szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

6
czerwca
2024

UMOWY B2B ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI W BRANŻY IT

koordynator: Iwona Nowosielska

Plan webinarium: (godz: 11:00-12:00)

 • Typy umów w branży IT.
 • Co jest ważne - kluczowe postanowienia umów.
 • Modele wynagrodzeń.
 • Uregulowania prawnoautorskie.
 • Poufność, know - how i dane osobowe.
 • Zakaz konkurencji.
 • Preferencje podatkowe dla programistów.
W trakcie webinarium dowiesz się:
 • Jak dobrać właściwy typ umowy.
 • Jakie są najważniejsze elementy umowy.
 • Jak konstruować klauzule prawnoautorskie.
 • Jakie są ulgi podatkowe dla programistów.
Webinarium poprowadzi:
dr Marek Bukowski - radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalista w obsłudze prawnej firm i projektów z sektora IT, posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu oraz tworzeniu i negocjowaniu umów w branży IT.

Cel szkolenia:
Branża IT jest jednym z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się segmentów rynku. Mnogość projektów realizowanych w tej branży sprawia, że zapotrzebowanie na pracowników i specjalistów w dziedzinie IT stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Softwear house’y niejednokrotnie stają przed wyborem najbardziej optymalnego dla realizacji projektów i bieżącej działalności modelu współpracy ze specjalistami, w tym muszą dokonać oceny oraz ważenia korzyści i zagrożeń związanych ze swoim wyborem.
Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących jednego z modeli współpracy, jakim jest kontrakt B2B. Podczas szkolenia wyczerpująco zostaną przedstawione aspekty dotyczące wymogów prawnych w zakresie prawidłowego skonstruowania klauzul umownych takich umów, a szczególny nacisk zostanie położony również na kwestie autorskoprawne, w tym na ich prawidłowe zaimplementowanie w takich umowach.
Uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę na temat tego, w jaki sposób skutecznie zabezpieczyć swoje interesy, w tym w kontekście ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, poufności, know – how oraz danych osobowych, a także w jaki sposób prawidłowo unormować zakaz konkurencji w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu. Podczas szkolenia poruszone zostaną również kwestie dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umów, kar umownych, zasad ich uregulowania w umowach B2B w sposób umożliwiający skuteczne ich egzekwowanie.
Na szkoleniu zostaną poruszone również zagadnienia dotyczące preferencji podatkowych wynikających z umów B2B w sektorze IT.
Uczestnicy szkolenia zyskają kompleksową i praktyczną wiedzę na temat prawidłowego - i zabezpieczającego ich interesy - konstruowania umów B2B w sektorze IT.

Szkolenie skierowane jest w szczególności dla osób odpowiedzialnych w firmach za proces przygotowywania i negocjowania umów B2B w branży IT, właścicieli software house’ów, programistów posiadających jednoosobowe działalności gospodarcze lub planujących rozpocząć współpracę w ramach umowy B2B oraz prawników obsługujących te sprawy.

Szkolenie przeprowadzi: Dr Marek Bukowski, członek zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Doktor nauk prawnych. Wykładowca UJ oraz innych krakowskich uczelni. Ekspert rządowy. Członek Komisji Prawa Autorskiego. Autor oraz współautor projektów regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak obrót prawami własności intelektualnej, prawo mediów, nowe technologie /IT i E-commerce/, prawo konkurencji. Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej. W ramach praktyki prawniczej reprezentował oraz prowadził sprawy wydawnicze noblistki śp. Pani Wisławy Szymborskiej, a także szeregu innych znamienitych autorów i artystów. Sprawuje zarząd prawami do postaci z kultowej kreskówki - Bolek i Lolek. Jest cenionym wykładowcą. Bierze udział jako prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji dla firm działających w obszarze własności intelektualnej, branży IT oraz handlu elektronicznego.

Czas trwania szkolenia: od 9:30 do ok. 14:30

 1. Typy umów cywilnoprawnych stosowanych w branży IT w relacjach B2B, ich charakterystyka oraz zastosowanie w praktyce.
 2. Dobór właściwej umowy ze względu na przedmiot i rezultat wykonywanej pracy, sposób jej wykonywania oraz odpowiedzialność.
 3. Świadczenie pracy twórczej w branży IT– prawna kwalifikacja rezultatów tej pracy (oprogramowanie i inne utwory).
 4. Prawnoautorski status programów komputerowych oraz dokumentacji – zakres ochrony i pola eksploatacji.
 5. Kody źródłowe oraz repozytoria kodów.
 6. Nabycie praw autorskich do rezultatów pracy twórczej oraz licencje – klauzule umowne.
 7. Korzystanie z oprogramowania typu open source.
 8. Ochrona poufności oraz know-how w branży IT – zakres i warunki tej ochrony w ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji i klauzule umowne.
 9. Sposób wykonywania pracy – czas, miejsce, podległość.
 10. Wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe. Modele wynagrodzeń w branży IT oraz konsekwencje podatkowe dotyczące świadczeń dodatkowych (np. telefon, samochód, „płatny urlop”).
 11. Niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy – odpowiedzialność, wady prawne i fizyczne, odpowiedzialność wobec osób trzecich i regres.
 12. Zakaz konkurencji w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
 13. Kary umowne – warunki stosowania kar umownych oraz zasady ustalania jej wysokości.
 14. Przetwarzanie danych osobowych – klauzule RODO.
 15. Rozwiązanie umowy na podstawie przepisów kodeksowych oraz klauzul umownych – wypowiedzenie, odstąpienie, upływ czasu.
 16. Forma zawarcia i zmiany umowy.
 17. Klauzule dodatkowe w umowach z obcokrajowcami.
 18. Zastosowanie preferencji podatkowych IP Box w relacjach ze współpracownikami.

Marek Bukowski

Radca prawny, doktor nauk prawnych, ekspert rządowy,
członek Komisji Prawa Autorskiego, autor oraz współautor projektów regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej, członek Zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej,
wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. w Krakowie.
Specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak obrót prawami własności intelektualnej, prawo mediów, nowe technologie /IT i E-commerce/, prawo konkurencji.
Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej.
W ramach praktyki prawniczej reprezentował oraz prowadził sprawy wydawnicze noblistki Pani Wisławy Szymborskiej, a także szeregu innych znamienitych autorów i artystów.
Obecnie pełni funkcję członka zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej.
Sprawuje zarząd prawami do postaci z kultowych kreskówek (Bolek i Lolek, Reksio)
Jest cenionym wykładowcą.
Bierze udział jako prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji dla firm działających w obszarze własności intelektualnej, branży IT oraz handlu elektronicznego.