szkolenie

19
czerwca
2018

JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE PRAWNICZEJ

koordynator: Iwona Nowosielska

Przedmiotem szkolenia będzie praktyczne omówienie wspomnianych kwestii oraz utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań odnoszących się do języka angielskiego prawniczego. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie tej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych aspektów do wykorzystania w bieżącej współpracy z podmiotami zagranicznymi. W szkoleniu wykorzystane zostaną autentyczne klauzule kontraktowe z zaleceniami co do sposobu ich ukształtowania na korzyść danej strony umowy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej karierze zawodowej stykają się z elementami języka angielskiego prawniczego, tj. dla prawników, przedsiębiorców, osób współpracujących z kontrahentami zagranicznymi bądź mających kontakt z elementami anglosaskiego systemu prawnego i wszelkich innych podmiotów zainteresowanych poznaniem kluczowych struktur językowych i słownictwa Legal English.

Szkolenie poprowadzi: Dr Ilona Przybojewska
Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny władający biegle językiem prawniczym i posiadający kilkuletnie doświadczenie w analizie i korygowaniu anglojęzycznych umów stosowanych w obrocie gospodarczym. Posiada certyfikaty językowe FCE, CAE i TOLES Advanced. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ, Szkoły Prawa Francuskiego UJ oraz programu MASTER en droit privé organizowanego przez Université d’Orléans. Uczestniczka wielu prawniczych konferencji naukowych i autorka m.in. monografii pt. Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, Warszawa 2017.

Program:

 1. Blok: System prawa i język prawniczy – kluczowe cechy, pojęcia i zwroty:
  • Systemy i źródła prawa
  • Język prawniczy i nauka jego poprawnego używania
  • Standardy tworzenia tekstów prawniczych
 2. Blok: Prawo umów:
  • Struktura kontraktów
  • Reguły konstruowania kontraktów
  • Standardowe postanowienia i ogólne warunki
  • Wykonywanie i skutki niewykonania umów
  • Rozwiązywanie sporów
  • Postanowienia niedozwolone
  • Analiza budowy wybranych typów umów – umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa licencyjna, umowa pożyczki etc.
 3. Blok: Pozostałe dziedziny prawa związane z obrotem gospodarczym:
  • Prawo pracy
   • Formy zatrudnienia
   • Kluczowe instytucje prawa pracy
  • Prawo spółek
   • Formy prowadzenia działalności
   • Przekształcenia i podwyższanie kapitału
   • Likwidacja
  • Prawo własności intelektualnej
   • Typy praw własności intelektualnej
   • Roszczenia w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Ilona Przybojewska

Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2015 r. na podstawie rozprawy pt. "Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego". Laureatka w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA za pracę obronioną w roku akademickim 2010/2011 pt. „Cap-and-trade: na pograniczu prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej”. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ, Szkoły Prawa Francuskiego UJ oraz programu MASTER en droit privé organizowanego przez Université d’Orléans.
Zainteresowania badawcze obejmują prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo Unii Europejskiej. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i autorka m.in. następujących publikacji:
Miejsce celu środowiskowego w polityce energetycznej Unii Europejskiej [w:] Ćwik D., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Energetyka w odsłonach, Poznań 2016, Fundacja na rzecz Czystej Energii, s. 69-85.
Solidarność klimatyczna a solidarność energetyczna [w:] Bojar-Fijałkowski T. (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Gdańsk 2016, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 283-297.
Próba definicji bezpieczeństwa energetycznego [w:] Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. et.al. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Poznań 2015, Wydawnictwo Fundacji na rzecz Czystej Energii, s. 221-236.
Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej a polska prezydencja [w:] Fiszer J. (red.), Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2012, ISP PAN, s. 413-430.
Poszukiwanie i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2012, Wolters Kluwer, s. 22-30.

Termin i Miejsce

Termin:
19 czerwca 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 850 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 12 czerwca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: