szkolenie

19
kwietnia
2018

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA

koordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia:
Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną, ułatwić zastosowanie właściwego trybu i formy dostępu oraz dokonanie oceny, co do możliwości żądania opłaty, pomóc usprawnić realizację dostępu do informacji publicznej i zapobiegać bezczynności, a także rozwiązać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji, odmowy jej udostępnienia, czy umorzenia postępowania. Uczestnik dowie się kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej, kiedy wydaje się decyzję administracyjną, a w jakich sytuacjach wystarczy zwykłe pismo.

Adresaci szkolenia:
Wszystkie osoby zaangażowane w udostępnianie informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, organach państwowych, oraz w obrębie innych podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej.

Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • znajomość praktyki stosowania udip - kiedy i co mam obowiązek udostępnić
 • rozeznanie w orzecznictwie sądów administracyjnych
 • umiejętność interpretacji przepisów udip
 • znajomość trybów i form dostępu do informacji publicznej

Trener:
dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi zapewniającym m.in. obsługę Rady Miejskiej w Łodzi oraz doradztwo metodyczne w zakresie ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej prawa konstytucyjnego i prawa ustroju samorządu terytorialnego oraz członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie dostępu do informacji publicznej oraz prawie samorządu terytorialnego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady w kilku wyższych uczelniach, a także seminaria i szkolenia. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015).

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program:

1. Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej
 • prawne gwarancje prawa do informacji publicznej
 • zasady i zakres dostępu do informacji publicznej
 • zakres pojęcia „informacja publiczna”
 • podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 • podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej
 • uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej
2. Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej
 • informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej
 • dostęp do dokumentów urzędowych
 • dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów
 • uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
 • formy dostępu do informacji publicznej
3. Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
 • zakres informacji publikowanej w BIP
 • wymogi techniczne i redakcyjne publikacji w BIP
 • przyjazny BIP
4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • warunki formalne wniosku
 • termin rozpatrzenia wniosku
 • sposób i forma udostępnienia informacji
 • wydanie decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji
 • warunki pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej
 • bezczynność
 • oznaczenie informacji publicznej danymi identyfikującymi podmiot udostępniający i podmiot odpowiedzialny za treść informacji publicznej
5. Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • tryb wnioskowy – warunek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • gdzie poszukiwać przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • jakie tajemnice mogą usprawiedliwić odmowę udostępnienia informacji
6. Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • elementy składowe decyzji administracyjnej
 • termin wydania decyzji
 • postępowanie odwoławcze
 • kiedy należy wnieść odwołanie, kiedy skargę
 • organy rozpatrujące sprawę w postępowaniu sądowym i odwoławczym
 • tryb odmowy dostępu do informacji publicznej oraz prawne możliwości
 • zaskarżenia decyzji odmownych,
 • sądowa kontrola dostępu do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność za nieudostępnienie lub nienależyte udostępnienie informacji publicznej.
7. Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej
 • czy zawsze trzeba wydać decyzję administracyjną
 • kiedy wystarczy przekazanie wnioskodawcy zwykłej informacji
 • kiedy odmawia się udostępnienia, a kiedy umarza się postępowanie
8. Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • rozróżnienie trybów dostępu
 • informacja publiczna a informacja sektora publicznego

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna "ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji w tym monografii „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), współautorką podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016) oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017), a także współredaktorem naukowym książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" 2017.