centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VI FORUM INSTYTUCJI KULTURY
INSTYTUCJE KULTURY A SAMORZĄDY TERYTORIALNE
UWARUNKOWANIA PRAWNE, FINANSOWE, TECHNOLOGICZNE
Warszawa, 19.11.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

19 listopada 2015 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu.
10:10 Wykład: Wydatki samorządu terytorialnego na kulturę oraz na organizacje pozarządowe. Współpraca organizacji pozarządowych z publicznymi instytucjami kultury.
Z punktu widzenia postulatów dotyczących budowania „małych ojczyzn”, rozwoju lokalnej tożsamości, kapitału społecznego czy poczucia wspólnoty, kultura jest być może jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych w Polsce. W praktyce, wydaje się jednak jednym z zadań najbardziej zaniedbywanych, a w każdym razie podlegających pewnej labilności. W obliczu braku zewnętrznych źródeł finansowania oraz jasno określonych zobowiązań dotyczących minimalnego „standardu”, zakresu czy dostępności tego rodzaju usług – a także roli, jaką w jej świadczeniu miałyby odgrywać samorządy – staje się ona (podobnie jak sport) pierwszym obszarem, w którym poszukuje się oszczędności. Analiza dostępnych danych o dynamice lokalnych finansów sugeruje pewne trudności z jasnym zdefiniowaniem tego obszaru i „zmieszczeniem” go w istniejącym systemie klasyfikacji finansów publicznych. Sugeruje także, że kultura jest przez samorządy definiowana głównie jako rodzaj działalności misyjnej, która nie podlega długofalowemu planowaniu: jest „dokrawana” na miarę dostępności środków finansowych, ale nie ma się bilansować. Nie jest też jasne, do czego ma prowadzić – choć bywa traktowana jako element lokalnych strategii rozwoju, to tylko w kategoriach instrumentalnych – jako narzędzie (np. sposób na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej lub turystycznej), nie jako cel sam w sobie. To nieokreślenie kultury jako domeny polityki publicznej ma jednak swoje dobre strony: jest ona bowiem naturalnym poligonem dla eksperymentów związanych z otwieraniem się samorządów lokalnych na współpracę z lokalnymi organizacjami i inicjatywami.
Jan Herbst
(Dyrektor ds. badań, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
11:00 Wykład: Instytucje kultury w polityce lokalnej i regionalnej samorządów:
Wykład będzie podzielony na dwa główne obszary: (1) Ulokowanie i rola instytucji kultury w polityce lokalnej/regionalnej; oraz (2) Model kooperacji samorządów lokalnych z instytucjami kultury. Jego głównym celem będzie nakreślenie ekonomiczno-zarządczego tła funkcjonowania instytucji kultury na poziomie samorządowym w Polsce.
Słuchaczom zaprezentowana zostanie praktyczna strona prowadzenia polityki kulturalnej przez JST – najczęściej stosowane rozwiązania, dobre i złe praktyki. Wychodząc od najnowszych badań oraz najważniejszych danych finansowych, pokazany zostanie rozkład akcentów stosowanych przez władze lokalne i regionalne przy prowadzeniu polityki kulturalnej. Finalnie, posłuży to omówieniu modeli współpracy (/zarządzania) występujących pomiędzy samorządami a instytucjami kultury.
 • Ulokowanie i rola instytucji kultury w polityce lokalnej/regionalnej:
  1. Po co nam instytucje kultury w gminie / mieście / regionie?
  2. Dlaczego i czy w ogóle powinniśmy pytać „po co”?
  3. Czym są instytucje kultury z punktu widzenia ich funkcji? Refleksja nad misją i formą obecnych instytucji kultury.
 • Model kooperacji samorządów lokalnych z instytucjami kultury:
  1. Lokalne programy i strategie rozwoju - od partnerskiej kooperacji do hierarchicznego modelu zlecania zadań.
  2. Jak samorządy kształtują politykę kulturalną (aktywne działanie vs rozwojowy dryf)?
  3. Narzędzia polityki kulturalnej – czy samorząd może działać aktywnie i nie naruszać autonomii instytucji?
Łukasz Maźnica
(Wiceprezes Zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Relacje pomiędzy administracją a instytucjami kultury. Autonomia Instytucji kultury w warunkach podporządkowania formalnego władzom samorządowym. Samodzielność decyzyjna dyrektorów (kierownictwa) instytucji kultury.
 • Autonomia instytucji kultury a interwencjonizm państwa – pojęcie autonomii w państwie dobrobytu.
 • Niezależność artystyczna a polityka kulturalna – kompetencje samorządu terytorialnego jako organizatora instytucji.
 • Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji kultury – sfery zależności i niezależności od organizatora.
 • Samorządowe strategie rozwoju kultury – deklaratywne wizje czy realne zmiany w kulturze?
Mariusz Wróbel
(dyrektor Silesia Film, b. dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury)
13:15 Wykład: Zasady mecenatu państwa nad kulturą a współpraca jednostek kultury z władzami samorządowymi:
 • Idea i koncepcja mecenatu państwa (mecenatu publicznego) nad kulturą.
 • Realizowanie mecenatu publicznego w Polsce.
 • Działania mieszczące się w zakresie mecenatu publicznego.
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu działalności kulturalnej.
 • Mecenat publiczny w kontekście działalności i zadań jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zasady współpracy podmiotów działających w obszarze kultury z władzami jednostek samorządu terytorialnego.
dr Joanna Hołda
(Lubelski Instytut Designu)
14:00 Przerwa
14:15 Wykład: Cyfrowe repozytoria dla instytucji kultury. Projekty- narzędzia-metody:
 • prawo autorskie i udostępnianie treści w repozytoriach cyfrowych,
 • realizacja idei otwartości w rozpowszechnianiu zasobów kulturowych,
 • promocja zasobów w sieci i współpraca z otwartymi serwisami internetowymi
 • sieciowe narzędzia do tworzenia repozytoriów,
 • interfejsy sieciowych repozytoriów kultury w kontekście komunikacji wizualnej,
 • przykłady repozytoriów małych instytucji kultury.
Łukasz Kowalski
(Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN)
15:00 Wykład i dyskusja: Instytucje kultury w systemie sprawowania władzy przez samorządy terytorialne.
Sędzia Jerzy Stępień
16:00 Zakończenie Forum.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78