szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

17
marca
2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY PZP ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RYNKU IT

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Dnia 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo Zamówień Publicznych.
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Pozostało zatem jeszcze trochę czasu, który zarówno zamawiający, jak i wykonawcy powinni wykorzystać na zapoznanie się z nową regulacją i dostosowanie się do jej wymogów.
Rynek publiczny czeka rewolucyjna zmiana, do której wszyscy wykonawcy i zamawiający muszą się dobrze przygotować. Nowa ustawa zawiera bowiem ponad 600 przepisów (obecna – zaledwie nieco ponad 200).

Nowe Prawo zamówień publicznych ma być źródłem licznych usprawnień dla zamawiających i wykonawców oraz służyć zwiększeniu konkurencyjności i dostępu do zamówień. Przewidziano w nim rozwiązania kładące nacisk na skrupulatniejsze niż dotychczas przygotowanie zamówienia (analiza potrzeb zamawiającego), ale też wprowadzono pewne uproszczenia proceduralne. W nowej ustawie w szczególności w zmieniony sposób uregulowano procedurę przygotowania i przeprowadzenia postępowania dla zamówień poniżej progów unijnych (w tym nowy tryb – tzw. tryb podstawowy), częściowo dopuszczono negocjacje treści oferty po jej złożeniu, zapisano inne podejście do kształtowania umów przez zamawiających, zakładające większą równowagę między stronami (klauzule abuzywne, klauzule obowiązkowe, waloryzacja), znacznie rozszerzono środki ochrony prawnej, a także wprowadzono przepisy koncyliacyjne (ugodowe rozwiązywanie sporów).
Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w nową rzeczywistość zamówień publicznych

Szkolenie przeprowadzi: radca prawny Tomasz Krzyżanowski

Czas trwania szkolenia: od 9:00 do ok. 15:00

Program:

 • Umowy – klauzule obowiązkowe i niedozwolone.
 • Postępowanie koncyliacyjne.
 • Zmiana umowy zgodnie z nowym PZP.
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport z jej wykonania.
 • Progi kwotowe stosowania ustawy – nowy próg bagatelności.
 • Kształtowanie OPZ w kontekście kryteriów równoważności.
 • Tryb podstawowy.
 • Konkurs dla rynku IT.
 • Wykluczenie – wybrane zagadnienia w tym nowe oblicze self-cleaning.
 • Elektronizacja zamówień publicznych od 1.01.2021 w tym case study na podstawie dotychczasowych doświadczeń.
 • Inne wybrane nowe regulacje:
  1. Wybrane nowe definicje.
  2. Nowa zasada prowadzenia postępowań.
  3. Analiza potrzeb i wymagań.
  4. Termin związania ofertą.
  5. Termin obowiązkowego wyjaśnienia treści SWZ przez zamawiającego.
  6. Wadium.
  7. Otwarcie ofert.
  8. Wybór oferty po upływie terminu związania ofertą.
  9. Obowiązkowe kryteria jakościowe w wybranych trybach.
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
 • Nowe przesłanki unieważnienia postępowania.
 • Środki ochrony prawnej.

Tomasz Krzyżanowski

Radca prawny z blisko 20 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. Stale współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka (DZP) jako Senior Associate w praktyce Infrastruktura i Energetyka. Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych i na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektorów m.in. IT/TMT, farmaceutycznego czy infrastrukturalnego. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W ramach działalności w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji współpracował z Urzędem Zamówień Publicznych w pracach legislacyjnych nad nową ustawą z dnia 11 września 2019 r.