szkolenie
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

21
sierpnia
2019

UWARUNKOWANIA PRAWNE I REALIZACYJNE IMPREZ MASOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

21 sierpnia 2019 r.
10:00 Prawno-karne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych.
 • Jakie akty prawne regulują zasady organizacji imprez masowych?
 • Jakie wydarzenia spełniają kryteria imprezy masowej, a jakie wydarzenia zostały wyłączone z obowiązku stosowania przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych?
 • Do jakich przestępstw i wykroczeń dochodzi najczęściej podczas imprez masowych?
 • Kiedy organizator imprezy masowej ponosi odpowiedzialność karną?
Sergiusz Parszowski
(doradca ds. bezpieczeństwa)
12:00 Przerwa na kawę
12:15 Formalności przed imprezą masową. Organizacja i wydawanie zezwoleń:
 • W jakim zakresie organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej a w jakim zakresie odpowiadają instytucje publiczne?
 • Jakie informacje i dokumenty organizator musi dołączyć do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Jak "krok po kroku" wygląda proces uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Na jakie główne nieprawidłowości w zakresie organizacji i zabezpieczenia imprez masowych wskazują ostatnie kontrole Najwyższej Izby Kontroli?
Sergiusz Parszowski
(doradca ds. bezpieczeństwa)
14:10 Przerwa, poczęstunek
14:30 Analiza geoinformacyjna procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych:
 • Analiza geoinformacyjna - co to jest i dlaczego jest tak ważna w aspekcie procesów planowania i ewakuacji plenerowej imprezy masowej. Rodzaje ewakuacji.
 • Źródła i rodzaje danych przestrzennych niezbędne do przeprowadzenia analizy geoinformacyjnej na cele bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych.
 • Oprogramowanie do analiz geoinformacyjnych, w tym open source - krótkie omówienie i przykłady wykorzystania narzędzi analizy geoinformacyjnej.
 • Model kartograficzny - mapa - jako efekt analizy geoinformacyjnej i narzędzie wpierające proces planowania i ewakuacji plenerowej imprezy masowej. Case study.
Dr inż. Anna Kowalczyk
(Instytut Geoinformacji i Kartografii, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
16:00 Zakończenie szkolenia

Anna Maria Kowalczyk

W roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W roku 2009 uzyskała stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Pracę na uczelni podjęła w roku 2010. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Geoinformacji i Kartografii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Autorka wielu monografii i prac naukowych, promotor prac inżynierskich i magisterskich. Współautorka książki „Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu.”
Od 2012 roku Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W roku 2012 odbyła staż zagraniczny na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Od 2011 roku opiekun naukowy Koła Naukowego Analiz Przestrzennych GeoGis. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Nauczyciel akademicki. Prowadzi wykłady dotyczące modeli w gospodarce przestrzennej, analiz przestrzennych oraz kształtowania przestrzeni bezpiecznej. W pracy naukowej zajmuje się metodami analiz geoinformacyjnych, zagadnieniami kształtowania przestrzeni bezpiecznej, szacowaniem ryzyka zagrożeń, kartografią zagrożeń z wykorzystaniem GIS.

Sergiusz Parszowski

Praktyk w sprawach bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował zarówno dla organizacji prywatnych, jak również instytucji publicznych. Założyciel i ekspert firmy Instin.pl, świadczącej profesjonalne usługi w obszarze bezpieczeństwa. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Audytor i szkoleniowiec. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych i poradnikowych w czasopismach Ochrona Mienia i Informacji, Security&Alarm Systems, A&S Polska. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.