szkolenie

13
marca
2018

OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie poprowadzą:
Adw. dr hab. Paweł Podrecki, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Adw. Wojciech Kulis, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
R.pr. dr Zbigniew Pinkalski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego w środowisku konkurencyjnym i cechuje się coraz większym znaczeniem gospodarczego zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnie. Ochrona ta dla swojej skuteczności wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii działania uwzględniającej zarówno przepisy ustawowe, jak i uregulowania umowne oraz odpowiednie zabezpieczenie dostępu do informacji. Z tej przyczyny na przedsiębiorców chcących chronić swoje know – how oraz informacje poufne czeka szereg zagrożeń. Ze względu na powyższe okoliczności, niezwykle istotnym wydarzeniem było uchwalenie w ubiegłym roku dyrektywy unijnej o ochronie nieujawnionego know-how i informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa). Dyrektywa ta zapowiada wprowadzenie daleko idących zmian do polskich przepisów. Dotyczą one już samej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, a więc tego, co może być chronione jako know – how. Dyrektywa rodzi również szereg dalszych pytań dotyczących zakresu i środków ochrony informacji poufnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie obszarów, w których Dyrektywa wprowadza zmiany w systemie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, ich praktycznych skutków oraz możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji.

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego:

 • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ochronę informacji poufnych?
 • Jakie środki można podjąć w razie naruszenia naszych tajemnic?
 • Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami, z uwzględnieniem sytuacji przejmowania pracowników przez konkurentów?
 • Jak przygotować umowy zabezpieczające informacje poufne i jakich błędów wystrzegać się w takich umowach?

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób działających w branżach innowacyjnych, opierających się na know – how. Zarówno do prawników in – house, jak i pracowników działów R&D, compliance oraz kadry managerskiej. Uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat rozwoju ochrony tajemnicy handlowej w Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie dla firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi.

13 marca 2018 r.
10:00 Kiedy i pod jakimi warunkami informacje poufne mogą być objęte ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa?
 • Obowiązujące warunki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Kiedy można uznać informację za poufną,
 • Jak ocenić wartość gospodarczą informacji,
 • Jakie działania są potrzebne dla utrzymania ochrony informacji poufnych?
 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w Dyrektywie nr 2016/943,
 • Bezprawne pozyskanie, wykorzystywanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – zachowania naruszające tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • Pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa od osoby trzeciej – kiedy stanowi naruszenie?
 • Czy naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa jest produkcja, transport i oferowanie towarów wykorzystujących know – how osób trzecich?
11:15 Przerwa na kawę
11:30 Ochrona informacji poufnych w relacjach z pracownikami.
 • Obowiązek pracownika do zachowania poufności na gruncie obowiązujących przepisów:
  1. zasada lojalności pracowniczej
  2. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika jako czyn nieuczciwej konkurencji
  3. tajemnica zawodowa
 • Doświadczenie i umiejętności pracownika a tajemnica przedsiębiorstwa
 • Kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy
  1. umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy
  2. umowy o zachowaniu poufności
  3. regulacje zakładowe przyjęte przez pracodawcę
 • Przejęcie pracownika będącego w posiadaniu tajemnic przedsiębiorstwa przez innego pracodawcę
 • Sankcje cywilne i karne za ujawnienie przez pracownika tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Nadużycia pracodawcy - ochrona sygnalistów.
13:00 Przerwa, poczęstunek
13:30 Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jak się przed nim bronić? Case study.
 • Środki ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa w obecnie obowiązujących przepisach.
 • Nowe środki ochrony wprowadzane przez Dyrektywę – co się zmieni?
 • Odszkodowania za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Ochrona informacji poufnych składanych jako dowody w postępowaniach cywilnych.
 • Case study.
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Umowna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Charakterystyka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa za pomocą umów – na co zwrócić uwagę, aby powstała dobra umowa?
 • Na co zwrócić uwagę w trakcie audytu umów dotyczących know – how? Błędy w umowach.
 • Odmienności umownej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach B2B, w relacjach z pracownikami i współpracownikami.
 • Jakie zmiany dla obowiązujących umów niesie za sobą uchwalenie Dyrektywy o ochronie know – how?
 • Czy Dyrektywa zmusi do istotnych zmian w tym zakresie?
 • Case study.
16:00 Zakończenie szkolenia
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Wojciech Kulis

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie własności intelektualnej. Reprezentuje klientów, prowadząc postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym RP oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Ma również bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa autorskiego, czynów nieuczciwej konkurencji oraz zamówień publicznych.
Autor publikacji Samodzielna znacząca pozycja rynkowa w nowym Prawie telekomunikacyjnym [w:] Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, nr 3/2005 oraz Promocja towarów a zakaz praktyk ograniczających konkurencję [w:] Prawo reklamy i promocji.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i The Catholic University of America oraz International Legal Studies Programme Wydziału Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. Zastępca Przewodniczącego Zarządu międzynarodowej organizacji Licensing Executives Society (LES) zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz różnych formami transferu własności intelektualnej. W latach 2003–2007 doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zbigniew Pinkalski

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także w prawie sportowym i prawie konkurencji. Obsługuje postępowania sądowe m.in. dla wiodących przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, chemicznej i kosmetycznej, w tym wygrane spory przed Sądem Najwyższym.
W kancelarii kieruje pracami zespołu Life Science oraz uczestniczy w pracach praktyki prawa własności intelektualnej i konkurencji. Członek Rady Ekspertów Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.
Autor nagradzanej monografii pt. „Prawna ochrona formatów telewizyjnych” (Wolters Kluwer 2015) oraz licznych publikacji zarówno w prasie branżowej, blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. na temat tzw. ambush marketingu, zakresu ochrony prawnoautorskiej, zarządzania marką, prawa reklamy i promocji oraz prawa prasowego. Doktor nauk prawnych (doktorat obronił w 2014 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie), absolwent WPiA UJ. Wykładowca na studiach podyplomowych „E-marketing” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego.
Prelegent na seminariach i konferencjach związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami. Wyróżniony w rankingu Rising Stars – Prawnicy – liderzy jutra prowadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną (edycja 2016, miejsce 5.).

Paweł Podrecki

Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce.
Reprezentuje klientów w sprawach sądowych i w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracuje z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego.

W kancelarii nadzoruje prace zespołów Prawa własności przemysłowej, Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa reklamy i promocji oraz Life Sciences.

Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Jest wykładowcą także na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej.

Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji (min. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Rzeczpospolita).

Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT Prawo Internetu. Autor m.in. monografii: Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki oraz Środki ochrony praw własności intelektualnej.