centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
27 FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Warszawa, 10-11.05.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci |Gabriela Bar

Gabriela Bar

Gabriela Bar

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii (środki komunikacji elektronicznej, handel elektroniczny), prawie własności intelektualnej oraz prawie handlowym. Kieruje działem TMT, IP & Data protection w kancelarii Szostek_Bar i Partnerzy. Długoletni współpracownik naukowy Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego wykłada przedmioty związane z prawem nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń, doradztwa związanego z nabywaniem portfeli wierzytelności i ich wyceną (badania due diligence), obrotu wierzytelnościami, w tym nabywania i obsługi wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne oraz przenoszenia zabezpieczeń na cesjonariusza. W 2006r. była głównym współtwórcą Działu Prawnego ds. Wierzytelności Korporacyjnych w Kancelarii Prawnej RAVEN Krupa & Stańko S.k. (Grupa Kapitałowa KRUK S.A.), a przez następne lata zarządzała tym Działem.

Prelegenci |Radosław Kapułka

Radosław Kapułka

Radosław Kapułka

Radca Prawny (wpis nr WR/WR/2146 na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu). Absolwent wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W toku dotychczasowej kariery zawodowej doradzał głównie podmiotom korporacyjnym działającym na rynkach regulowanych, w tym w szczególności bankom i funduszom inwestycyjnym oraz przedsiębiorstwom z branży farmaceutycznej i energetycznej. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Biegle włada językiem angielskim, w tym również angielskim prawniczym. Specjalista i autor publikacji w zakresie związanym ze służebnością przesyłu i zagadnieniami związanymi z uzyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości podmiotów trzecich przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Prywatnie – fotograf amator, miłośnik kina i kibic piłki nożnej.

Prelegenci | Damian Klimas

Damian Klimas

Damian Klimas

Associate w kancelarii prawnej Szostek_Bar i Partnerzy, doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach pracy zawodowej zajmował się w szczególności świadczeniem bieżącej pomocy prawnej w dziale compliance międzynarodowej grupy kapitałowej z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Był również członkiem zespołu prawnego przygotowującego emisję obligacji korporacyjnych. Posiada znaczące doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, sporządzaniu umów, a także opinii prawnych. Prelegent na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, autor publikacji naukowych z zakresu prawa mediów elektronicznych, w tym umów licencji. Przygotowuje rozprawę doktorską o umowach SaaS.

Prelegenci | Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Prelegenci |Dariusz Podniesiński

Dariusz Podniesiński

Dariusz Podniesiński

Dariusz Podniesiński Ukończył Informatykę w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych oraz Administrację o specjalności e-administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej zawodowo zajmował się programowaniem oraz administrowaniem systemami informatycznymi w mieszanym środowisku sieciowym, a następnie utrzymywaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzaniem jakością w zakresie systemów skomputeryzowanych stosowanych w farmacji. Jako administrator bezpieczeństwa informacji tworzył i utrzymywał dokumentację danych osobowych dla dużego przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Jako pracownik Ministerstwa Rozwoju uczestniczył w projekcie CEIDG, a obecnie bierze udział w projekcie pn. „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji” gdzie aktualnie zajmuje się rozwojem i utrzymaniem Centrum Pomocy Przedsiębiorcy działającego w ramach serwisu Biznes.gov.pl. W projekcie odpowiada również za koordynację zadań związanych z tworzeniem i udostępnianiem szkoleń e-learning.

Prelegenci | Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Obecnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W latach 2010 - 2011 był Głównym specjalistą w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW (1993). Interesuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, a od 2010 MSWiA). Autor artykułów, a także aktywny uczestnik forów internetowych, związanych z archiwizacją dokumentów elektronicznych oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.

Prelegenci | Dariusz Szostek

Dariusz Szostek

Dariusz Szostek

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, partner zarządzający Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.
Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji, ze szczególnym uwzględnieniem podpisu elektronicznego. W przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji Rady Ministrów. Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Prelegenci | Michał Tabor

Michał Tabor

Michał Tabor

Expert, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Od 10 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.
Aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)
Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, Dyrektor Trusted Information Consulting. Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegenci |Anna Weber

Anna Weber

Anna Weber

Anna Weber- Obecnie kierownik projektu węzeł krajowy w Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2011 r związana z Systemem Rejestrów Państwowych w MSWiA. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Zainteresowania to bieganie, crossfit.

Prelegenci | Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyk szerokiego zastosowania informatyki w administracji. Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej praktycznymi zastosowaniami. Doświadczenie w zakresie informatyzacji administracji zdobywał w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Od 1994 roku zajmował się informatyzacją Urzędu Miasta Częstochowy (UMC), pełniąc funkcję Informatyka Miejskiego. Kierowany przez niego zespół skutecznie wprowadzał do praktyki administracji publicznej rozwiązania informatyczne, nagradzane i stanowiące wzory do naśladowania.
W 2005 roku UMC zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki w kategorii administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej (konkurs Teleinfo – pisma profesjonalnych użytkowników informatyki i telekomunikacji). UMC był dwukrotnie finalistą konkursu Lider Informatyki (organizowanego przez tygodnik Computerworld) i laureatem tej nagrody w roku 2007. W tym samym roku UMC zdobył Złotą @ i międzynarodową nagrodę EuroCrest Award.
Nauczyciel akademicki, były pracownik Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Prelegenci |Zbigniew Woźniak

Zbigniew Woźniak

SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE W WYDZIALE I CYWILNYM; ADIUNKT W KATEDRZE PRAWA CYWILNEGO, POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ KOMPARATYSTYKI PRAWA PRYWATNEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO; UKOŃCZYŁ STUDIA PRAWNICZE NA WYDZIALE PRAWA, EKONOMII I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WROCŁAWKIEGO W 1999 R.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Partnerzy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78