warsztaty

25
kwietnia
2018

JAK PRAKTYCZNIE REALIZOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE WDROŻENIA SYSTEMU EZD

31 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Podczas warsztatów omówione zostaną istotne zagadnienia w zakresie prac przygotowawczych do wdrożenia w jednostce elektronicznego zarządzania dokumentacją. Trenerzy wraz z uczestnikami skoncentrują się na zapisach, które należy uwzględnić w przepisach i procedury wewnętrznych regulujących wdrożenie EZD w podmiotach publicznych. Szczegółowo poruszone zostaną kwestie zarządzania dokumentacją papierową, zgromadzoną w składach chronologicznych, a także postępowanie z przesyłkami wpływającymi w postaci papierowej i elektronicznej. Wyjaśnione zostaną, wątpliwości w zakresie doręczeń, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji e-doręczeń.

Warsztaty prowadzić będą Dorota Szymańska i Magdalena Sawicka - członkowie zespołu roboczego, przygotowującego projekt rozporządzenia w części dotyczącej elektronicznej instrukcji kancelaryjnej, obecnie kierujący zespołem w PUW, zajmujący się rozwojem i wdrażaniem jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. Praktycy elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędach i wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w obszarze e-administracji.

25 kwietnia 2018 r.
10:00 Część I Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej
 • Otoczenie prawne, w tym zasady elektronicznego zarządzania dokumentacją na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako podstawowy sposób dokumentowania spraw
 • Zarządzanie wyjątkami
10:30 Część II Przygotowanie szczegółowych przepisów wewnętrznych
 • Postępowanie z korespondencją wpływającą:
  1. przesyłki papierowe
  2. przesyłki przekazane pocztą elektroniczną
  3. przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych
  4. przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
 • Zasady organizacji składu chronologicznego (zbiory składu)
  1. podział przesyłek na dokumentację dot. spraw elektronicznych i papierowych
  2. zasady przekazywania dokumentacji nie odwzorowanej w EZD
  3. postępowanie z przesyłką mieszaną ( papier + informatyczny nośnik danych)
 • Prowadzenie składu informatycznych nośników danych
 • Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
 • Dekretacja, a rozdzielenie korespondencji, zasady dekretacji zastępczej
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Część III Przygotowanie szczegółowych przepisów wewnętrznych cd.
 • Dokumentowanie przebiegu załatwienia sprawy
  1. System kancelaryjny bezdziennikowy
  2. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
  3. Zarządzanie wyjątkami na papierze przy użyciu EZD (systemowe blokady, alerty)
  4. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
  5. Znakowanie sprawy, zmiana znaku
  6. Sporządzanie projektów pism – szablony dokumentów
  7. Kompletowanie akt sprawy
  8. Akceptacja elektroniczna
  9. Zasady podpisywania pism
   • w sprawach elektronicznych
   • w sprawach prowadzonych w postaci papierowej
  10. Metryka sprawy
 • Korespondencja wychodząca w postaci papierowej i elektronicznej
  1. Doręczanie elektroniczne do osób fizycznych i podmiotów publicznych (doręczenia na maila, art. 46 i 391 i 39 2 kpa) UPP/UPD, fikcja e-doręczeń
  2. Generowanie zestawień korespondencji
  3. Prowadzenie rejestru przesyłek wychodzących
 • Uwierzytelnione wydruki dokumentów elektronicznych
 • Korespondencja wewnętrzna
 • Archiwizacja spraw w EZD i zasobu składu chronologicznego
 • Prowadzenie raportów i rejestrów
 • Wyłączeniowa z systemu EZD – prowadzenie spraw w oparciu o inne systemy teleinformatyczne
15:00 Pytania i odpowiedzi
15:30 Zakończenie warsztatów

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W latach 2000- 2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku.
W latach 2008-2010 pracownik Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami.

Dorota Szymańska

Pracownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 10 lat pracownik administracji rządowej. Na co dzień opiniuje projekty dokumentacji wdrożeniowej, wprowadzanej w instytucjach administracji publicznej różnego szczebla. Udziela wsparcia w zakresie organizacyjnym i merytorycznym w pracach wdrożeniowych systemu EZD PUW.

Termin i Miejsce

Termin:
25 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 460 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 13 kwietnia 2018 r.
 • 560 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 14 kwietnia 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 18 kwietnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: