forum

26
maja
2021

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE SĄDOWYM

12 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływają na organizację systemu ochrony danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej, ale także licznych podmiotów, które działają w obrębie sektora sądowego – kuratorów, biegłych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych. Coraz więcej problemów dotyczy sfery cyberbezpieczeństwa - sądy, sędziowie i pracownicy sądów nie są wolni od cyberataków. Przeciwnie – w ostatnim okresie obserwujemy wzrost ich liczby. System ochrony danych osobowych w sądach charakteryzuje się dużą zawiłością w obszarze nadzoru – konieczne jest ustalenie, który organ, w jakich przypadkach sprawuje nadzór, jak rozgraniczyć kompetencje Prezesa UODO i prezesów właściwych sądów. W sądach także mamy do czynienia z naruszeniami ochrony danych osobowych – konieczne jest zatem ustalić, jak na nie reagować, a wcześnie, jak im zapobiegać.
O tych wszystkich problemach będziemy mówić podczas naszego forum.

Adresaci: inspektorzy ochrony danych wyznaczeni w sądach, pracownicy administracji sądowej odpowiadający za organizację i bezpieczeństwo, pracownicy sekretariatów sądów, kuratorzy, mediatorzy, biegli, oraz osoby, które działając na rzecz biegłych i mediatorów, odpowiadają za bezpieczeństwo i organizację ochrony danych osobowych

Opracowanie programu i prowadzenie obrad: dr Marlena Sakowska-Baryła

Część I
09:30 Aktualne cyberataki na sędziów, prokuratorów oraz pracowników sądów i prokuratur:
 • Wycieki danych osobowych i ich skutki.
 • Groźby karalne.
 • Kradzieże tożsamości.
 • Infekowanie złośliwym programowaniem.
dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska
(Wydział Prawa i Administracji UKSW, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury)
11:00 Przerwa
Część II
11:15 "Spór" o nadzór nad przetwarzaniem danych w sądach i podległych ich pomiotach:
 • Czy Prezes UODO jest organem właściwym do rozstrzygania spraw (skarg) kierowanych bezpośrednio na podstawie RODO i uodo, których zakres obejmować będzie wszystkie kwestie, które skutecznie nie mogą być objęte skargą w trybach ustawowo określonych jako odrębne i/lub okaże się, że nie mogą być materialnie objęte zakresem wyłączenia u.o.d.o.z.z.p.?
 • Czy wcześniejsze rozstrzygnięcie kwestii związanych z ochroną danych w ramach „właściwych" skarg lub zażaleń będzie wyłączało kompetencje Prezesa UODO?
 • Kto i kiedy powinien monitorować i sygnalizować brak właściwości Prezesa UODO z uwagi na istnienie przedmiotowego i/lub podmiotowego wyłączenia, jak i z uwagi na tożsamości przedmiotu kontroli krajowego organu ochrony z przedmiotem skargi lub zażalenia złożonych w trybach przewidzianych do przeciwdziałania skutkom realizacji czynności podejmowanych przez sądy i podległe im podmioty?
dr Krzysztof Wygoda
(praktyk, Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego)
12:45 Przerwa
Część III
13:00 Naruszenie ochrony danych osobowych w sądzie w praktyce:
 • Przykłady incydentów i naruszeń związanych z bezpieczeństwem ochrony danych.
 • Ocena incydentu pod kątem wystąpienia naruszenia oraz jego zgłoszenie do organu nadzorczego.
 • Jak ocenić ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych?
 • Kiedy występuje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych?
 • W jakiej formie informowana jest osoba, której dane dotyczą – aspekty praktyczne.
 • Najczęstsze naruszenia w sądach – przykłady z praktyki.
dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny
mec. Magdalena Czaplińska, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych
14:30 Pytania, podsumowanie
15:00 Zakończenie Forum

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., od 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych, uczestnik konferencji naukowych oraz branżowych seminariów poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor nauk prawnych, inżynier informatyk.
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie (od 12.7.2018 r.), koordynator postępowań dotyczących cyberprzestępczości. W okresie od 13.6.2016 do 11.7.2018 delegowana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie do Wydziału II Śledczego, a następnie Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, gdzie pełniła funkcję kierownika Działu III (zwalczania cyberprzestępczości).
Od 2005 jest zatrudniona w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2011 roku jako adiunkt. W okresie od 2013 roku do 2016 r. brała udział w projekcie badawczo rozwojowym realizowanym na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu koordynowała zadanie "Analiza polskiej regulacji ograniczeń jawności oraz powiązanych z nimi aktów prawa europejskiego i międzynarodowego". Wykładowca studiów podyplomowych poświęconych ochronie danych osobowych i informacji niejawnych (UKSW, ALK, UWr), zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (SGH) oraz zwalczaniu cyberprzestępczości (WSPol).
Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie w latach 2017 -2019 brała udział w projektach „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” oraz „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.
Agnieszka Gryszczyńska jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym monografii, artykułów naukowych oraz rozdziałów w recenzowanych monografiach), współautorką komentarzy, a także redaktorką monografii poświęconych prawnym problemom informatyzacji, rejestrom publicznych, jawności i jej ograniczeniom oraz cyberbezpieczeństwu. Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. W 2016 r. została laureatką konkursu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Krzysztof Wygoda

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”; doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych; wykładowca i prelegent na wielu konferencjach związanych z ochroną danych osobowych; bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających ustawie o ochronie danych osobowych.

Termin i Miejsce

Termin:
26 maja 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 14 maja
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 15 maja

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 19 maja 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659 (ul. Pory 78, telefony: 22 3558680 / 506 178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach reklamowych, promocyjnych, ankietowych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych - aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla rozliczenia udziału w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa dla ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom, a w przypadku adresu e-mail również ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy na której odbywają się szkolenia on-line. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: