forum

6
kwietnia
2022

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE SĄDOWYM

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI
W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływają na organizację systemu ochrony danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej, ale także licznych podmiotów, które działają w obrębie sektora sądowego – kuratorów, biegłych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych. Coraz więcej problemów dotyczy sfery cyberbezpieczeństwa - sądy, sędziowie i pracownicy sądów nie są wolni od cyberataków. Przeciwnie – w ostatnim okresie obserwujemy wzrost ich liczby. System ochrony danych osobowych w sądach charakteryzuje się dużą zawiłością w obszarze nadzoru – konieczne jest ustalenie, który organ, w jakich przypadkach sprawuje nadzór, jak rozgraniczyć kompetencje Prezesa UODO i prezesów właściwych sądów. W sądach także mamy do czynienia z koniecznością przeprowadzania analizy ryzyka naruszeń praw lub wolności osób fizycznych na zasadach określonych w RODO, dlatego niezbędne jest odpowiednie przeprowadzanie analiz ryzyka i prawidłowe ich udokumentowanie. W ostatnim czasie jedną z istotniejszych kwestii jest przygotowanie do wykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony sygnalistów. To zagadnienie blisko powiązane z ochroną danych osobowych, dlatego w trakcie Forum przyjrzymy się temu, w jaki sposób nowe obowiązki ochrony osób zgłaszających naruszenia i budowy adekwatnego systemu zgłaszania naruszeń i ich weryfikacji wpływają na wdrożony system ochrony danych osobowych.

Adresaci: inspektorzy ochrony danych wyznaczeni w sądach, pracownicy administracji sądowej odpowiadający za organizację i bezpieczeństwo, pracownicy sekretariatów sądów, kuratorzy, mediatorzy, biegli, oraz osoby, które działając na rzecz biegłych i mediatorów, odpowiadają za bezpieczeństwo i organizację ochrony danych osobowych.

Koordynator merytoryczny i prowadzenie obrad: dr Marlena Sakowska-Baryła

6 kwietnia 2022
09:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu.
dr Marlena Sakowska-Baryła
Część I
09:15 Aktualne cyberzagrożenia – na co zwrócić uwagę w sektorze wymiaru sprawiedliwości:
 • Wycieki danych osobowych i ich skutki.
 • Groźby karalne.
 • Kradzieże tożsamości.
 • Infekowanie złośliwym programowaniem.
dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska
(Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego UKSW, prokurator)
10:00 Przegląd orzecznictwa z zakresu ochrony danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości:
 • decyzje Prezesa UODO,
 • decyzja Krajowej Rady Sądownictwa,
 • orzeczenia sądów.
W wskazanym temacie przedstawione zostaną najważniejsze wnioski płynące z szeroko rozumianego orzecznictwa, co będzie praktycznym wsparcie administratorów danych oraz inspektorów ochrony danych.
Piotr Liwszic
(audytor wiodący normy ISO/IEC 27001, zarządza bezpieczeństwem informacji w tym informacji niejawnych)
10:45 Pytania i odpowiedzi.
11:00 Przerwa.
Część II
11:15 Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w sądownictwie powszechnym – ujęcie funkcjonalne:
 • Jak uregulować kwestie nadzoru nad przetwarzaniem danych do którego zobowiązany jest ich administrator wobec problemu ich wielości w sądach powszechnych.
 • Do kogo kierować skargi w razie naruszenia zasad ochrony danych w sądownictwie powszechnym.
 • Rola prezesa UODO w ramach nadzoru nad przetwarzaniem danych w sądach.
dr Krzysztof Wygoda
(radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego).
12:00 Zakres ochrony prywatności jednostki w toku postępowania:
 • Kto powinien chronić prywatność podmiotów postępowania sądowego.
 • Sposoby zagwarantowania prywatności.
 • Ochrona prywatności a publiczne rozpoznanie sprawy / posiedzenie przy drzwiach zamkniętych.
Ewa Haratym
(asystent sędziego)
12:45 Pytania i odpowiedzi.
13:00 Przerwa.
Część III
13:15 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości - praktyczne aspekty oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych w tym procesie:
 • Proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości - jeden z głównych czynności przetwarzania danych w sądach.
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka zgodnie z RODO jest często wyzwaniem.
 • Jak praktycznie przeprowadzić analizę ryzyka oraz zweryfikować czy stosowane techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa są adekwatne do ryzyka.
Mariola Więckowska
(Head of Innovation Technologies LexDigital)
14:00 Ochrona danych osobowych w systemie ochrony sygnalistów w sektorze sądowym:
 • Czy wdrożenie systemu ochrony sygnalistów wymaga nowych lub dodatkowych procedur.
 • Kto odpowiada za prawidłowe zorganizowanie procedur ochrony sygnalistów w kontekście ochrony danych osobowych w sądzie.
 • Jakie dokumenty sporządzić, aby zapewnić rozliczalność i uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych).
dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny
mec. Magdalena Czaplińska, radca prawny
(Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych)
14:45 Sesja pytań i odpowiedzi..
15:00 Zakończenie Forum

Magdalena Czaplińska

Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się wdrożeniami i audytami systemu ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Współpracuje z IOD wyznaczonymi m.in. w placówkach medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Autorka publikacji w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji oraz w Magazyn ODO, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk. Prokurator. Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.
Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Ewa Haratym

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk. Aktualnie jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UG. Jej zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się na szeroko pojętym prawie do prywatności i prawie do ochrony danych osobowych, a także prawie do prywatności dzieci. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w „ABI Expercie” i „World Scientific News”.

Piotr Liwszic

Wieloletni pracownik instytucji państwowych, w których odpowiadał m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym informacji niejawnych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Jako audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 posiada liczną praktykę w całościowych procesach zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym informacji niejawnych. Obecnie doradza w wielu długotrwałych i złożonych procesach wdrożenia zasad przetwarzania danych osobowych w organizacjach zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Prelegent na licznych konferencjach i warsztatach dotyczących ochrony danych osobowych. Autor praktycznej publikacji Inspektor Ochrony Danych – Praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz współautor praktycznego komentarza do ustawy wdrażającej dyrektywę DODO.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.
Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT, European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel oraz Data Ethics, AI and Responsible Innovation na The University of Edinburgh.
Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” oraz jest członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.

Krzysztof Wygoda

Specjalista, posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej zajmujący się kompleksowym doradztwem i obsługą prawną administratorów danych osobowych w sferze publicznej i prywatnej. Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. Prelegent i panelista kilkudziesięciu konferencji i kongresów. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych i dostępu do informacji a także współautor komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych oraz do ustawy o dostępie do informacji publicznej.