szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

9
kwietnia
2024

REKLAMA A UTWORY, ZNAKI TOWAROWE I WYTWORY GENERATYWNEJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (GENAI)

koordynator: Iwona Nowosielska

Zadaniem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi dóbr intelektualnych powszechnie eksploatowanych w reklamie, w tym utworów, nagrań audiowizualnych, nagrań audio, artystycznych wykonań utworów (aktorskich, wokalnych, instrumentalnych), wizerunku i głosu (w tym w ramach wykonań lektorskich, dubbingu) oraz znaków towarowych. Koncepcja szkolenia zakłada prezentację tych zagadnień w ujęciu praktycznym i szerokim podmiotowo – zarówno z perspektywy zamawiających materiały reklamowe, jak i podmiotów tworzących te materiały oraz eksploatujących je w celach reklamowych. Intencją szkolenia jest wyczulenie jego uczestników na problemy i ryzyka związane z dobrami intelektualnymi w sferze reklamy z punktu widzenia prawa autorskiego, a także prawa własności przemysłowej w zakresie znaków towarowych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w obszarze niedozwolonego naśladownictwa pasożytniczego. Praktyczne ujęcie prezentowanych zagadnień w ramach szkolenia uwzględnia rekomendacje dotyczące sposobu formułowania umów zawieranych w procesie zamawiania i tworzenia materiałów reklamowych. W zakresie programu szkolenia mieści się również omówienie problemów prawnych związanych z posługiwaniem się w procesie tworzenia materiałów reklamowych narzędziami nowych technologii, w tym instrumentami generatywnej sztucznej inteligencji.

Grupa docelowa:
Potencjalni reklamodawcy, zamawiający materiały reklamowe i marketingowe oraz ich użytkownicy, podmioty realizujące zadania w zakresie promocji i reklamy, przedstawiciele branży reklamowej, w tym agencji reklamowych, domów produkcyjnych, podwykonawcy materiałów reklamowych i marketingowych, organizatorzy i użytkownicy serwisów internetowych, social mediów.

Szkolenie przeprowadzi: adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska

Czas trwania szkolenia: 9:30 – 15:00
 1. Materiał reklamowy jako utwór i przedmiot praw pokrewnych.
  • Jakie cechy musi posiadać materiał reklamowy, aby uzyskał ochronę na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
  • W jakim zakresie materiał reklamowy podlega ochronie prawnoautorskiej? Elementy twórcze utworu reklamowego a koncepcja i inspiracja w reklamie.
  • Instrumenty ochrony prawnej elementów materiału reklamowego, które nie spełniają przesłanek utworu. Naśladownictwo tych elementów stanowiące delikt nieuczciwej konkurencji w postaci pasożytnictwa.
  • Kwalifikacja wytworów generatywnej sztucznej inteligencji na gruncie prawa autorskiego. Ryzyko prawne związane z korzystaniem z instrumentów AI w procesie tworzenia materiałów reklamowych.
  • Kategorie utworów reklamowych.
  • Utwór reklamowy, wkłady twórcze we współautorskim utworze reklamowym a wykorzystanie w materiale reklamowym uprzednio istniejących utworów - rozróżnienie przypadków i ich praktyczne znaczenie.
  • Autorskie prawa osobiste związane z utworem reklamowym.
   • Charakterystyka autorskich praw osobistych i ich praktyczne znaczenie w reklamie. Czy mogą ograniczać swobodę eksploatacji utworu reklamowego przez podmiot uprawniony do niego w zakresie praw majątkowych?
   • Komu przysługują autorskie prawa osobiste? Kto może dochodzić ich ochrony?
   • Prawa twórcy w zakresie autorstwa utworu i oznaczenia jego autorstwa - teoria i praktyka w obszarze reklamy.
   • Prawo nienaruszalności treści i formy utworu a opracowania i nietwórcze przeróbki utworu. Jakie zmiany w utworze reklamowym może wprowadzić zamawiający materiał reklamowy?
   • Prawo rzetelnego wykorzystania utworu a przeróbki i eksploatacja utworu w celach reklamowych.
  • Autorskie prawa majątkowe do utworu reklamowego.
   • Jakie uprawnienia składają się na wyłączne autorskie prawa majątkowe?
   • Czym jest pole eksploatacji utworu i jakie jest znaczenie pól eksploatacji w praktyce zawierania umów dotyczących materiałów reklamowych?
   • Pola eksploatacji utworu w reklamie tradycyjnej (drukowane plakaty, ulotki, katalogi, billboardy itp.) i cyfrowej (rozpowszechnianie na stronach internetowych i profilach w social mediach, w tym w serwisach typu Facebook, YouTube, Instagram).
   • Czy korzystanie z utworów w systemach sztucznej inteligencji stanowi nowe odrębne pole eksploatacji?
   • Czy możliwe jest nabycie autorskich praw majątkowych do utworu reklamowego na polach eksploatacji nieistniejących w chwili zawarcia umowy?
   • Wynagrodzenie autorskie.
   • Komu przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu?
  • Prawa pokrewne związane z materiałami reklamowymi.
   • Kategorie przedmiotów praw pokrewnych w materiałach reklamowych i ich charakterystyka - nagrania dźwiękowe (fonogramy) i audiowizualne (wideogramy) oraz artystyczne wykonania utworów (aktorskie, wokalne, instrumentalne).
   • Artystyczne wykonania utworów a wykonania lektorskie i dubbing w reklamie.
   • Jakie uprawnienia są objęte prawami pokrewnymi?
   • Komu przysługują prawa pokrewne?
   • Dobra osobiste przysługujące artystom wykonawcom, których wykonania są zawarte w materiale reklamowym.
 2. Znaki towarowe w materiałach reklamowych.
  • Znaki towarowe zarejestrowane i niezarejestrowane oraz podstawy prawne ich ochrony.
  • Prawa ochronne z rejestracji znaku towarowego w kontekście reklamy.
  • Prawnoautorska ochrona znaku towarowego w reklamie.
 3. Nabywanie praw majątkowych do materiałów reklamowych.
  • Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów i praw pokrewnych do artystycznych wykonań na podstawie umowy o pracę, w tym w ramach stosunku pracy z zamawiającym lub agencją reklamową.
  • Uzyskanie autorskich praw majątkowych do utworów i praw pokrewnych na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w relacjach: zamawiający materiał reklamowy - agencja reklamowa - podwykonawcy, w tym dom produkcyjny i podwykonawcy.
 4. Uzyskiwanie licencji na korzystanie z materiałów reklamowych.
  • Licencja a przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do materiału reklamowego.
  • Licencja a ustawowy dozwolony użytek utworów w celu reklamy. W jakich przypadkach korzystanie z chronionego utworu w celu reklamy nie wymaga zezwolenia uprawnionego do utworu?
  • Cechy i elementy umowy licencyjnej.
   • Wyłączność a niewyłączność licencji – praktyczne znaczenie i warunki uzyskania licencji wyłącznej.
   • Czasowy charakter licencji, wypowiedzenie licencji i kwestia zabezpieczeń umownych przed przedterminowym ustaniem obowiązywania licencji.
   • Obowiązek specyfikacji pól eksploatacji w umowie i skutki niedopełnienia go.
   • Umowne ograniczenia eksploatacji utworu w ramach licencji.
  • Typy licencji i ich specyfika, w tym związane z nimi potencjalne ryzyka prawne.
   • Umowy licencyjne negocjowane.
   • Licencje nienegocjowalne (adhezyjne) – stockowe, creative commons i open source.
  • Licencje a warunki korzystania z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji na przykładzie warunków usług OpenAI, w tym korzystania z ChatGPT i DALLE-E.
 5. Uzyskiwanie upoważnień w zakresie praw osobistych w związku z korzystaniem z utworów i artystycznych wykonań utworów w celach reklamowych.
 6. Kwestia zabezpieczeń prawnych w umowach na wypadek wad prawnych materiałów reklamowych.
 7. Wizerunek w reklamie.
  • Czym jest „wizerunek” i jakie są zasady jego ochrony prawnej.
  • Problematyka wykorzystania w reklamie wizerunku osób zmarłych.
  • Wizerunek a jego utrwalenie, w tym w postaci fotografii i nagrań audiowizualnych wchodzących w skład materiałów reklamowych.
  • Zasady rozpowszechniania wizerunku w materiałach reklamowych na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Umowy dotyczące utrwalania i rozpowszechniania wizerunku.
  • Problematyka prawna deepfake w reklamie.
 8. Naruszenie praw własności intelektualnej w reklamie.
  • Zasady odpowiedzialności prawnej za naruszenia praw autorskich i pokrewnych w obszarze reklamy.
  • Odpowiedzialność prawna za naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego w związku z reklamą.
  • Odpowiedzialność prawna z tytułu pasożytnictwa w reklamie.

Agnieszka Malczewska-Poteralska

Adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków-Katowice.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie ochrony dóbr intelektualnych, w tym utworów, przedmiotu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych, a także w zakresie prawa konkurencji w kontekście działalności wydawniczej, reklamowo-marketingowej, informatycznej oraz filmowej.
W ramach swojej specjalizacji adwokat Agnieszka Malczewska reprezentuje klientów w cywilnych oraz karnych postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.
Prowadzi specjalistyczne wykłady na warsztatach i seminariach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.
Publikuje w miesięczniku IT w Administracji. Autorka, wydanej w styczniu 2012 roku przez PRESSCOM, książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych” .