szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

26
czerwca
2024

UMOWY O DZIEŁO – PRAWIDŁOWE STOSOWANIE, KONSTRUOWANIE I ROZLICZANIE.

8 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Webinar: Umowy o dzieło – prawidłowe stosowanie, konstruowanie i rozliczanie
Kiedy: 18.06.2024 godz: 11–12

Plan webinarium:

 1. Pojęcie „dzieła” i charakterystyka jego cech.
 2. Umowy ramowe o dzieło – czy są możliwe?
 3. Umowa o dzieło autorskie i artystyczne – specyfika.
 4. Rozliczanie umów o dzieło z zastosowaniem 50 % k.u.p.

W trakcie webinarium dowiesz się:

 1. Kiedy bezpiecznie zastosować umowę o dzieło i jakie postanowienia powinna zawierać.
 2. Kiedy ZUS dokonuje przekwalifikowania umowy o dzieło na umowę zlecenia i jakie są tego konsekwencje, w tym finansowe.
 3. Co może być przedmiotem umów o dzieło w branży m.in. wydawniczej, edukacyjnej, szkoleniowej, reklamowej, audiowizualnej, w agencjach aktorskich i muzycznych.

Webinarium poprowadzi radczyni prawna Joanna Karasińska – ekspertka w zakresie konstruowania i rozliczania umów, w tym umów o dzieło, dzieło autorskie i artystyczne, prowadzenia sporów z ZUS oraz opodatkowania honorariów autorskich.

Celem niniejszego szkolenia będzie kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowym stosowaniem umów o dzieło (w tym umów o dzieło autorskie i artystyczne), konstruowaniem ich kluczowych postanowień oraz rozliczaniem tych umów, w tym z uwzględnieniem 50 % k.u.p. Zagadnienia zawarte w programie szkolenia będą przedstawiane w oparciu o przykłady z praktyki i będą uwzględniały aktualne orzeczenia sądów i stanowiska organów podatkowych.

Szkolenie polecane jest szczególnie firmom z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamowej, rozrywkowej, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, architektonicznej, administracji publicznej oraz instytucjom kultury (teatrom, muzeom, filharmoniom, domom kultury), a w szczególności osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów o dzieło, tj. pracownikom działów HR, księgowości oraz prawnikom.

Szkolenie przeprowadzi: Joanna Karasińska, radca prawny

szkolenie zamknięte - zamawiam

Czas trwania szkolenia: od 9:00 do ok. 15:00

 1. Pojęcie dzieła i charakterystyka umowy o dzieło
  • Omówienie elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem”.
  • Przedmiot umowy o dzieło – charakterystyka i przykłady z aktualnego orzecznictwa, w tym:
   • rezultaty materialne i niematerialne umowy o dzieło;
   • wykonywanie powtarzalnych dzieł/czynności.
  • Umowy ramowe o dzieło.
  • Umowa o dzieło a umowa zlecenia (starannego działania) – przedstawienie różnic pomiędzy umową rezultatu i umową starannego działania i kwalifikacja do danego rodzaju umowy.
  • Co eliminuje umowę z kategorii umów o dzieło? – podsumowanie.
 2. Specyfika autorskiej umowy o dzieło/umowy o dzieło artystyczne
  • Utwór/artystyczne wykonanie jako rezultat umowy.
  • Usterki.
  • Pola eksploatacji.
  • Dyspozycje odnośnie praw autorskich i praw do artystycznego wykonania.
  • Zasady kształtowania wynagrodzenia.
 3. Kwalifikacja - jako umów o dzieło – umów zawieranych w poszczególnych branżach - działalność wydawnicza i dziennikarska, edukacja i działalność szkoleniowa, IT, nauka i szkolnictwo wyższe, reklama, produkcja audiowizualna i fonograficzna, kultura i rozrywka, umowy z artystami wykonawcami – aktorami, instrumentalistami, muzykami, reżyserami, scenografami, scenarzystami – omówienie na przykładach z praktyki oraz w oparciu o aktualne stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego.
 4. Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów o dzieło
  • Opis przedmiotu umowy (parametryzacja dzieła) przy uwzględnieniu jej celu, wskazanie rezultatu.
  • Określenie obowiązków przyjmującego zamówienie i zasad jego odpowiedzialności.
  • Sposoby ustalania wynagrodzenia za wykonanie dzieła.
  • Dostarczenie i przyjęcie dzieła, usuwanie wad (usterek) dzieła.
  • Odstąpienie od umowy o dzieło, kary umowne.
  • Postanowienia umowy o dzieło autorskie (utwór jako rezultat umowy, pola eksploatacji, dyspozycje odnośnie praw autorskich, zasady kształtowania wynagrodzenia).
 5. Rozliczanie umów o dzieło
  • Zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów.
  • Rozliczanie umów o dzieło z zastosowaniem 50 % kosztów uzyskania przychodów, w tym warunki stosowania kosztów autorskich, rodzaje działalności twórczej i kwalifikowania rezultatów do poszczególnych kategorii, zagadnienia wyodrębniania honorarium w ramach umowy o dzieło.
  • Obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło.

szkolenie zamknięte - zamawiam

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.

szkolenie zamknięte - zamawiam

Termin i Miejsce

Termin:
26 czerwca 2024
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 19 czerwca 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
01-747 Warszawa, ul. Jerzego Ficowskiego 15, III piętro,
tel. 506 178 228
e-mail:cpi@cpi.com.pl
e-Doręczenia: AE:PL-55387-14998-DEASJ-15
szkolenie zamknięte - zamawiam
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, tel.: 506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl, e-Doręczenia: AE:PL-55387-14998-DEASJ-15. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.