centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
RACHUNKI UŚPIONE PO 1 LIPCA 2016 R.
NOWE ROZWIAZANIA
Warszawa, 12.05.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

Cel:
Celem szkolenia jest prezentacja nowych rozwiązań dotyczących „rachunków uśpionych” z perspektywy praktycznej, ale z uwzględnieniem wątków prawno-porównawczych i dotychczasowego dorobku związane z dziedziczeniem praw.

Adresaci:
- Pracownicy banków odpowiedzialni za produkty depozytowe (rachunki bankowe).
- Pracownicy działów prawnych i compliance zajmujący się rachunkami bankowymi osób fizycznych.
- Osoby odpowiedzialne za relacje z klientami indywidualnymi w bankach i podmiotach współpracujących z bankami.
- Pracownicy organów regulujących funkcjonowanie rynku usług finansowych

Szkolenie poprowadzi: r. pr. dr Piotr Bodył Szymala

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maximum 20 osób.

PROGRAM

I. Potrzeba uregulowania wpływu śmierci posiadacza rachunku na zawartą umowę.

II. Elementy prawno-porównawcze, czyli dysponowanie przez instytucje finansowe aktywami po śmierci klienta w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Belgii oraz innych wybranych państwach (wzmianka).

III. Nowe rozwiązania dotyczące „zapisu na wypadek śmierci”, w tym nowe obowiązki banków:

 1. W stosunku do nowych umów rachunku bankowego
 2. W stosunku do już zawartych umów rachunku bankowego

IV. „Uśpiony rachunek”:

 1. Definicja legalna „uśpionych rachunków”, w tym także zagadnienia dotyczące rachunków wspólnych, powierniczych i innych.
 2. Uznanie rachunku bankowego za „rachunek uśpiony” i skutki z tego wynikające, w tym zwłaszcza „rozwiązanie umowy”.
 3. Wpływ braku „aktywności” na uznanie rachunku za „uśpiony”.
 4. Badanie przyczyn braku „aktywności” przez bank, w tym weryfikacja w bazie PESEL (innych bazach).

V. Obowiązki informacyjne banku związane z brakiem „aktywności”, poprzedzające uznanie rachunku za „uśpiony”.

VI. Dostęp prowadzącego rachunek do informacji o śmierci posiadacza rachunku.

VII. Tajemnica bankowa i tajemnica zawodowo a nowa regulacja o „uśpionych rachunkach”:

 1. Tryb i zasady dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową przez osobę, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku.
 2. Tytuł prawny do spadku po współposiadaczu rachunku a tajemnica bankowa co do danych o pozostałych współposiadaczach.

VIII. Poszukiwanie rachunków bankowych przez posiadaczy i spadkobierców

IX. Charakter, konstrukcja i zadania stawiane „Centralnej Informacji o rachunkach”:

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy „centralnej informacji”.
 2. Instytucja „zbiorczej informacji”.
 3. Tryb postępowania przed „Centralną informacją o rachunkach”, w tym opłaty z tym postępowaniem związane.
 4. Zasady funkcjonowania systemu Ognivo

X. Fundusz Środków Nieodebranych – w zamyśli i w modelach obowiązujących w innych państwach.

 1. Zakres aktywów zarządzanych przez FŚN.
 2. przeniesienie wierzytelności na FŚN, w tym obowiązki informacyjne z tym związane oraz waloryzacja tych wierzytelności.
 3. Zakres odpowiedzialności FŚN i „zwolnienie” z odpowiedzialności banków i SKOK’ów.
 4. Przeznaczenie środków FŚN.

XI. Relacje banku i gminy dziedziczącej po posiadaczu rachunku

XII. Reguły wejścia w życie nowych rozwiązań z dniem 1 lipca 2016r.:

 1. W odniesieniu do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych.
 2. W odniesieniu do rachunków lokat terminowych o charakterze oszczędnościowym (rolowanych).
 3. W odniesieniu do trwających umów terminowych.

XII. Postępowanie wobec umów rachunku zawartych na czas oznaczony, które wygasły przed dniem wejścia w życie nowej regulacji.

XIII. Dyskusja

Ramowy harmonogram szkolenia:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatu
(przez cały czas trwania szkolenia będą dostępne napoje ciepłe i zimne oraz drobne przekąski)

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78