seminarium

24
kwietnia
2018

77 seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "ASPEKTY PRAWNE TECHNOLOGII BLOCKCHAIN ZASTOSOWANIA BIZNESOWE I PRAWNE ROZPROSZONYCH REJESTRÓW"

30 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

24 kwietnia 2018 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych:
 • podstawowe pojęcia i definicje
 • relacje pomiędzy technologia blockchain a kryptowalutami,
 • rozwiązania legislacyjne w USA,
 • rozwiązania regulacyjne w UE,
 • oddziaływanie polskiego prawa cywilnego i handlowego na rozwój technologii blockchain,
 • konieczność dostosowania polskiego prawa podatkowego dla potrzeb działalności gospodarczej w zakresie blockchain,
 • kanon dobrych praktyk podmiotów rynku walut cyfrowych
Dr hab. Konrad Zacharzewski
(Kierownik Katedry Prawa Handlowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
11:00 Wykład: Wykorzystanie koncepcji blockchain w realizacji zobowiązań umownych
 • Blockchain: najważniejsze cechy i kwalifikacja prawna.
 • Naturalne obszary wykorzystania blockchain.
 • Czy blockchain można/należy uregulować?
 • Czym jest inteligentna umowa?
 • Aplikacje inteligentnych umów.
 • Problematyka prawna tworzenia i wykorzystania inteligentnych umów.
 • Użyteczność inteligentnych umów z perspektywy konsumenckiej.
 • Kod programistyczny staje się prawem – konsekwencje.
Dr Maciej Hulicki
(Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego )
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: „Smart Contracts” – inteligentne kontrakty tworzone, monitorowane oraz egzekwowane za pośrednictwem protokołu blockchain.
Celem wykładu będzie zaprezentowanie możliwości oraz przykładowych zastosowań smart kontraktów. Wskażemy również podstawowe wyzwania, jakie smart kontrakty tworzą dla tradycyjnych systemów prawa.
 • Wprowadzenie do zagadnień prawnych związanych ze smart kontraktami o blockchainem.
 • Podstawowe wyzwania prawne:
  1. Prawo właściwe.
  2. Pierwszeństwo.
  3. Prawo jako kod.
  4. Autonomiczni agenci.
  5. Odpowiedzialność za błędy w kodzie.
  6. Problem „forków”
 • Metodologia tworzenia smart kontraktów.
 • Przykłady smart kontraktów.
 • Możliwości oraz ograniczenia smart kontraktów.
 • Wpływ smart kontraktów na prawo i zawód prawnika.
Krzysztof Wojdyło
(Kancelaria Wardyński i Wspólnicy)
13:30 Wykład: Prawne aspekty ICO (Inifial Coin Offering) oraz usług tworzonych na publicznych blockchainach.
 • Wykorzystanie blockchaina do tworzenia smart kontraktów.
 • Tokeny jako szczególny przykład zastosowania smart kontraktów.
 • ICO jako metoda finansowania z użyciem tokenów.
 • Tworzenie zdecentralizowanych usług na blockchainie.
 • Prawne aspekty tokenów, ICO oraz zdecentralizowanych usług.
Jacek Czarnecki, Blockchain Lowyer
Krzysztof Wojdyło, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład i konsultacje: Aspekty podatkowe walut cyfrowych i technologii blockchain
 • Kwalifikacja walut cyfrowych i tokenów dla potrzeb prawa podatkowego.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – wybrane problemy praktyczne.
 • VAT na transakcjach kryptowalutowych.
 • Podatki jako element decydujący o ICO.
 • Ulga podatkowa na działalność R&D w sektorze blockchain.
Marcelina Szwed-Ziemichód
(adwokat, doradca podatkowy)
15:20 Wykład i dyskusja: Postulowane działania regulacyjne na rzecz technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych:
 • Blockchain zaczyna się od bitcoina.
 • Odcięcie kraju od kryptowalut to podcinanie gałęzi rozwoju technologicznego kraju.
 • Regulacje: odgórne, oddolne, w porozumieniu.
 • Strach przed postępem technicznym a odwaga do podejmowania decyzji - tendencje administracji i biznesu w Polsce.
Dr hab. Krzysztof Piech
(Profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego Dyrektor Centrum Technologii Blockchain)
16:00 Zakończenie seminarium.

Maciej Hulicki

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawodowo zajmuje się tematyką ochrony własności intelektualnej oraz nowoczesnych technologii. Autor licznych publikacji i wystąpień o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Odbywał staże naukowe w uznanych ośrodkach naukowych, m.in. Fordham University, Catholic University of America, City University London. Stypendysta Tokyo Foundation, uczestnik prestiżowego programu OHIM Universities Network.

Krzysztof Piech

Profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum Technologii Blockchain, doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH), koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, b. członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lider biznesowy Strumienia „Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe” rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ekspert różnych ministerstw, urzędów centralnych oraz regionalnych. Stypendysta na najlepszych uczelniach w Europie (UCL) i w Azji (NUS). Teoretyk innowacyjności i praktyk; łączy naukę z biznesem.
Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach innowacyjności oraz kryzysów finansowych. W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym i finansowym oraz nowoczesnymi technologiami – w szczególności technologią blockchain i walutami cyfrowymi. Wykłada na tematy makroekonomiczne oraz prowadził pierwsze w kraju zajęcia akademickie nt. startupów. Mentor startupów oraz koordynator jednych z pierwszych na Ukrainie szkoleń dla startupowców. Prywatnie i zawodowo inwestor na wielu rynkach, krajowych i zagranicznych.
Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z zakresu makroekonomii, innowacyjności i szkolnictwa wyższego.

Marcelina Szwed-Ziemichód

Doradca podatkowy i adwokat w MSZtax. Pomaga poruszać się przedsiębiorcom w skomplikowanym świecie przepisów podatkowych. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia kryptowalut i blockchaina. Autorka bloga kryptowalutyipodatki.pl. Członek strumienia Blockchain/DLT i waluty cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Krzysztof Wojdyło

Jest odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTech, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.
Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli start-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji FinTech działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.
Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2005 r.

Konrad Zacharzewski

Doktor habilitowany, adwokat, Kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan ds. Studenckich tego Wydziału (2012 – 2016). Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii blockchain.
Autor dobrze przyjmowanych publikacji naukowych – monograficznych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2012; Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015), systemowych (System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH BECK, Warszawa 2016), komentarzowych (Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2014) oraz przyczynkarskich (m.in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, praktycznych aspektów obowiązywania tzw. kodeksów deontologicznych, jak również pionierskich w prawie polskim wypowiedzi nt. bitcoina).
Praktykę prawniczą wykonuje w ramach Kancelarii Adwokackiej dra hab. Konrada Zacharzewskiego z siedzibą w Toruniu. Stały współpracownik instytucji finansowych (m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich) oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Opiniodawca i biegły sądowy.
Od wielu lat honorowy dawca krwi, wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W czasie wolnym oddaje się pasji motocyklowej albo gra na gitarze.

Termin i Miejsce

Termin:
24 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 13 kwietnia 2018 r.
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 14 kwietnia 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 17 kwietnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: