szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

13
lipca
2022

UMOWY Z PRACOWNIKAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI W IT – PROBLEMY PRAWNE W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ PRAWA AUTORSKIEGO I PREFERENCJI PODATKOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Rynek pracy w branży IT jest rynkiem bardzo wymagającym: oprócz trudności z samym pozyskiwaniem do organizacji odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, sporym wyzwaniem jest również prawidłowe ułożenie wzajemnych praw i obowiązków stron w ramach łączącej obie strony umowy. Sprawy dodatkowo nie ułatwiają z jednej strony wysokie wymagania co do treści zawieranych umów, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym zwłaszcza z przepisów prawa autorskiego), których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego i w niezbędnym zakresie przejścia praw do efektów pracy danego pracownika lub współpracownika. Z drugiej strony odpowiednia konstrukcja umowy daje możliwość korzystania z szeregu korzystnych rozwiązań podatkowych np. systemu rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu. W celu ułatwienia zrozumienia tej tematyki oraz doboru w praktyce optymalnych rozwiązań prawnych, proponujemy niniejsze szkolenie.

W ramach szkolenia zostaną omówione najważniejsze stosowane w obrocie rynkowym w branży IT rodzaje umów zawieranych z pracownikami lub współpracownikami, w tym zwłaszcza podstawowy podział na umowy o pracę oraz umowy o charakterze niepracowniczym (w tym współpraca w tzw. modelu b2b oraz pozyskiwanie specjalistów w ramach umów na tzw. „body leasing”) – ze wskazaniem najważniejszych wad i zalet poszczególnych rozwiązań. Omówione zostaną kluczowe aspekty w zakresie konstrukcji głównych rodzajów umów, ich elementów istotnych (w tym zwłaszcza postanowień zabezpieczających nabycie praw do efektów pracy pracowników i współpracowników), a także podstawowe ryzyka, wynikające z zastosowania danego modelu.

Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zabezpieczenia kluczowych interesów pracodawcy (nabywcy usług) wspólne dla wszystkich powyższych modeli: zabezpieczenie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa czy możliwość wprowadzenie do umów zobowiązań w zakresie zakazu konkurencji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o zasadach i możliwości zastosowania modelu rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu od pracy twórczej oraz korzystania z ulgi IP Box.

Szkolenie dedykowane dla:

 • dyrektorów i kierowników działów IT,
 • dyrektorów działów HR,
 • osoby odpowiedzialne za przestrzeganie procedur w zakresie danych osobowych, bezpieczeństwa IT oraz ochrony informacji poufnych,
 • adwokatów, radców prawnych i prawników wewnętrznych.

Szkolenie poprowadzą:
Radczyni prawna Agnieszka Wachowska, partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy spółka jawna, szefowa praktyki prawa IT
Radca prawny Marcin Ręgorowicz, senior associate w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy spółka jawna w zespole prawa IT

Czas trwania szkolenia: 09:30 – 14:30

 1. Przedstawienie głównych modeli współpracy z personelem i głównych typów umów (oraz ich podstawowych cech konstrukcyjnych):
  • umowa o pracę:
   • typowe cechy stosunku pracy,
   • wady i zalety współpracy z pracownikami IT w ramach umów o pracę,
  • umowy cywilnoprawne (w modelu b2b i nie-b2b):
   • wady i zalety współpracy z pracownikami IT w ramach umów o współpracę,
   • ryzyka związane z współpracą z współpracownikami w oparciu o umowy cywilnoprawne i umowy B2B,
   • o co należy zadbać współpracując z personelem IT w ramach umów cywilnoprawnych i umów B2B.
 2. Umowy na body leasing jako źródła pozyskania personelu IT:
  • typowe cechy umowy na body leasing personelu IT,
  • wady i zalety pozyskiwania współpracowników IT w ramach umów body leasingowych,
  • ryzyka prawne związane z zawieraniem umów na body leasing pracowników IT oraz sposoby ich ograniczania,
  • o co należy zadbać współpracując z personelem IT w ramach umów body leasing.
 3. Pracownik i współpracownik IT i prawo autorskie, czyli co należy do pracodawcy a co do pracownika?
  • Czym jest utwór? (praktyczne przykłady z orzecznictwa).
  • Czym są i w jakich przypadkach powstają utwory pracownicze? - różnice między osobami zatrudnionymi na umowę o pracę oraz pracującymi w ramach umowy zlecenia/o dzieło.
  • Zasady nabywania przez pracodawców praw do utworów pracowniczych i innych utworów.
  • Nabywanie praw do utworów tworzonych przez pracowników na prywatnym sprzęcie oraz poza czasem pracy pracowników.
  • Programy komputerowe jako szczególny rodzaj utworów pracowniczych – szczególne zasady nabywania przez pracodawców praw do programów komputerowych.
   • Czy kod źródłowy, dokumentacja, user story, itp. może być utworem?
   • Czy oprogramowanie zawsze jest utworem?
 4. Jak chronić informacje i know-how w przedsiębiorstwie?
  • Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak jest chroniona?
  • Ochrona danych poufnych przez pracowników – obowiązki wynikające z kodeksu pracy oraz innych ustaw.
  • Umowy o zachowaniu poufności z pracownikami.
  • Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony informacji przez pracowników (odpowiedzialność ustawowa i odpowiedzialność wynikająca z umów).
  • Regulacje i zasady wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
 5. Zakaz konkurencji w umowach z pracownikami i współpracownikami:
  • Różnica pomiędzy umowami o zakazie konkurencji a umowami o zachowaniu poufności.
  • Zakaz konkurencji w umowach o pracę:
   • Regulacje wynikające z kodeksu pracy.
   • W jakim zakresie i na jakich zasadach możliwy jest zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku o pracę?
   • W jakim zakresie i na jakich zasadach możliwy jest zakaz konkurencji po ustaniu trwania stosunku o pracę?
  • Zakaz konkurencji w umowach o współpracę :
   • Czy są jakieś ograniczenia w zawieraniu takich umów?
   • Czy zakaz konkurencji zawsze jest skuteczny?
  • Możliwość wprowadzania zakazów konkurencji do umów z pracownikami i współpracownikami w świetle przepisów prawa, w tym regulacji i zasad wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
 6. Możliwość rozliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów wśród pracowników IT:
  • Kto może stosować podwyższone 50% koszty?
  • Przesłanki zastosowania 50% kosztów: przepisy i ich interpretacja przez organy skarbowe oraz orzecznictwo sądowe – przegląd orzecznictwa.
  • Współtwórczość a możliwość rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów.
  • Przesłanki zastosowania 50% kosztów w praktyce:
   • Co należy zamieścić w umowach o pracę, aby móc rozliczać 50 % koszty uzyskania przychodów? – postanowienia dot. korzystania lub rozporządzenia prawami autorskimi.
   • Obowiązek wyodrębnienia honorarium autorskiego dla autora – czy zawsze konieczne do rozliczania 50 % kosztów?
   • Konieczność dokumentowania pracy twórczej – raporty i ewidencje.
   • Ewidencja czasu pracy – czy jest konieczna?
   • Jak nieobecności pracownika wpływają na rozliczanie dla niego 50% kosztów?
  • Modele organizacyjne występujące w praktyce stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
  • Zagrożenia i ryzyka związane ze stosowaniem 50% kosztów:
   • Odpowiedzialność płatnika za prawidłowe rozliczanie 50% kosztów.
   • Moment tworzenia listy płac i wypłaty pensji a możliwość ustalenia prawidłowych 50% kosztów.
   • Wydanie interpretacji podatkowej a zmiana stanu faktycznego, który został w niej przedstawiony.
 7. Możliwość rozliczania IP Box wśród współpracowników IT:
  • Kto może rozliczać IP Box.
  • Przesłanki zastosowania IP Box: przepisy i ich interpretacja przez organy skarbowe oraz orzecznictwo sądowe – przegląd orzecznictwa.
  • Przesłanki zastosowania IP Box w praktyce:
   • Co należy zamieścić w umowach o współpracę , aby móc rozliczać IP Box?
   • Obowiązek prowadzenie ewidencji.

Marcin Ręgorowicz

Radca prawny i Managing Associate w Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Partners. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej w zakresie branży IT i nowych technologii. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej wiodących polskich i międzynarodowych podmiotów przy zawieraniu oraz realizacji umów związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem zaawansowanych rozwiązań technologicznych i programistycznych.
Obsługuje projekty w pełnym spektrum modeli biznesowych (w tym wdrożenia rozwiązań SaaS, PaaS i IaaS, systemów ERP czy systemów opartych na technologii blockchain oraz rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji). Jako jeden z pierwszych prawników w Polsce specjalizuje się w obsłudze prawnej systemów programistycznych w modelu low-code / no-code. Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu prawa ochrony danych osobowych, postępowań sądowych oraz procesów due diligence związanych z przejęciami i przekształceniami spółek prawa handlowego.
Prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach branżowych. Regularnie publikuje artykuły o tematyce prawa nowych technologii i IT, w tym prawnych aspektów rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych pt. „Prawo własności intelektualnej” w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
Prawnik rekomendowany w międzynarodowym rankingu Legal500. Uzyskał certyfikat AgilePM Foundation w zakresie zarządzania projektami w metodykach zwinnych.

Agnieszka Wachowska

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT.
Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych, a także w rozwiązywaniu złożonych sporów IT.
Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Uznana prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach.
Rekomendowana i nominowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników (m.in. Legal 500 – jako Next Generation Lawyers, nominowana do Rising Stars w konkursie Gazety Prawnej). Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.