szkolenie

17
kwietnia
2018

DOKUMENTACJA MEDYCZNA, ZASADY PRAWA KRAJOWEGO, WYMOGI RODO

23 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Szkolenie jest adresowane do Kadr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Cenne treści odnajdą w nim pracownicy medyczni: lekarze, pielęgniarki i pozostały personel. Szkolenie jest szczególnie wartościowe dla osób zarządzających i pracowników działów statystyki i jakości podmiotów.

Wykładowcą jest Agnieszka Sieńko, radca prawny, asystent w Katedrze Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Trenerka jest ceniona za przystępny język, szerokie udokumentowanie wystąpień doświadczeniami z własnej praktyki zawodowej. Nade wszystko jednak szkolenia przebiegają w atmosferze dyskusji, wspólnego rozwiązywania konkretnych problemów Uczestników.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Program:

 • Podstawy prawne dokumentowania działań medycznych;
 • Znaczenie dokumentacji medycznej dla bezpieczeństwa członków zespołów terapeutycznych;
 • Pojęcie „dokumentacja medyczna”:
  1. ujęcie formalne;
  2. zawartość merytoryczna;
  3. znaczenie formalne definicji;
 • Dokument medyczny:
  1. rodzaje,
  2. zakres informacji,
  3. forma, nośnik,
  4. istniejący stan prawny a bezpieczeństwo prawne medyka (lekarza, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, itd) lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 • Dokumentacja medyczna śladem pacjenta w szpitalu, ambulatorium:
  1. etapy hospitalizacji lub terapii ambulatoryjnej;
  2. tzw. przebiegi szpitalne – treść i częstotliwość wpisów;
  3. ordynacja w trakcie hospitalizacji;
  4. zalecenia dla pacjenta w ambulatorium;
  5. dokumentacja zewnętrzna – karty informacyjne (treść), ordynacje lekowe i zalecenia dla pacjenta, skierowania,
  6. realizacja zleceń lekarskich
  7. odmowa lub zaniechanie wykonania zlecenia lekarskiego;
 • Dokumentacja zgody na działanie medyczne;
 • Okołooperacyjna karta kontrolna;
 • Oświadczenia pacjenta w dokumentacji medycznej – wymóg rozporządzenia a wymogi ustawy;
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna;
 • Autoryzacja wpisów w dokumentacji medycznej;
 • Nadzór i przechowywanie dokumentacji medycznej;
 • RODO:
  1. Obowiązki Podmiotu Wykonującego działalność Leczniczą jako administratora danych w kontekście RODO;
  2. kompetencje, wymagania kwalifikacyjne i tryb powołania ABI/ IOD wg ustawy o ochronie danych osobowych/ RODO;
  3. DPIA – ocena ryzyk przetwarzania danych - procedury w świetle RODO;
  4. Upoważnienia do przetwarzania danych – potyrzebne czy nie?
  5. Zgoda na przetwarzanie danych przez podmiot leczniczy – potrzebna czy nie?
  6. „prawo do bycia zapomnianym” a dokumentacja medyczna.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej – podmioty upoważnione do dostępu do dokumentacji i podmioty upoważnione do udostępniania dokumentacji medycznej, treść upoważnień, tryb i termin udostępniania, wysokość i rodzaje opłat;
 • Dokumentacja medyczna jako dowód w postępowaniach sądowych i przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Agnieszka Sieńko

Radca prawny Agnieszka Sieńko wykonuje zawód radcy prawnego od 1 stycznia 2006 r. Zawodowo z ochroną zdrowia jest związana jednak od roku 2000. Od początku swej pracy zawodowej specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie ochrony zdrowia. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz zajmuje się prowadzeniem spraw osób fizycznych. Jest także, co wymaga szczególnego podkreślenia, pracownikiem naukowo – dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zatrudnionym na stanowisku asystenta. Przygotowuje obecnie materiały do pracy doktorskiej na temat odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Radca prawny Agnieszka Sieńko jest autorem znaczącej liczby publikacji popularnych i naukowych w zakresie prawa ochrony zdrowia oraz doświadczonym szkoleniowcem w zakresie prawa ochrony zdrowia.

Termin i Miejsce

Termin:
17 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 7 kwietnia 2018 r.
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 8 kwietnia 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 10 kwietnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: