szkolenie

9
maja
2018

ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW

45 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Cel szkolenia:
W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014:
  • Kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014 i jakie ma uprawnienia?
  • Jak poruszać się w systemie SL2014?
  • Do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
  • Jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014?
  • Co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawić we wniosku o płatność?
  • Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie, aby system był naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem?
 • przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020
 • znać zmienione zasady wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP i rozliczeń wynagrodzeń, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości

Metody dydaktyczne:

 • Prezentacja obsługi systemu SL2014 prowadzona przez trenerkę
 • Dyskusja moderowana przez trenerkę

Trenerka: Ingrid Szrajer

Ramowy harmonogram:

09:30 - rozpoczęcie zajęć
13:10 - przerwa na lunch
13:40 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu

Program szkolenia

 • Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem wielkiej przygody beneficjenta i partnerów w przejrzystym świecie SL2014
  • Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób upoważnionych do działania w systemie?
  • Kiedy mogę zacząć działać w systemie?
 • Zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez beneficjenta i partnerów
 • Prezentacja aplikacji SL2014:
  • Logowanie do systemu
  • Omówienie poszczególnych zakładek SL2014
 • Wniosek o płatność:
  • Rejestracja wniosku o płatność - rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy)
  • Uzupełnienie wniosku o płatność
   • uzupełnienie postępu rzeczowego
   • uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu
  • Obsługa wniosku o płatność:
   • jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014?
   • czy można zapisać/wydrukować przesłaną wersję wniosku?
   • gdzie jest potwierdzenie dostarczenia wniosku?
   • co jeśli nasz wniosek ma błędy?
    1. procedura wycofania wniosku o płatność
    2. procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku
    3. korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu
  • Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek o płatność.
 • Korespondencja w systemie SL2014:
  • Praktyczne wykorzystanie Modułu Korespondencja – przejrzystość systemu
  • Przygotowanie i wysyłanie pism i wiadomości
 • Harmonogram płatności:
  • Utworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
  • Zbiorczy harmonogram płatności w projektach partnerskich
 • Zamówienia publiczne:
  • Zgłaszanie informacji o ogłoszeniach zw. z zamówieniami publicznymi wraz z załącznikami
  • Przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami
 • Zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP
  • Kiedy każdego beneficjenta obowiązuje zasada konkurencyjności?
  • Kiedy i jakie obowiązuje beneficjenta rozeznanie rynku?

Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.
Obecnie doradza czołowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych i zarządzania projektami. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów funduszy unijnych z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych oraz dla instytucji wdrażających i zarządzających z zakresu oceny, kontraktowania, rozliczania i kontrolowania projektów.
Autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami oraz kontroli i audytu w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, PFRON, Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Termin i Miejsce

Termin:
9 maja 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 750 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 27 kwietnia 2018 r.
 • 850 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 28 kwietnia 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 2 maja 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: