seminarium

3
grudnia
2019

SYSTEMY KLASY EZD I SYSTEMY DZIEDZINOWE - WDRAŻANIE I SPOSÓB PRACY ORAZ WYMAGANIA WOBEC INTEGRACJI TYCH SYSTEMÓW

102 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Od prawie 10 lat, na bazie doświadczeń różnych urzędów, w podmiotach publicznych wdrażane są systemy klasy EZD, pozwalające na przejście z papierowego do elektronicznego dokumentowania spraw i zadań. Nie zawsze jednak systemy klasy EZD spełniają wszystkie oczekiwania w zakresie zarządzania informacją, „uśpioną” w dokumentach, czy wspierają procesowe realizowanie zadań (workflow). Z tego względu, równolegle do systemów klasy EZD, podmioty coraz częściej wdrażają także inne narzędzia i aplikacje, zwane często systemami dziedzinowymi lub dedykowanymi. Istnieje więc pilna potrzeba odpowiedzi na pytanie, czy systemy te muszą funkcjonować niezależnie od siebie? Czy możliwa jest integracja i w jakim zakresie oraz na jakich warunkach? W których z tych systemów powinno istnieć archiwum? Gdzie jest dokumentacja i w jakiej formie oraz postaci?
Celem seminarium jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu sposobu działania podmiotów (instytucji publicznych, urzędów, spółek akcyjnych Skarbu Państwa, placówek zdrowotnych, szkół wyższych, instytutów badawczych, itp.), które w swojej pracy wdrożyły systemy teleinformatyczne do obsługi zarządzania dokumentacją.
W ramach seminarium zaprezentowane zostaną konkretne rozwiązania i propozycje odpowiedzi na różne wątpliwości w przedstawionym powyżej zakresie. Punktem odniesienia i bazą dla materiałów z seminarium będzie komercyjny system klasy EZD – EZD TiMSI e-Kancelaria.

Wśród uczestników seminarium zostanie rozlosowana książka „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (https://www.ksiegarnia.beck.pl/17367-procedury-elektronicznego-zarzadzania-dokumentacja-w-administracji-plyta-cd-grzegorz-abgarowicz)

Do udziału zapraszamy:

 • kadrę kierowniczą;
 • członków zespołów projektowych wdrażających systemy zarządzania dokumentacją;
 • koordynatorów czynności kancelaryjnych
 • archiwistów i zarządców dokumentacją;
 • pracowników spółek Skarbu Państwa;
 • pracowników podmiotów publicznych działających w systemach EZD i EOD

Warsztaty prowadzą: dr Ewa Perłakowska – ekspert, doradca, analityk z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; doświadczony trener na licznych kursach i szkoleniach oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych; autorka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Warszawa 2018).
Dagmara Niemczyk – ekspert i praktyk w zakresie informatyzacji administracji publicznej; bierze aktywny udział we wdrożeniach systemów klasy EZD oraz systemów dziedzinowych i rejestrów publicznych, organizuje szkolenia, audyty oraz czynnie uczestniczy w pracach optymalizujących zasady zarządzania dokumentacją w systemach klasy EZD w jednostkach administracji publicznej.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program

 1. Wprowadzenie do współczesnego zarządzania dokumentacją:
  • współczesne systemy kancelaryjny
  • obowiązek prawny w zakresie dokumentowania i archiwizacji przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw;
  • systemy wykonywania czynności kancelaryjnych – system tradycyjny, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, systemy dziedzinowe
  • wskazywanie podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyjątków – aspekty prawne i praktyczne;
  • pojęcie dokumentu, pisma, sprawy, teczki.
 2. Zasady pracy kancelaryjnej w ramach Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz w systemie tradycyjnym ze wspomaganiem systemu klasy EZD
  • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów w różnej postaci;
  • tworzenie i obsługa składów (chronologicznych i informatycznych nośników danych);
  • zasady dekretacji, w tym dekretacji zastępczej;
  • obsługa sprawy elektronicznej i sprawy tradycyjnej;
  • tworzenie pism i ich akceptacja;
  • wysyłanie pism w różnej postaci i różnymi drogami komunikacji (ePUAP, e-mail, operator pocztowy, kurier, portal);
 3. Składy – organizacja, zarządzanie i obsługa
  • gdzie i ile składów zorganizować;
  • jak zarządzać pismami w składach – w zależności od prowadzonych spraw;
  • obsługa pudeł i informatycznych nośników danych.
 4. Systemy dziedzinowe, rejestry publiczne, bazy danych
  • co to jest system dziedzinowy, jak go identyfikować i rozróżniać od innych aplikacji;
  • postać i forma dokumentacji, gdy są systemy dziedzinowe;
  • problemy w zakresie archiwizacji;
  • przykłady systemów dziedzinowych.
 5. Przykłady integracji i synergii systemów klasy EZD z systemami dziedzinowymi
  • warunki integracji po stronie systemu klasy EZD oraz systemów dziedzinowych;
  • czy warto i jak zmienić system klasy EZD, by stworzyć sobie nowe możliwości rozwojowe;
  • przykłady integracji.
 6. Pytania, dyskusja.

Dagmara Niemczyk

Ekspert, doradca, trener w zakresie informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, organizacji pracy w e-Urzędzie, wdrażania systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
Pasjonuje ją wszystko, co jest związane z dokumentem elektronicznym, systemami klasy EZD i e-Usługami dla obywateli i przedsiębiorców.
W przeszłości pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, Urzędu Miasta Częstochowy oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w którym odpowiadała za wdrożenie systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
Jako trener z wieloletnim doświadczeniem prowadzi liczne szkolenia związane z informatyzacją administracji publicznej. Promuje wśród kadry urzędniczej zagadnienia związane z nowoczesną organizacją pracy w e-Urzędzie, a także zalety płynące z wymiany informacji w postaci elektronicznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami.
Jako były pracownik administracji publicznej doskonale zna postawy urzędników oraz ich obawy związane z przejściem z papierowej do elektronicznej administracji.
Absolwentka Politechniki Częstochowskiej, członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej;
historyk-archiwista; doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń (ponad 4100 godzin szkoleniowych);
ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”;
wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ); doświadczony praktyk;
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”;
członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego;
autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych;
współautorka takich publikacji, jak: Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018) oraz Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013);
długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń;
aktywna uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych;
od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.
była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.

Termin i Miejsce

Termin:
3 grudnia 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 490 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 22 listopada
 • 590 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 23 listopada

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, imienny certyfikat, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 26 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: