forum

21
maja
2019

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SĄDACH ORAZ ORGANACH OCHRONY PRAWNEJ

koordynator: Iwona Nowosielska

Koordynacja merytoryczna programu i prowadzenie obrad dr Marlena Sakowska-Baryła

Reformy w dziedzinie ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływa na organizację systemu ochrony danych osobowych w sadach i organach ochrony prawnej. Obecnie wszystkie te podmioty stają nie tylko przed dylematem, jak zastosować RODO i ustawę o ochronie danych osobowych, ale także określeniem jak w efektywny i zgodny z prawem sposób pogodzić stosowanie reguł wynikających z tych przepisów z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a także najnowszymi rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, a więc tzw. ustawą wdrażającą RODO.
Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w sądach i organach przetwarzających dane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jest nadzwyczaj problematyczne nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z nowymi unormowaniami, ale przede wszystkim z tej racji, że są one nader skomplikowane, niejasne, a nadto wymagają synchronicznego stosowania reguł, które trudno skonkretyzować i rozgraniczyć.
Zastanawiamy się choćby, ilu administratorów jest w sądzie, jak w praktyce będzie stosowany nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w sądach przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, jak prawidłowo zabezpieczyć dane, jak stosować monitoring, jak kształtuje się odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
Na te właśnie problemy i pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas naszego forum.

21 maja 2019 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu
Dr Marlena Sakowska-Bryła
10:10 „Dyrektywa policyjna”, ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości a RODO:
 • podmiotowy zakres stosowania regulacji,
 • jak określić, który akt ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych przez sąd, policję i inne służby,
 • wątpliwości interpretacyjne
dr Paweł Litwiński
10:50 Ochrona danych osobowych w sądach po reformach:
 • zakres zmian – podstawy prawne kształtowania systemu ochrony danych osobowych w sądach,
 • nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • wielość administratorów,
 • kuratorzy, biegli sądowi, mediatorzy a system ochrony danych osobowych w sądach.
dr Marlena Sakowska-Baryła
11:30 Dyskusja, moderowanie dr Marlena Sakowska-Baryła
11:50 Przerwa na kawę
12:10 Odpowiedzialność karna za bezprawne przetwarzanie danych osobowych:
 • odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • odpowiedzialność karna na podstawie kodeksu karnego,
 • odpowiedzialność karna na podstawie przepisów przewidujących ochronę tajemnic.
dr inż. Agnieszka Gryszczyńska
12:50 Ochrona danych osobowych a informatyka śledcza w organizacjach porządku i bezpieczeństwa publicznego:
 • mechanizmy ochrony technicznej i organizacyjnej wynikające z przepisów o ochronie prywatności i praktyk branży IT w toku postępowań,
 • zabezpieczenie materiału dowodowego - ochrona na etapie pozyskiwania i przesyłania.
Maciej Kołodziej
13:30 Dyskusja, moderowanie dr Marlena Sakowska-Baryła
13:50 Przerwa, poczęstunek
14:20 Ochrona danych w monitoringu wizyjnym w sądach i prokuraturze:
 • ochrona danych osobowych w monitoringu wizyjnym,
 • podstawa prawna monitoringu wizyjnego w sądach i prokuraturze,
 • prawa osoby monitorowanej Obowiązki administratora,
 • teren objęty monitoringiem wizyjnym,
 • problemy, wątpliwości i propozycje rozwiązań.
mec. Mirosław Wróblewski
15:00 Stosowanie rozporządzenia KRI w sądach powszechnych:
 • "My nie musimy mieć ISO" - system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty na ISO 27001 - wymóg czy wybór,
 • KRI jako "wsparcie" dla wdrażania RODO,
 • podział ról i odpowiedzialności w szbi: Prezes czy Dyrektor?
 • od RODO do ISO przez KRI a może odwrotnie.
Kinga Wójcik-Prządka
15:40 Dyskusja, moderowanie dr Marlena Sakowska-Baryła
16:00 Zakończenie Forum

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk. Prokurator. Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.
Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Maciej Kołodziej

Ekspert, wykładowca i konsultant w e-Detektywi.pl, specjalizuje się w ochronie danych osobowych, bezpieczeństwie informacji, informatyce śledczej i systemach IT. Wiceprezes „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”. Audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000.
Zajmuje się doradztwem, dla podmiotów biznesowych i administracji publicznej, przy wdrażaniu procesów organizacyjnych wynikających z regulacji prawnych dotyczących prawa ochrony danych, e-commerce oraz technologii funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach, odzyskiwania danych oraz ochrony informacji, w tym danych osobowych. Doradza Inspektorom Ochrony Danych i Administratorom Systemów TeleInformatycznych.

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
W przeszłości m.in. członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Rzeczpospolita, Polityka Insight, Chambers).
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (CH Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. (CH Beck, 2018), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Kinga Wójcik-Prządka

Wieloletnia Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, obecnie inspektor ochrony danych w sektorze publicznym. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Ukończyła Bezpieczeństwo Publiczne i Edukację dla Bezpieczeństwa oraz podyplomowo Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz Zarządzanie Kryzysowe w Akademii Obrony Narodowej. Audytor wiodący normy ISO 27001. Specjalizuje się w szerokim pojmowaniu bezpieczeństwa i budowaniu elementarnej „kultury bezpieczeństwa”, łączącej różne obszary z naciskiem na podejście prewencyjne i uświadamianie w obszarze zagrożeń. Autorka publikacji o tematyce ochrony danych, bezpieczeństwa fizycznego i prewencji.

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.
Jest autorem bądź redaktorem 75 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki. W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu. W latach 2019-2022 członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) z siedzibą w Brukseli, od kwietnia 2022 r. wybrany na drugą kadencję. Jest certyfikowanym trenerem/tutorem programu HELP Rady Europy.
Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka (m.in. projektów finansowych przez Komisję Europejską). W latach 2015 – 2018 pełnił funkcję Junior Project Leader w twinngowym projekcie UE – Wzmocnienie instytucji Pełnomocnika ds. Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W grudniu 2020 r. znalazł się na liście 100 osób, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w konkursie organizowanym przez Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych.