szkolenie on-line

9
grudnia
2021

OCHRONA SYGNALISTÓW – NOWE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW DYREKTYWY 2019/1937 I PRAWA KRAJOWEGO

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie sygnalistów, zacznie obowiązywać już 17 grudnia 2021 roku. Przewiduje ona wiele nowych obowiązków. Wymaga od firm i instytucji przeglądu dotychczasowych i wprowadzenia nowych praktyk, które muszą zapewnić prewencję i nadzór nad nadużyciami, nieprawidłowościami oraz ich sygnalizowaniem. Zgodnie z opublikowanymi założeniami do ustawy odpowiednie procedury wdrożyć musi cały sektor administracji publicznej oraz firmy zatrudniające więcej niż 50 osób. Dla tych wszystkich podmiotów oznacza to obowiązek stworzenia i wdrożenia całkowicie nowych procedur wewnętrznych określających zasady ochrony sygnalistów, uruchomienie kanałów wewnętrznych niezbędnych do zgłaszania naruszeń przez sygnalistę, gwarantujących mu bezpieczeństwo przed negatywnymi konsekwencjami dokonania takiego zgłoszenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawne wdrożenia rozwiązań prawnych dot. ochrony sygnalistów.

Szkolenie poprowadzi:
Magdalena Czaplińska – radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.

Czas trwania szkolenia: od godz: 10:00 do ok. 16:00

Program

 1. Instytucja sygnalisty.
  • pojęcie sygnalisty
  • przegląd aktów prawnych regulujących zagadnienia sygnalizowania nieprawidłowości
 2. Zakres przedmiotowy Dyrektywy i projektu ustawy
  • pojęcie naruszenia
  • interes publiczny
  • wyłączenia stosowania
 3. Zakres podmiotowy Dyrektywy i projektu ustawy
  • pracownik
  • inne podmioty podlegające ochronie
  • kontekst wykonywania pracy i jego skutki prawne
 4. Formy dokonywania zgłoszeń
  • wewnętrzny kanał
  • zewnętrzny kanał
  • ujawnienie publiczne
 5. Podstawy dokonywania zgłoszeń
  • zakres zgłoszenia
  • forma zgłoszenia
 6. Wdrożenie procesu sygnalizacji nieprawidłowości w organizacji
  • wymogi formalnoprawne
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi
 7. Obowiązki odbiorców zgłoszenia
  • przegląd procedur
  • obowiązki informacyjne
  • obowiązki organizacyjne
 8. Prowadzenie rejestru zgłoszeń
  • forma rejestru
  • zakres przedmiotowy
  • obowiązki dokumentacyjne
 9. Rozpoznawanie zgłoszeń
  • tryb rozpatrywania zgłoszenia
  • procedura rozpatrywania zgłoszenia
  • obowiązki organizacyjne
 10. Skutki prawne zgłoszeń i działania następcze
  • etapy rozpatrzenia zgłoszenia
  • informacje zwrotne
  • terminy
 11. Minimalne normy ochrony dla osób dokonujących zgłoszeń
  • warunki objęcia ochroną
  • zakres ochrony
 12. Działania odwetowe i środki ochrony prawnej
  • działania bezpośrednie i działania pośrednie
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 13. Obowiązki pracodawcy w związku z wdrożeniem systemu zgłaszania naruszeń
  • omówienie obszarów regulacji w powiązaniu z ochroną praw pracowniczych
  • ryzyko dotyczące niekorzystnego traktowania
  • zbieg roszczeń
 14. Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń
  • status administratora i jego konsekwencje prawne
  • zakres przetwarzania danych przy zgłaszaniu naruszeń
  • organizacja przetwarzanie danych osobowych przy zgłaszaniu naruszeń
 15. Odpowiedzialność
  • warianty podmiotowe odpowiedzialności
  • przesłanki odpowiedzialności

Magdalena Czaplińska

Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się wdrożeniami i audytami systemu ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Współpracuje z IOD wyznaczonymi m.in. w placówkach medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Autorka publikacji w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji oraz w Magazyn ODO, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.