianie informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, w organach państwowych, państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w obrębie innych podmiotów zobowiązanych do udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania z wyłączeniem muzeów, bibliotek i archiwów.

Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Trener:
dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi zapewniającym m.in. obsługę Rady Miejskiej w Łodzi oraz doradztwo metodyczne w zakresie ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej prawa konstytucyjnego i prawa ustroju samorządu terytorialnego oraz członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie dostępu do informacji publicznej oraz prawie samorządu terytorialnego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady w kilku wyższych uczelniach, a także seminaria i szkolenia. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015).

Czas trwania szkolenia:
6 godzin od 10:00 do 16:00

PROGRAM

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - zagadnienia wstępne

 1. Podstawa prawna ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 2. Zakres pojęcia: "informacja sektora publicznego"
 3. Zakres pojęcia "ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego"

Zakres podmiotowy ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Podmioty zobowiązane i wyłączenia podmiotowe
 2. Podmioty uprawnione

Ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Zakres ograniczeń wynikający z art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 2. Ograniczenia ze względu na tajemnice ustawowo chronione
 3. Ograniczenia ze względu na prywatność i ochronę danych osobowych
 4. Ograniczenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy
 5. Ograniczenia ze względu na uprawnienia z zakresu własności intelektualnej oraz ze względu na własność depozytów

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 1. Zasada niewyłączności
 2. Dopuszczalność wprowadzania ograniczeń korzystania z informacji
 3. Sposoby udostępnienia
 4. Zakres informacji o ponownym wykorzystywaniu na stronie podmiotowej BIP zobowiązanego

Warunki ponownego wykorzystywania

 1. Zasada bezwarunkowego udostępniania lub przekazywania informacji
 2. Dopuszczalność określenia warunków
 3. Zakres warunków

Określanie opłat za ponowne wykorzystanie

 1. Zasada bezpłatnego udostępniania lub przekazywania informacji
 2. Przesłanki nałożenia opłaty
 3. Forma nałożenia opłaty
 4. Weryfikacja opłaty

Wnioskowy tryb przekazywania informacji sektora publicznego

 1. Przesłanki zastosowania trybu wnioskowego
 2. Warunki formalne wniosku
 3. Usuwanie braków formalnych wniosku
 4. Rozpatrywanie wniosku
 5. Odmowa zgody na ponowne wykorzystanie informacji
 6. Oferta, sprzeciw od oferty, przyjęcie oferty

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78