szkolenie

23
maja
2018

ZASADY PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ PODPISANEJ PRZEZ LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

koordynator: Iwona Brokowska

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie umiejętności praktycznych zw. z przygotowywaniem wniosków o przyznanie pomocy
 • Zapoznanie z dokumentów LGD dotyczących wyboru operacji przez Radę
 • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z oceną wniosków o przyznanie pomocy – wybór wniosków przez Radę

Odbiorcy szkolenia:

 • Członkowie Rad LGD
 • Zarząd LGD
 • Beneficjenci pomocy LGD

Szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski

Czas trwania: 10:00 - 16:00

W programie:

 • Umowa ramowa - zasady z zakresu realizacji umowy ramowej w odniesieniu do Lokalnych Grup Działania
 • Zasady ponoszenia wydatków, przesunięcia zakresu operacji między kategoriami wydatków, rozliczenia kosztów bieżących
 • Prawidłowa weryfikacja wniosków o płatność składanych przez LGD
 • Prawidłowe rozliczenie ponoszonych kosztów w końcowym etapie zgodnie z założonym planem finansowym
 • Badanie ilościowe wdrażania LSR z beneficjentami projektów w ramach LGD
 • Wnioski o przyznanie pomocy
 • Wnioski o płatność
 • Kwalifikowalność ponoszonych kosztów
 • Zasady ogłaszania naborów wniosków o udzielenie wsparcia
 • Weryfikacja wstępna wniosków
 • Akty prawne i instrukcje
 • Procedury i oceny
 • Definicja biznesplanu
 • Wykorzystanie biznesplanu (nie tylko przy ubieganiu się o fundusze UE)
 • Analiza sytuacji Beneficjenta
 • Proces następujący bezpośrednio po zakończeniu wyboru operacji przez Radę LGD
 • Zasady przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru operacji
 • Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestu
 • Wycofanie wniosku o przyznanie pomocy lub złożenie innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o wsparcie
 • Wniosek beneficjenta o zmianę umowy o przyznaniu pomocy.

Radosław Gierałtowski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE, zamówienia publiczne.
Autor publikacji z rozliczania środków europejskich, polityki Polski na tle UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”, „Promocja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej”, „Prawo Zamówień Publicznych”, Seminarium dla menedżerów i pracowników administracji Województwa pt. „Przygotowani do Europy – składanie wniosków, wykorzystanie i rozliczanie europejskich środków pomocowych”, Szkolenie pt. „Pomoc publiczna w Unii Europejskiej”, „Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych (ICT) w zakresie zarządzania dokumentami i sprawami w urzędzie, przedsiębiorstwie, instytucji”, “Audyt zewnętrzny projektu unijnego”, “Zamówienia publiczne w aspekcie kontroli projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, “Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych- przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych”, “Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS - weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność”, „Zasady kontroli projektów realizowanych w ramach PROW w latach 2014 – 2020”, „Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach współfinansowanych z funduszy UE”, „Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”, „Ocena wpływu realizacji PROW 2014-2020 na gospodarkę Polski”, „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową miejscowości na obszarach wiejskich oraz „LEADER” delegowanych do Samorządów Województw – PROW 2014 – 2020, Wyznaczenie wartości wskaźnika rezultatu Wzrost wartości dodanej brutto (GVA) dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2014-2020”, „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich”.
Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, kadrę zarządzającą firm z sektora MSP.