szkolenie

19
kwietnia
2018

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA

25 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia:
Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną, ułatwić zastosowanie właściwego trybu i formy dostępu oraz dokonanie oceny, co do możliwości żądania opłaty, pomóc usprawnić realizację dostępu do informacji publicznej i zapobiegać bezczynności, a także rozwiązać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji, odmowy jej udostępnienia, czy umorzenia postępowania. Uczestnik dowie się kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej, kiedy wydaje się decyzję administracyjną, a w jakich sytuacjach wystarczy zwykłe pismo.

Adresaci szkolenia:
Wszystkie osoby zaangażowane w udostępnianie informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, organach państwowych, oraz w obrębie innych podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej.

Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • znajomość praktyki stosowania udip - kiedy i co mam obowiązek udostępnić
 • rozeznanie w orzecznictwie sądów administracyjnych
 • umiejętność interpretacji przepisów udip
 • znajomość trybów i form dostępu do informacji publicznej

Trener:
dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi zapewniającym m.in. obsługę Rady Miejskiej w Łodzi oraz doradztwo metodyczne w zakresie ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej prawa konstytucyjnego i prawa ustroju samorządu terytorialnego oraz członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie dostępu do informacji publicznej oraz prawie samorządu terytorialnego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady w kilku wyższych uczelniach, a także seminaria i szkolenia. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015).

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program:

1. Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej
 • prawne gwarancje prawa do informacji publicznej
 • zasady i zakres dostępu do informacji publicznej
 • zakres pojęcia „informacja publiczna”
 • podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 • podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej
 • uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej
2. Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej
 • informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej
 • dostęp do dokumentów urzędowych
 • dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów
 • uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
 • formy dostępu do informacji publicznej
3. Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
 • zakres informacji publikowanej w BIP
 • wymogi techniczne i redakcyjne publikacji w BIP
 • przyjazny BIP
4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • warunki formalne wniosku
 • termin rozpatrzenia wniosku
 • sposób i forma udostępnienia informacji
 • wydanie decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji
 • warunki pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej
 • bezczynność
 • oznaczenie informacji publicznej danymi identyfikującymi podmiot udostępniający i podmiot odpowiedzialny za treść informacji publicznej
5. Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • tryb wnioskowy – warunek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • gdzie poszukiwać przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • jakie tajemnice mogą usprawiedliwić odmowę udostępnienia informacji
6. Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • elementy składowe decyzji administracyjnej
 • termin wydania decyzji
 • postępowanie odwoławcze
 • kiedy należy wnieść odwołanie, kiedy skargę
 • organy rozpatrujące sprawę w postępowaniu sądowym i odwoławczym
 • tryb odmowy dostępu do informacji publicznej oraz prawne możliwości
 • zaskarżenia decyzji odmownych,
 • sądowa kontrola dostępu do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność za nieudostępnienie lub nienależyte udostępnienie informacji publicznej.
7. Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej
 • czy zawsze trzeba wydać decyzję administracyjną
 • kiedy wystarczy przekazanie wnioskodawcy zwykłej informacji
 • kiedy odmawia się udostępnienia, a kiedy umarza się postępowanie
8. Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • rozróżnienie trybów dostępu
 • informacja publiczna a informacja sektora publicznego

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna "ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji w tym monografii „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), współautorką podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016) oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017), a także współredaktorem naukowym książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" 2017.

Termin i Miejsce

Termin:
19 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 700 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 6 kwietnia 2018 r.
 • 800 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 7 kwietnia 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 12 kwietnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: