szkolenie

13
września
2018

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH

84 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to konieczność ukształtowania na nowo zasad realizacji uprawnień podmiotów danych w strukturach organizacyjnych administratorów danych, którzy będą mieć obowiązek szybkiej reakcji na żądania, a już na etapie zbierania danych osobowych będą musieli zrealizować znacznie bardziej rozbudowane w porównaniu do dotychczasowych obowiązki informacyjne. Proponujemy zatem kompleksowe omówienie prawnych i organizacyjnych aspektów realizacji uprawnień osób, których dotyczą.

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas trwania szkolenia: 09:00-15:00

 • Charakterystyka praw osób, których dane dotyczą, na gruncie rodo
 • Przejrzyste informowanie, przejrzysta komunikacja i tryb wykonywania praw –obowiązki administratora danych
 • Prawo do wyrażenia i wycofania zgody na przetwarzanie danych – klauzula zgody w praktyce
 • Prawo do poinformowania w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować
 • Prawo do poinformowania w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – zakres informacji, sposób poinformowania, prawo do kopii danych
 • Prawo do sprostowania danych – przesłanki, realizacja
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – kogo dotyczy, realizacja
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przesłanki, realizacja.
 • Prawo do uzyskania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych – wytyczne GR29, problemy interpretacyjne, realizacja
 • Prawo do sprzeciwu - przesłanki, realizacja
 • Prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania
 • Prawo do uzyskiwania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych – informowanie o naruszeniu
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu
 • Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
 • Prawo do odszkodowania za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym rodo
 • Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, których dane dotyczą

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna "ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji w tym monografii „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), współautorką podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016) oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017), a także współredaktorem naukowym książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" 2017.

Termin i Miejsce

Termin:
13 września 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 850 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 • 950 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 1 września 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 6 września 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: